Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

5

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

5

Profesionālās kvalifikācijas līmenis
Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.
?

4

Mācīšanās rezultāti

Mācīšanās rezultāti ir izglītības laikā apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

Latvijā mācīšanās rezultātus nosaka valsts izglītības standarti un profesiju standarti (profesionālās izglītības kvalifikācijām).

Augstākās izglītības kvalifikācijām mācīšanās rezultātus (plānotos studiju rezultātus) definē augstskolas.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā definētiem izglītības programmu stratēģiskiem mērķiem. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.141 „Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (pieņemti 20.03.2001.): Lasīt standartu. Profesiju standarti: Profesiju standartu reģistrs

Loģistikas speciālists

 • Zināšanas

  1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:
  1.1. starptautiskās tirdzniecības procesu attīstība un pieprasījuma prognozēšana;
  1.2. informācijas plūsmu attīstība Latvijā, Eiropā un pasaulē;
  1.3. loģistikas vieta un loma starptautiskajā tirdzniecībā;
  1.4. prasības loģistikas operācijām un procesiem, loģistikas pakalpojuma līmeņa novērtēšanas pamatprincipi;
  1.5. komercdarbības formas un īpašuma veidus reglamentējošie normatīvie akti.
  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:
  2.1. loģistikas procesu optimizācijas pamatprincipi, ražošanas organizācija un plānošana;
  2.2. klientu vajadzību novērtēšana;
  2.3. loģistikas pakalpojumu tiesiskā regulēšana;
  2.4. finanšu un grāmatvedības pamati;
  2.5. statistika un datu grupēšana;
  2.6. transporta ekonomika un tirgzinība;
  2.7. mikroekonomika;
  2.8. cenas veidošanas pamati;
  2.9. materiālo vērtību plūsmas no izejvielu avotiem līdz patērētājam;
  2.10. servisa loģistikas pamatprincipi;
  2.11. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
  3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:
  3.1. preču un pakalpojumu iepirkumu, pasažieru maršrutu un grafiku plānošana un organizēšana;
  3.2. pasūtījumu pieņemšana, komplektēšana un izpildes organizēšana;
  3.3. noliktavu darba organizēšana;
  3.4. krājumu vadīšana un modelēšana;
  3.5. preču un pasažieru plūsmas uzskaite un izmaksu analīze;
  3.6. piegādes ķēdes un izplatīšanas sistēmas;
  3.7. nodokļu un muitas normatīvo aktu pielietošana;
  3.8. loģistikas informācijas sistēmu lietošana, informācijas tehnoloģijas loģistikā;
  3.9. iepakojuma atbilstība normatīvo dokumentu prasībām;
  3.10. kravas izvietošana transportlīdzeklī;
  3.11. bīstamo un speciālo kravu pārvadāšana;
  3.12. vides aizsardzība;
  3.13. valsts valoda;
  3.14. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;
  3.15. darba aizsardzība;
  3.16. darba tiesiskās attiecības;
  3.17. profesionālā ētika.

 • Prasmes

  1. Grupēt un kontrolēt krājumus pēc to nozīmes, noteikt to pasūtīšanas regularitāti.
  2. Kontrolēt un noteikt preču un pakalpojumu apgrozījumu saskaņā ar izvēlētajiem krājumu pasūtīšanas modeļiem.
  3. Noformēt izejvielu un preču piegāžu pasūtījumus un nosūtīt pasūtījumus piegādātājiem.
  4. Saņemt piegādātos krājumu papildinājumus, pārbaudīt to kvalitāti.
  5. Apkopot un analizēt statistiku par preču un pakalpojumu apgrozību.
  6. Kontrolēt komplektāciju atbilstoši pasūtījumiem, konsolidēt sūtījumus vienā virzienā atbilstošos pārvadājumu maršrutos, veidot pārvadāšanas maršrutus un grafikus.
  7. Analizēt transporta pārvadājumu izmaksas un tarifus.
  8. Izmantot starptautiskās tirdzniecības un transportēšanas noteikumus.
  9. Veikt pārvadājumu pasūtījumus.
  10. Konstatēt, analizēt un sistematizēt statistiku par atkāpēm no plānotā pasūtījuma un servisa līmeņa kritērijiem.
  11. Novērtēt regulāri papildināmo krājumu un garantijas krājumu atlikumus noliktavā pa preču grupām un piegādātājiem un sniegt priekšlikumus par piegādes modeļa izmaiņām.
  12. Organizēt operatīvajā līmenī loģistikas procesus.
  13. Apkopot informāciju un novērtēt iekšējos un ārējos loģistikas vidi ietekmējošos faktorus un to ietekmi uz uzņēmumu saimnieciskās darbības finanšu rezultātiem.
  14. Analizēt uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātus.
  15. Ievērot uzņēmuma dokumentu pārvaldības noteikumus un grāmatvedības dokumentu sagatavošanas un apstrādes nosacījumus.
  16. Izprast transporta un preču atrašanās vietas noteikšanas tehnoloģiju ietekmi un nozīmi.
  17. Koordinēt kravas un pasažieru pārvadājumu procesu.
  18. Koordinēt sadarbību ar partneriem, klientiem.
  19. Analizēt plūsmas un pielietot risinājuma metodes darba organizācijā pasažieru pārvadājumiem.
  20. Veikt pieprasījuma prognozēšanu.
  21. Veidot kravu un pasažieru pārvadāšanas maršrutus un grafikus.
  22. Pārvaldīt valsts valodu.
  23. Lietot starptautiskās loģistikas un starptautiskās tirdzniecības terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
  24. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.
  25. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus, starptautisko pārvadājumu un starptautisko tirdzniecības noteikumu reglamentējošos dokumentus.
  26. Izmantot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai.
  27. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus.
  28. Ievērot profesionālās ētikas pamatprincipus.

 • Kompetences

  1. Spēja novērtēt uzņēmuma loģistikas procesus.
  2. Spēja plānot materiālu un pasažieru plūsmas.
  3. Spēja veikt iepirkumu plānošanu un noteikt optimālos pārvadājamo kravu apjomus.
  4. Spēja veikt krājumu vadīšanu.
  5. Spēja veikt transporta operāciju organizēšanu ar vienu vai vairākiem transporta veidiem (multimodālos pārvadājumus).
  6. Spēja veikt noliktavas operāciju plānošanu.
  7. Spēja novērtēt loģistikas pakalpojumu līmeni uzņēmumā pēc noteiktiem kritērijiem.
  8. Spēja analizēt loģistikas operāciju izmaksas ietekmējošos faktorus, izstrādājot organizācijas loģistikas izmaksu optimizācijas scenārijus.
  9. Spēja izvēlēties piegādei piemērotāko iepakojuma veidu, veidot saliktās kravas, pieņemt lēmumu par kravas izvietošanu transportlīdzeklī, ņemot vērā normatīvo dokumentu prasības.
  10. Spēja izvēlēties pakalpojuma sniegšanai piemērotāko transporta veidu, transportlīdzekļa veidu vai to kombināciju.
  11. Spēja novērtēt piegāžu ķēžu darbības rezultātu.
  12. Spēja sadarboties ar vietējiem un starptautiskajiem piegādātājiem un klientiem, kā arī ar uzņēmuma citu nodaļu speciālistiem.
  13. Spēja izvērtēt uzņēmuma loģistikas procesa (operāciju) nepilnības, kā arī izstrādāt pamatotus priekšlikumus tā uzlabošanai.
  14. Spēja formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas loģistikas speciālista kompetences ietvaros.
  15. Spēja atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to loģistikas problēmu risināšanai savas kompetences ietvaros, izmantojot informācijas tehnoloģijas.
  16. Spēja pielietot pozitīvās saskarsmes iemaņas, risināt konfliktsituācijas un strādāt komandā.
  17. Spēja un motivācija pilnveidot savas zināšanas un iemaņas.
  18. Spēja sagatavot un izmantot loģistikas operācijām nepieciešamo dokumentāciju.
  19. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās, kā arī lietot profesionālo terminoloģiju.
  20. Spēja ievērot profesionālo ētiku.
  21. Spēja nodrošināt vides un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.
  22. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu, starptautisko pārvadājumu un starptautisko tirdzniecības noteikumu reglamentējošo dokumentu ievērošanu.
  23. Spēja uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.

Kvalifikācijas ieguves nosacījumi

Iepriekšējā kvalifikācija
Atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Ieguves veids 
Kvalifikācijas var iegūt izglītības programmu ietvaros vai neformāli apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas ceļā (profesionālajā izglītībā LKI 2.-4. līmenis).
?
Formāls (caur izglītības programmām)
Kredītpunkti 
Latvijas augstākās izglītības studiju apjoma mērvienība -1 kredītpunkts atbilst vienai studiju darba nedēļai pilna laika studijās (40 kredītpunkti par studiju gadu).

1 Latvijas kredītpunkts atbilst 1,5 ECTS (Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma) kredītpunkts.
?
80-100
Ieguves ilgums 
Kvalifikācijas apguves ilgums pilna laika mācībās/studijās
?
2-3 gadi

Kvalifikācijas dokuments

Kvalifikācijas izsniedzējiestāde

Augstskola:

Koledža:

Likvidēta/Reorganizēta/Mainīts nosaukums un/vai tips:

- SIA "Latvijas biznesa koledža"

Samazināt

Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

5

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

5

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

4

Kvalifikācijas joma, pakāpe un veids

Tematiskā joma (ISCED)
UNESCO izveidotā Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija - ISCED (International Standard Classification of Education).

Izglītības tematiskā joma un programmu grupa ir ISCED klasifikācijas tematiskie līmeņi.
?

Komerczinības un administrēšana (34)

Izglītības programmu grupa (ISCED)

Vadība un administrēšana (345)

Kvalifikācija izglītības pakāpē
LKI iekļautās Latvijas izglītības sistēmas pakāpes:
- pamatizglītība
- vidējā izglītība
- augstākā izglītība
?

Augstākā izglītība

Kvalifikācijas veids
Latvijas izglītības veidi:
-vispārējā izglītība
-profesionālā izglītība
-akadēmiskā izglītība
?

Profesionālā augstākās izglītības kvalifikācija

Pilna vai daļēja

Pilna kvalifikācija

Nozares kvalifikāciju struktūra: Transporta un loģistikas nozare

Loģistikas speciālists plāno un organizē preču un kravas pārvietošanas un uzglabāšanas procesus operatīvajā līmenī, koordinē preču un pasažieru plūsmas un krājumus, analizē uzņēmuma loģistikas izmaksas, veido loģistikas piedāvājumu pasūtījumu situācijās, kurās iespējamas neprognozējamas pārmaiņas un dažādi risinājumi, patstāvīgi veic maršrutu plānošanu, loģistikas izmaksu kalkulāciju, apstrādā loģistikas datus, analizē tos, uzrauga loģistikas procesu.

Kvalifikācijas tips:
Pamata kvalifikācija:
Saistīta ar: DIPLOMS PAR PROFESIONĀLO VIDĒJO IZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Loģistikas darbinieks , DIPLOMS PAR PROFESIONĀLO VIDĒJO IZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Loģistikas darbinieks , Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Loģistikas darbinieks , Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Ekspeditors*

Saite uz nozares kvalifikāciju struktūras līmeņu aprakstu

Cita informācija

Valsts izglītības informācijas sistēma

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Aktīva kvalifikācija

Kvalifikācijas izdošanas periods: 2013-2023

Pēdējie labojumi: 27.03.2020

Ievietots: 07.05.2016