Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņi

LKI 1

Apliecība par vispārējo pamatizglītību (speciālajā izglītībā skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem)

LKI 2

Apliecība par vispārējo pamatizglītību
Apliecība par profesionālo pamatizglītību
Profesionālās kvalifikācijas apliecība (1.PKL)

LKI 3

Atestāts par arodizglītību
Profesionālās kvalifikācijas apliecība (2.PKL)

LKI 4

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību
Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Profesionālās kvalifikācijas apliecība (3.PKL)

LKI 5

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms

LKI 6

Bakalaura diploms
Profesionālā bakalaura diploms
Profesionālās augstākās izglītības diploms (vismaz 4 gadi)

LKI 7

Maģistra diploms
Profesionālā maģistra diploms
Profesionālās augstākās izglītības diploms (vismaz 5 gadi)

LKI 8

Doktora diploms

 

Latvijas kvalifikācijas

Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) apkopo datus par Latvijas izglītības sistēmā iegūstamajām kvalifikācijām, kuras kārto atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) un Eiropas kvalifikāciju ievarstruktūras (EKI) astoņiem līmeņiem. Šīs datubāzes ietvaros kvalifikāciju saprot kā formālajā izglītībā iegūtu izglītības dokumentu ar tajā ietverto grādu un/vai profesionālo kvalifikāciju.

 

Kvalifikāciju galvenie raksturojošie elementi,

ko atpoguļo datubāze:

 

– kvalifikācijas nosaukums

– EKI/ LKI līmenis

– mācīšanās rezultāti

– kvalifikācijas izdevējiestāde

 

INFORMĀCIJAI:
No 2016. gada jūnija datu bāze pieņemta ekspluatācijā un kvalifikāciju informācija tiek regulāri atjaunota.