Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

5

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

5

Profesionālās kvalifikācijas līmenis
Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.
?

4

Mācīšanās rezultāti

Mācīšanās rezultāti ir izglītības laikā apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

Latvijā mācīšanās rezultātus nosaka valsts izglītības standarti un profesiju standarti (profesionālās izglītības kvalifikācijām).

Augstākās izglītības kvalifikācijām mācīšanās rezultātus (plānotos studiju rezultātus) definē augstskolas.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā definētiem izglītības programmu stratēģiskiem mērķiem. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.141 „Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (pieņemti 20.03.2001.): Lasīt standartu. Profesiju standarti: Profesiju standartu reģistrs

Grāmatvedis 4PKL

 • Zināšanas

  1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:
  1.1. saskarsmes psiholoģija;
  1.2. tirgzinības pamati;
  1.3. socioloģija;
  1.4. civilā aizsardzība.
  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:
  2.1. matemātika ekonomistiem;
  2.2. ekonomika;
  2.3. komercdarbības tiesiskie pamati;
  2.4. komercdarbības organizēšana un plānošana;
  2.5. lietvedība;
  2.6. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
  3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:
  3.1. grāmatvedības pamati;
  3.2. statistika;
  3.3. lietojumprogrammatūras;
  3.4. vadības grāmatvedība;
  3.5. finanšu grāmatvedība;
  3.6. nodokļi un nodevas;
  3.7. finanses un kredīts;
  3.8. grāmatvedības datorprogrammas;
  3.9. revīzija un audits;
  3.10. projektu sagatavošana un vadīšana;
  3.11. valsts valoda;
  3.12. divas svešvalodas saziņas līmenī;
  3.13. darba tiesiskās attiecības;
  3.14. darba aizsardzība;
  3.15. vides aizsardzība;
  3.16. profesionālā ētika.

 • Prasmes

  1. Sagatavot grāmatvedības organizācijas dokumentus.
  2. Sagatavot saimnieciskiem darījumiem atbilstošus pirmdokumentus, arī datorprogrammās.
  3. Novērtēt saimnieciskos darījumus naudas vienībās.
  4. Veikt darījumu sistematizēšanu un grupēšanu.
  5. Izvēlēties vai veidot uzskaites objektiem atbilstošus analītiskās uzskaites reģistrus.
  6. Veikt analītiskās uzskaites summu salīdzināšanu ar sintētiskās uzskaites datiem.
  7. Izvēlēties un strādāt ar uzņēmuma grāmatvedībai atbilstošu datorprogrammu.
  8. Iniciēt esošajā grāmatvedības datorprogrammā nepieciešamos uzlabojumus atbilstoši uzņēmuma darbības vai nodokļu uzskaites specifikai.
  9. Izsekot saimnieciskajiem darījumiem no pirmdokumentu saņemšanas un no to atspoguļošanas brīža grāmatvedības dokumentos līdz finanšu pārskatam.
  10. Veikt finanšu analīzi un interpretēt rādītāju izmaiņas.
  11. Nodrošināt grāmatvedības datu aizsardzību un konfidencialitāti.
  12. Reģistrēt saimnieciskos darījumus hronoloģiskajos un sistemātiskajos grāmatvedības reģistros.
  13. Novērtēt saimnieciskos darījumus naudas vienībās.
  14. Noteikt uzņēmuma būtiskuma kritērijus grāmatvedības jomā.
  15. Sagatavot finanšu pārskatus.
  16. Sagatavot nodokļu deklarācijas.
  17. Sagatavot operatīvos vadības pārskatus.
  18. Sagatavot statistikas pārskatus.
  19. Pielietot praktiskajā darbā Latvijas Republikas normatīvos aktus un starptautiskās tiesību normas grāmatvedības jomā.
  20. Izmantot Latvijas un starptautiskos grāmatvedības standartus un starptautiskos publiskā sektora grāmatvedības standartus.
  21. Pārvaldīt valsts valodu.
  22. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.
  23. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
  24. Risināt problēmsituācijas saistībā ar grāmatvedības un nodokļu jautājumiem.
  25. Sagatavot lietišķās sarakstes dokumentus.
  26. Plānot un organizēt savu darbu atbilstoši amata aprakstam, organizēt padoto darba izpildi noteiktā termiņā.
  27. Lietot darbā informācijas tehnoloģijas.
  28. Sniegt operatīvu informāciju par darba rezultātiem uzņēmuma vadībai un argumentēti izteikt savu viedokli.
  29. Ievērot profesionālās ētikas principus.
  30. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
  31. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

 • Kompetences

  1. Spēja izveidot pareizu, racionālu un progresīvu grāmatvedības sistēmu un sastādīt grāmatvedības organizācijas dokumentus.
  2. Spēja reģistrēt un iegrāmatot saimnieciskos darījumus grāmatvedības reģistros un grāmatvedības datorprogrammās, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem.
  3. Spēja veikt reģistrēto saimniecisko darījumu pārbaudi.
  4. Spēja aprēķināt nodokļus, veikt norēķinus par nodokļiem.
  5. Spēja sagatavot un iesniegt nodokļu deklarācijas un pārskatus.
  6. Spēja prognozēt nodokļu ietekmi uz uzņēmuma vadības pieņemtajiem lēmumiem.
  7. Spēja aprēķināt darba samaksu atbilstoši uzņēmumā pastāvošajai samaksas sistēmai un veikt norēķinu ar darbiniekiem uzskaiti.
  8. Spēja uzskaitīt ilgtermiņa ieguldījumus, iegrāmatot nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un finanšu ieguldījumu darījumus.
  9. Spēja aprēķināt un iegrāmatot ilgtermiņa ieguldījumu pārskata gadā norakstāmo summu, pamatlīdzekļu nolietojumu finanšu un nodokļu vajadzībām.
  10. Spēja uzskaitīt apgrozāmos līdzekļus un veikt to uzskaites kontroli.
  11. Spēja uzskaitīt pašu kapitāla izmaiņas un reģistrēt tās.
  12. Spēja izvērtēt nepieciešamos uzkrājumu veidus uzņēmumā, tos aprēķināt un uzskaitīt.
  13. Spēja identificēt saistības saskaņā ar to ekonomisko saturu, nodrošināt saistību rašanās un dzēšanas uzskaiti, kontrolēt saistību dzēšanas termiņus.
  14. Spēja veikt bilances posteņu inventarizāciju un ar finanšu pārskata sastādīšanu saistītos koriģējošos un slēguma grāmatojumus.
  15. Spēja sagatavot un analizēt uzņēmuma finanšu pārskatu.
  16. Spēja nodrošināt izmaksu uzskaiti pašizmaksas aprēķināšanai un cenu noteikšanai.
  17. Spēja sagatavot grāmatvedībā pieejamo informāciju uzņēmuma vadībai īstermiņa un ilgtermiņa rakstura lēmumu pieņemšanai.
  18. Spēja sagatavot un iesniegt operatīvos pārskatus vadībai.
  19. Spēja sagatavot un sniegt nepieciešamo informāciju auditoriem un kontrolējošām institūcijām.
  20. Spēja sagatavot un sniegt informāciju ārējai kontrolei.
  21. Spēja sagatavot statistikas pārskatus.
  22. Spēja orientēties Latvijas Republikas normatīvajos aktos un starptautiskajās tiesību normās grāmatvedības jomā.
  23. Spēja aizstāvēt sava uzņēmuma finanšu intereses citās institūcijās grāmatvedības un nodokļu jomā.
  24. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanā.
  25. Spēja ievērot profesionālo ētiku.
  26. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
  27. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.
  28. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.
  29. Spēja uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.

Kvalifikācijas ieguves nosacījumi

Iepriekšējā kvalifikācija
Atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Ieguves veids 
Kvalifikācijas var iegūt izglītības programmu ietvaros vai neformāli apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas ceļā (profesionālajā izglītībā LKI 2.-4. līmenis).
?
Formāls (caur izglītības programmām)
Kredītpunkti 
Latvijas augstākās izglītības studiju apjoma mērvienība -1 kredītpunkts atbilst vienai studiju darba nedēļai pilna laika studijās (40 kredītpunkti par studiju gadu).

1 Latvijas kredītpunkts atbilst 1,5 ECTS (Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma) kredītpunkts.
?
80-100
Ieguves ilgums 
Kvalifikācijas apguves ilgums pilna laika mācībās/studijās
?
2-3 gadi

Kvalifikācijas dokuments

Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

5

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

5

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

4

Kvalifikācijas joma, pakāpe un veids

Tematiskā joma (ISCED)
UNESCO izveidotā Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija - ISCED (International Standard Classification of Education).

Izglītības tematiskā joma un programmu grupa ir ISCED klasifikācijas tematiskie līmeņi.
?

Komerczinības un administrēšana (34)

Izglītības programmu grupa (ISCED)

Grāmatvedība un nodokļi (344)

Kvalifikācija izglītības pakāpē
LKI iekļautās Latvijas izglītības sistēmas pakāpes:
- pamatizglītība
- vidējā izglītība
- augstākā izglītība
?

Augstākā izglītība

Kvalifikācijas veids
Latvijas izglītības veidi:
-vispārējā izglītība
-profesionālā izglītība
-akadēmiskā izglītība
?

Profesionālā augstākās izglītības kvalifikācija

Pilna vai daļēja

Pilna kvalifikācija

Nozares kvalifikāciju struktūra: Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozare

Grāmatvedis plāno, organizē un vada uzņēmuma, iestādes un/vai organizācijas finansiālo operāciju pilnu uzskaiti. Izveido grāmatvedības sistēmu un sastāda grāmatvedības organizācijas dokumentus. Reģistrē un iegrāmato saimnieciskos darījumus, aprēķina nodokļus un nodevas, darba samaksu. Novērtē un uzskaita ilgtermiņa ieguldījumus, apgrozāmos līdzekļus, pašu kapitālu un saistības, uzkrājumus. Plāno, organizē un veic inventarizāciju, patstāvīgi izstrādā konkrētas finanšu plūsmas sadaļas. Apkopo, plāno, kontrolē finanšu resursu, t.sk. nodokļu, sadali. Uzrauga debitorus un kreditorus.

Kvalifikācijas tips:
Pamata kvalifikācija:
Saistīta ar: DIPLOMS PAR PROFESIONĀLO VIDĒJO IZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Grāmatvedis , DIPLOMS PAR PROFESIONĀLO VIDĒJO IZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Grāmatvedis , Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Grāmatvedis

Saite uz nozares kvalifikāciju struktūras līmeņu aprakstu

Cita informācija

Valsts izglītības informācijas sistēma

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Aktīva kvalifikācija

Kvalifikācijas izdošanas periods: 2013-2023

Pēdējie labojumi: 26.11.2019

Ievietots: 07.05.2016