Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

7

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

7

Mācīšanās rezultāti

Mācīšanās rezultāti ir izglītības laikā apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

Latvijā mācīšanās rezultātus nosaka valsts izglītības standarti un profesiju standarti (profesionālās izglītības kvalifikācijām).

Augstākās izglītības kvalifikācijām mācīšanās rezultātus (plānotos studiju rezultātus) definē augstskolas.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

Studiju programmas mērķi:
– dot studentiem iespēju iegūt maģistra līmeņa akadēmisko izglītību un humanitāro zinātņu maģistra grādu rakstniecības studijās, sagatavojot patstāvīgai, radošai, starpdisciplināra rakstura pētnieciskajai un profesionālajai darbībai dažādās rakstniecības funkcionēšanas jomās (rakstniecības pētniecībā un kritikā, radošajā un kritiskajā rakstīšanā, literārajā rediģēšanā un izdevējdarbībā).

Iegūstamie studiju rezultāti:
Obligātās izvēles daļas kursu rezultātā students:
– nostiprina izpratni par valodu kā rakstniecības pamatinstrumentu un attīsta izkoptas valodas lietošanas prasmes;
– apgūst starpdisciplināras pētniecības prasmes, nostiprina priekšstatu par literatūrzinātnes saikni ar radniecīgajām mākslas, filozofijas, komunikācijas u.c. zinātņu nozarēm;
– apgūst literārā procesa izpētes pamatiemaņas.

Moduļa Literatūras teorija un analīze apguves rezultātā tiek iegūtas zināšanas literatūrzinātnes nozarē, literatūras teorijas apakšnozarē, kā arī apgūtas praktiskas daiļdarba analīzes prasmes, izmantojot gan teksta klasiskās analīzes, gan mūsdienās aktuālu pētniecisko stratēģiju pamatprincipus, gan arī lingvostilistiskās analīzes principus.
Moduļa Radošā un kritiskā rakstīšana apguve attīsta studenta radošo potenciālu un radošās rakstīšanas pamatiemaņas dažādos rakstniecības veidos un žanros, palīdz apzināt radošuma izmantošanas iespējas literatūras pētniecībā, vienlaikus attīsta kritiskās domāšanas un argumentācijas iemaņas.
Moduļa Literārā rediģēšana un izdevējdarbība apguve paredz praktisko teksta literārās rediģēšanas prasmju apguvi un kompetences izdevējdarbībā, veido teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu sasaisti.
Maģistra darba izstrādes gaitā students apgūst pētnieciska darba pieredzi, iegūst starpdisciplināras pētniecības prasmes, apliecina savu kompetenci rakstniecībā un tās pētniecības metodoloģijā.

 

Kvalifikācijas dokuments

Kvalifikācijas ieguves nosacījumi

Iepriekšējā kvalifikācija
LKI 6. līmeņa augstākās izglītības kvalifikācija (akadēmiskais vai profesionālais bakalaurs) tajā pašā vai radniecīgā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā, ko nosaka augstskola
Ieguves veids 
Kvalifikācijas var iegūt izglītības programmu ietvaros vai neformāli apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas ceļā (profesionālajā izglītībā LKI 2.-4. līmenis).
?
Formāls (caur izglītības programmām)
Kredītpunkti 
Latvijas augstākās izglītības studiju apjoma mērvienība -1 kredītpunkts atbilst vienai studiju darba nedēļai pilna laika studijās (40 kredītpunkti par studiju gadu).

1 Latvijas kredītpunkts atbilst 1,5 ECTS (Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma) kredītpunkts.
?
80
Ieguves ilgums 
Kvalifikācijas apguves ilgums pilna laika mācībās/studijās
?
1-2 gadi

Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

7

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

7

Kvalifikācijas joma, pakāpe un veids

Tematiskā joma (ISCED)
UNESCO izveidotā Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija - ISCED (International Standard Classification of Education).

Izglītības tematiskā joma un programmu grupa ir ISCED klasifikācijas tematiskie līmeņi.
?

Humanitārās zinātnes (22)

Izglītības programmu grupa (ISCED)

Valodu un kultūras studijas (ISCED 2011) (222)

Kvalifikācija izglītības pakāpē
LKI iekļautās Latvijas izglītības sistēmas pakāpes:
- pamatizglītība
- vidējā izglītība
- augstākā izglītība
?

Augstākā izglītība

Kvalifikācijas veids
Latvijas izglītības veidi:
-vispārējā izglītība
-profesionālā izglītība
-akadēmiskā izglītība
?

Akadēmiskās augstākās izglītības kvalifikācija

Pilna vai daļēja

Pilna kvalifikācija

Kvalifikācijas izsniedzējiestāde

Cita informācija

Valsts izglītības informācijas sistēma

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Aktīva kvalifikācija

Kvalifikācijas izdošanas periods: 2013-2019

Pēdējie labojumi: 20.11.2018

Ievietots: 09.05.2016