LKD iekļauta publikācijā par nacionālo kvalifikāciju datubāzēm un reģistriem Eiropā

15.05.2020

Informācija par Latvijas kvalifikāciju datubāzi ir iekļauta publikācijā “Qualifications Registers in Selected European Union Countries” (Warsaw, Poland. 2020) par nacionālajām kvalifikāciju datubāzēm un reģistriem Eiropā. Publikācijā arī atrodama informācija par šādām datubāzēm un reģistriem tādās valstīs, kā Austrija, Horvātija, Francija, Polija, Skotija un Slovākija.

Publikāciju izstrādāja Izglītības pētniecības institūts (Education Research Institute) Varšavā, Polijā.


 

Aptauja par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras atpazīstamību

14.05.2020

Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) aicina piedalīties aptaujā par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras atpazīstamību un nozīmi izglītībā un darba tirgū.

Aptauja pieejama šeit.


 

Latvijas kvalifikācijas pieejamas Eiropas izglītības portālos

30.04.2020

Latvijas kvalifikāciju informācija tagad ir pieejama Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju (ESCO) portālā, jaunākajā Eiropas Komisijas izstrādātajā atvērto datu formātā.

Latvijas kvalifikācijas ESCO: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification#nutsFilters=LV&sorting=alphabetical&page=1


 

Datubāzē ieviesta kvalifikāciju statistika

10.12.2019

LKD tagad ir iespējams iegūt statistiku par visām Latvijas izglītībā iegūstamajām kvalifikācijām dažādās dimensijās pēc paša izvēles. Var noskaidrot to, cik daudz un kāda līmeņa kvalifikācijas tiek īstenotas konkrētajā izsniedzējiestādē; kādās tematiskajās jomās (ISCED) ir visvairāk kvalifikāciju Latvijā u.tml.

Grafikus ir iespējams saglabāt kā attēlu, kā arī izprintēt.

Video: Kā izmantot statistiku?


 

Datubāzē ieviesta iespēja salīdzināt kvalifikācijas

10.12.2019

LKD ir izveidota iespēja salīdzināt divas dažādas kvalifikācijas vai divas tādas, kuras ir līdzīgas. Var salīdzināt atlasīto kvalifikāciju LKI/EKI līmeņus, mācīšanās rezultātus (zināšanas, prasmes un kompetences), izsniedzējiestādes, kurās var iegūt kvalifikācijas, kvalifikācijas ieguves ilgumu u.tml.

Video: Kā salīdzināt kvalifikācijas?


 

Profesionālo kvalifikāciju apraksti papildināti ar Nozaru kvalifikācijas struktūrām

19.09.2019

Valsts izglītības satura centrā (VISC) ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu izstrādāta Nozaru kvalifikāciju struktūras (NKS), kas ir nozares profesiju vispārīgs raksturojums, kā arī nozares profesijās ietilpstošo specializāciju un saistīto profesiju pārskats, kurā norādīti profesionālās kvalifikācijas līmeņi profesijām un specializācijām.

Vairāk informācijas: https://visc.gov.lv/profizglitiba/nozkval.shtml

LKD ir ieviesta iespēja norādīt NKS atbilstošām profesionālajām kvalifikācijām, un šī informācija tiek pakāpeniski ievadīta attiecīgo kvalifikāciju aprakstos.


 

Augstākās izglītības kvalifikācijām pagarināta studiju virzienu akreditācija

08.07.2019

Saskaņā ar “Grozījumiem Augstskolu likumā”, kas stājas spēkā 01.01.2019., studiju virzieniem, kuri akreditējami 2019. gadā ir mainīts studiju virzienu akreditācijas grafiks.

Vairāk informācijas: https://likumi.lv/ta/id/300116-grozijumi-augstskolu-likuma

LKD augstākās izglītības kvalifikācijām, kurām beidzas akreditācija 2019. gadā, tiek pagarināts akreditācijas termiņš kvalifikāciju aprakstā.


 

Profesionālo kvalifikāciju aprakstos aktualizēti mācīšanās rezultāti

 

20.05.2019

Valsts izglītības satura centrā (VISC) ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu izstrādāti jauni un aktuāli profesiju klasifikatorā iekļauto profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas prasības.

Vairāk informācijas: https://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_saraksts_mk_not_626.shtml

LKD pakapēniski tiek ievadīti un aktualizēti mācīšanās rezultāti – zināšanas, prasmes un kompetences profesionālajām kvalifikācijām atbilstoši jaunajiem un aktuālajiem profesiju standartiem un profesionālajām kvalifikāciju prasībām.