Jēdzienu vārdnīca

Šajā sadaļā atrodami datubāzē kvalifikāciju aprakstos lietoto un ar kvalifikācijām saistīto jēdzienu skaidrojumi.

Izmantotie avoti ir Latvijas Republikas normatīvie akti, kā arī Akadēmiskās informācijas centra – Latvijas NKP (2016) izdotais pētījuma ziņojums „Terminoloģija Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā”.

Publikācijas "Terminoloģija" vāka attēls

 

Ar kvalifikāciju ietvarstruktūru saistītie jēdzieni

Izglītības sistēmas jēdzieni

Ar profesionālajām kvalifikācijām saistītie jēdzieni

Citi LKD lietotie jēdzieni