Latvijas izglītības sistēmas kvalifikāciju datu bāze

Kvalifikācijas joma un līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

6

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

6

Izglītības tematiskā joma (ISCED)
UNESCO izveidotā Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija - ISCED (International Standard Classification of Education).

Izglītības tematiskā joma un programmu grupa ir ISCED klasifikācijas tematiskie līmeņi.
?

Humanitārās zinātnes (22)

Izglītības programmu grupa (ISCED)

Valodu un kultūras studijas (ISCED 2011) (222)

Informācija par kvalifikāciju

Mācīšanās rezultāti

Mācīšanās rezultāti ir izglītības laikā apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

Latvijā mācīšanās rezultātus nosaka valsts izglītības standarti un profesiju standarti (profesionālās izglītības kvalifikācijām).

Augstākās izglītības kvalifikācijām mācīšanās rezultātus (plānotos studiju rezultātus) definē augstskolas.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

Studiju programmas mērķis:
– dot studējošajiem iespēju iegūt pamata akadēmisko izglītību un humanitāro zinātņu bakalaura grādu angļu un vācu valodu un kultūras studijās vai angļu un krievu valodu un kultūras studijās, vai angļu un franču valodu un kultūras studijās, veicinot teorētisko zināšanu, patstāvīgas pētniecības iemaņu un prasmju apguvi Eiropas valodu un kultūras studiju jomā un nodrošinot iespēju sagatavoties patstāvīgai profesionālai darbībai jomās, kurās nepieciešamas Eiropas valodu – angļu un vācu vai krievu, vai franču – lietojuma prasmes (līdz C1 līmenim) un kompetences kultūrā.

Iegūstamie studiju rezultāti:
Pēc obligātās izvēles (A daļas kursu) apguves studenti;
– iegūst zināšanas un izpratni humanitārajās zinātnēs (kultūras studijās, filozofijā, latviešu valodā, pasaules literatūrā);
– iegūst angļu valodas lietojuma prasmes, tulkošanas pamatprasmes, zināšanas angļu literatūrā un kultūrā, pētniecības darba iemaņas, starpkultūru komunikācijā nepieciešamās komunikatīvās un sociālās prasmes;
– radošas un kritiskas domāšanas iemaņas.
Ierobežotās izvēles (B daļas) kursu apguves rezultātā studenti;
– iegūst valodas lietojuma prasmes otrajā izvēlētajā Eiropas valodā (franču vai krievu, vai vācu), tulkošanas pamatprasmes;
– iegūst zināšanas attiecīgajā literatūrā un kultūrā, kā arī nostiprina starpkultūru komunikācijā nepieciešamās komunikatīvās un sociālās prasmes.

 

Iestāšanās nosacījumi
Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību, lai būtu tiesības uzsākt mācības/studijas kvalifikācijas iegūšanai.
?

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Kvalifikācijas dokuments

Izglītības dokumenta saturu reglamentē Ministru kabineta noteikumi

?

Kvalifikācijas iegūšanas veids:
Kvalifikācijas var iegūt izglītības programmu ietvaros vai neformāli apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas ceļā (profesionālajā izglītībā LKI 2.-4. līmenis).
?
Formāls (caur izglītības programmām)
Kredītpunkti:
Latvijas augstākās izglītības studiju apjoma mērvienība -1 kredītpunkts atbilst vienai studiju darba nedēļai pilna laika studijās (40 kredītpunkti par studiju gadu).

1 Latvijas kredītpunkts atbilst 1,5 ECTS (Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma) kredītpunkts.
?
120-160
Kvalifikācijas ieguves ilgums:
Kvalifikācijas apguves ilgums pilna laika mācībās/studijās
?
3-4 gadi

Kvalifikācijas joma un līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

6

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

6

Izglītības tematiskā joma (ISCED)
UNESCO izveidotā Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija - ISCED (International Standard Classification of Education).

Izglītības tematiskā joma un programmu grupa ir ISCED klasifikācijas tematiskie līmeņi.
?

Humanitārās zinātnes (22)

Izglītības programmu grupa (ISCED)

Valodu un kultūras studijas (ISCED 2011) (222)

Izglītības pakāpe un veids:

Izglītības pakāpe
LKI iekļautās Latvijas izglītības sistēmas pakāpes:
- pamatizglītība
- vidējā izglītība
- augstākā izglītība
?

Augstākā izglītība

Izglītības veids
Latvijas izglītības veidi:
-vispārējā izglītība
-profesionālā izglītība
-akadēmiskā izglītība
?

Akadēmiskā izglītība

Kvalifikācijas iegūšanas iespējas

Kvalifikācijas izdevējiestāde
Valsts akreditēta izglītības iestāde vai eksaminācijas centrs, kas izsniedz izglītības dokumentu.
?
Liepājas Universitāte

Lielā iela 14, Liepāja LV-3401
Tālr. 63423568, 63426249 Fakss: 63424223
E-pasts: liepu@liepu.lv

http://www.liepu.lv

Pēdējie labojumi: 08.03.2018

Ievietots: 31.08.2016