Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

5

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

5

Profesionālās kvalifikācijas līmenis
Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.
?

4

Mācīšanās rezultāti

Mācīšanās rezultāti ir izglītības laikā apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

Latvijā mācīšanās rezultātus nosaka valsts izglītības standarti un profesiju standarti (profesionālās izglītības kvalifikācijām).

Augstākās izglītības kvalifikācijām mācīšanās rezultātus (plānotos studiju rezultātus) definē augstskolas.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā definētiem izglītības programmu stratēģiskiem mērķiem. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.141 „Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (pieņemti 20.03.2001.): Lasīt standartu. Profesiju standarti: Profesiju standartu reģistrs

Podologs

 • Zināšanas

  1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:
  1.1. fizika, ķīmija;
  1.2. projektu vadība.
  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:
  2.1. cilvēka anatomija un fizioloģija;
  2.2. vispārējā patoloģija, patoloģiskā fizioloģija;
  2.3. mikrobioloģija;
  2.4. epidemioloģija;
  2.5. personības psiholoģija;
  2.6. vides veselība, to ietekmējošie fizikālie, ķīmiskie un bioloģiskie faktori;
  2.7. medicīniskā terminoloģija latīņu valodā;
  2.8. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās;
  2.9. farmakoloģija;
  2.10. pedagoģijas un andragoģijas principi;
  2.11. terapeitisko, ķirurģisko, dermatoloģisko saslimšanu etioloģija, patoģenēze, klīniskās izpausmes, diagnostikas un ārstēšanas principi;
  2.12. komercdarbība.
  3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:
  3.1. saskarsme;
  3.2. profesionālā ētika;
  3.3. propedeitika;
  3.4. neatliekamā medicīniskā palīdzība;
  3.5. praktiskā darba iemaņas podoloģijā;
  3.6. lietišķā informātika medicīnā un informācijas tehnoloģijas;
  3.7. higiēna un infekciju kontrole;
  3.8. aprūpes process podoloģijā un procedūru standarti;
  3.9. nagu korekcijas metodes;
  3.10. ārstnieciskā pēdas aprūpe;
  3.11. ortopēdija un protezēšanas pamati;
  3.12. diabētiskās pēdas aprūpe;
  3.13. valsts valoda;
  3.14. divas svešvalodas saziņas līmenī;
  3.15. darba tiesiskās attiecības;
  3.16. darba aizsardzība;
  3.17. vides aizsardzība;
  3.18. pētniecības principi podologa praksē;
  3.19. lietvedība;
  3.20. normatīvie akti veselības aprūpes jomā;
  3.21. datorzinības;
  3.22. fizioterapija un ergonomija podoloģijā.

 • Prasmes

  1. Pārzināt, izvēlēties un prast pielietot atbilstošas podoloģijas kabineta iekārtas, aprīkojumu, aparatūru, materiālus un palīgmateriālus.
  2. Pielietot kāju nagiem un ādai atbilstošus profesionālos pēdu kopšanas līdzekļus un palīglīdzekļus.
  3. Izvēlēties nagu struktūrai un kāju ādai atbilstošus instrumentus, materiālus, aparatūru un prast pamatot to pielietojumu.
  4. Metodiski pareizi veikt kāju nagu un pēdu ādas ārstnieciskās procedūras, pielietojot atbilstošas pēdu aprūpes tehnoloģijas podologa darbā.
  5. Izmantot roku, instrumentu, darba virsmu un telpu apstrādei attiecīgus mazgāšanas, dezinfekcijas un sterilizācijas līdzekļus.
  6. Sastādīt pacienta anamnēzi (pašreizējo sūdzību, slimības anamnēzi, dzīves, sociālo un ģimenes anamnēzi).
  7. Novērtēt pacienta atbildes reakciju uz esošajiem vai iespējamiem kāju pēdu veselības traucējumiem, kā arī novērtēt aprūpi, ārstēšanu vai izmeklēšanu.
  8. Veikt izvirzīto aprūpes problēmu plānošanu un īstenot nepieciešamās darbības pēdu problēmu risināšanai.
  9. Veikt nagu, ādas stāvokļa un to izmaiņu novērtēšanu kāju pēdām.
  10. Noteikt kāju nagu struktūru un pēdu ādas tipu, noteikt ādas krāsas pārmaiņas slodzes laikā.
  11. Pārbaudīt pacienta pulsu uz pēdas mugurējās artērijas un liela kaula mugurējās artērijas, kā arī prast izvērtēt segmentārās doplerogrāfijas (potītes/augšdelma indeksa) rādītājus.
  12. Veikt pēdas spiediena sajūtas pārbaudi.
  13. Veikt pēdas vibrācijas sajūtas pārbaudi.
  14. Veikt virspusējās jušanas pārbaudi (pēdas pieskāriena sajūtas, temperatūras sajūtas un dūriena sajūtas pārbaudi).
  15. Novērtēt pēdu deformācijas.
  16. Noteikt pēdas spiediena izraisītus bojājumus (hiperkeratozes, tulznas, varžacis) un pēdas kustību spējas zudumu.
  17. Veikt pēdas un apakšstilba čūlas veida identifikāciju (čūlas tipa noteikšana, čūlas lokalizācija un dziļums, infekcijas pazīmes).
  18. Veikt brūču (čūlas) aprūpi pēdas un apakšstilba līmenī – brūces apkopšanu, skalošanu, nekrotisko audu likvidāciju.
  19. Pielietot brūces dzīšanas posmam atbilstošus pārsējus un ārīgi lietojamus medikamentus pēdas un apakšstilba lokalizācijā pēc ķirurga norādījumiem.
  20. Atslogot pēdas čūlu, izmantojot podoloģijā pielietojamos materiālus.
  21. Veikt ieaugušu nagu korekciju, pielietojot korekcijas stangas, un pielietot kādu no ortoniksijas (skavu/plākšņu) vai nagu tamponēšanas metodēm.
  22. Identificēt ādas slimības (parazitārās, mikotiskās, piodermijas, vīrusu dermatozes) un nagu slimības (mikotiskās, trofiskās, iedzimtās).
  23. Veikt pasākumus pēdu mehāniskai atslogošanai – spiediena un berzes samazināšanai un deformācijas koriģēšanai ar neķirurģiskām metodēm, izveidojot individuālās ortozes (silikona masas, porolona, filca).
  24. Veikt fizikālās medicīnas procedūras, pēdu vingrojumus un pēdu masāžu podologa kompetences ietvaros.
  25. Veikt pacienta pašaprūpes līmeņa novērtēšanu.
  26. Konsultēt pacientus par nagu un kāju pēdu ādas stāvokli un sniegt rekomendācijas par pēdu kopšanu.
  27. Paaugstināt pacienta neatkarību, pielietojot pašaprūpi veicinošus pasākumus.
  28. Sniegt pacientam informāciju par pārsēju un medikamentu lietošanas nosacījumiem.
  29. Precīzi pielietot podoloģijā ārsta nozīmētos medikamentus.
  30. Savākt mikrobioloģiskos paraugus mikrobioloģisko izmeklējumu veikšanai.
  31. Sagatavot ķirurģisku pacientu operācijai un īstenot pēcoperācijas aprūpes principus.
  32. Plānot, īstenot un novērtēt izglītojošas aktivitātes pacientiem par nagu un kāju pēdu ādas veselības saglabāšanas nepieciešamību.
  33. Organizēt aprūpes komandas dalībniekiem izglītojošus pasākumus par specifiskiem pēdu bojājumiem un to profilaksi.
  34. Apkopot un realizēt pēdas aprūpes procesu raksturojošos skaitliskos datus, izmantojot informācijas tehnoloģijas.
  35. Prast organizēt un veikt pasākumus pacientu veselības kvalitātes nodrošināšanai.
  36. Aizpildīt pēdu aprūpes protokolus un dokumentēt datus par pacienta kāju pēdu stāvokli un tā izmaiņām.
  37. Veikt medikamentu, pēdu aprūpes materiālu, līdzekļu un papildlīdzekļu pasūtīšanu, uzskaiti, uzglabāšanu, izlietošanu un norakstīšanu.
  38. Sadarboties ar endokrinologiem, dermatologiem, tehniskajiem ortopēdiem, asinsvadu ķirurgiem, infektologiem, traumatologiem/ortopēdiem un citiem speciālistiem komandas darba nodrošināšanai pacienta veselības aprūpē.
  39. Sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību.
  40. Ievērot higiēnas, darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības.
  41. Ievērot profesionālās ētikas principus un saskarsmes kultūru.
  42. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.
  43. Pārvaldīt valsts valodu.
  44. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.
  45. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
  46. Izmantot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai.
  47. Rīkoties atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar veselības aprūpes jomu.

 • Kompetences

  1. Spēja veikt visu vecuma grupu pacientu pēdu izmeklēšanu, pēdu veselības stāvokļa izvērtēšanu, pēdu problēmu diagnosticēšanu.
  2. Spēja veikt profesionālu pēdu aprūpi, izvēloties pēdu aprūpes metodes atbilstoši pacienta problēmām.
  3. Spēja veikt nagu korekciju, ortoniksiju un nagu protezēšanu.
  4. Spēja veikt diabētiskās pēdas pacienta aprūpi.
  5. Spēja veikt vingrojumu kompleksu, pēdu masāžu un fizioprocedūras pēdām (kontrastvannas, parafīna aplikācijas).
  6. Spēja sniegt pirmo un neatliekamo medicīnisko palīdzību akūtās situācijās un hronisku slimību paasinājuma gadījumos.
  7. Spēja pielietot profesionālas saskarsmes iemaņas, ievērojot profesionālās ētikas principus.
  8. Spēja ievērot veselības aprūpes jomu regulējošo normatīvo aktu prasības.
  9. Spēja nodrošināt par pacientu iegūtās informācijas konfidencialitāti.
  10. Spēja apzināt un ievērot podologa profesionālo lomu un kompetences robežas pacientu veselības aprūpē.
  11. Spēja novērtēt, radīt un uzturēt drošu darba vidi.
  12. Spēja ievērot darba higiēnas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus.
  13. Spēja kritiski domāt un risināt problēmas fiziskas un psihoemocionālas slodzes apstākļos.
  14. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.
  15. Spēja pielietot medicīniskās un informācijas tehnoloģijas pacientu aprūpes procesā.
  16. Spēja pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī un spēja sazināties vismaz divās svešvalodās.
  17. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
  18. Spēja izglītot veselības aprūpes speciālistus, ārstniecības atbalsta personas un sabiedrības locekļus par pēdu bojājumu profilaksi.
  19. Spēja sadarboties ar citiem veselības un sociālās aprūpes profesionāļiem un institūcijām.
  20. Spēja darboties komandā un ievērot multidisciplinārās komandas darba principus.
  21. Spēja pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes tālākizglītības procesā un uzturēt savu profesionālo kompetenci.
  22. Spēja izmantot zināšanas komercdarbībā podoloģiskās prakses izveidošanā un uzturēšanā.
  23. Spēja uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.

Kvalifikācijas ieguves nosacījumi

Iepriekšējā kvalifikācija
Atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Ieguves veids 
Kvalifikācijas var iegūt izglītības programmu ietvaros vai neformāli apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas ceļā (profesionālajā izglītībā LKI 2.-4. līmenis).
?
Formāls (caur izglītības programmām)
Kredītpunkti 
Latvijas augstākās izglītības studiju apjoma mērvienība -1 kredītpunkts atbilst vienai studiju darba nedēļai pilna laika studijās (40 kredītpunkti par studiju gadu).

1 Latvijas kredītpunkts atbilst 1,5 ECTS (Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma) kredītpunkts.
?
120
Ieguves ilgums 
Kvalifikācijas apguves ilgums pilna laika mācībās/studijās
?
2-3 gadi

Kvalifikācijas dokuments

Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

5

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

5

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

4

Kvalifikācijas joma, pakāpe un veids

Tematiskā joma (ISCED)
UNESCO izveidotā Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija - ISCED (International Standard Classification of Education).

Izglītības tematiskā joma un programmu grupa ir ISCED klasifikācijas tematiskie līmeņi.
?

Veselības aprūpe (72)

Izglītības programmu grupa (ISCED)

Medicīniskie pakalpojumi (722)

Kvalifikācija izglītības pakāpē
LKI iekļautās Latvijas izglītības sistēmas pakāpes:
- pamatizglītība
- vidējā izglītība
- augstākā izglītība
?

Augstākā izglītība

Kvalifikācijas veids
Latvijas izglītības veidi:
-vispārējā izglītība
-profesionālā izglītība
-akadēmiskā izglītība
?

Profesionālā augstākās izglītības kvalifikācija

Pilna vai daļēja

Pilna kvalifikācija

Cita informācija

Valsts izglītības informācijas sistēma

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Aktīva kvalifikācija

Kvalifikācijas izdošanas periods: 2013-2022

Pēdējie labojumi: 31.08.2021

Ievietots: 07.05.2016