Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

5

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

5

Profesionālās kvalifikācijas līmenis
Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.
?

4

Mācīšanās rezultāti

Mācīšanās rezultāti ir izglītības laikā apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

Latvijā mācīšanās rezultātus nosaka valsts izglītības standarti un profesiju standarti (profesionālās izglītības kvalifikācijām).

Augstākās izglītības kvalifikācijām mācīšanās rezultātus (plānotos studiju rezultātus) definē augstskolas.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā definētiem izglītības programmu stratēģiskiem mērķiem. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.141 „Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (pieņemti 20.03.2001.): Lasīt standartu. Profesiju standarti: Profesiju standartu reģistrs

Radiologa asistents

 • Zināšanas

  1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:
  1.1. elektronikas pamati;
  1.2. fizikas pamati;
  1.3. ķīmija;
  1.4. bioķīmija.
  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:
  2.1. nacionālie un Eiropas Savienības tiesību akti radiācijas drošības jomā;
  2.2. radiācijas drošības kvalitātes nodrošinājuma programma un kvalitātes kontrole;
  2.3. atoma struktūra, jonizējošā starojuma rašanās, veidi, mijiedarbība ar vielu;
  2.4. jonizējošā starojuma mērvienības un lielumi, jonizējošā starojuma detektēšanas pamati;
  2.5. rentgeniekārtu uzbūve un raksturlielielumi;
  2.6. instrumenti, ko pielieto nukleārajā medicīnā;
  2.7. radiobioloģijas pamati;
  2.8. jonizējošā starojuma bioloģiskie efekti;
  2.9. nukleāras medicīnas fizika;
  2.10. radiācijas fizika;
  2.11. datortomogrāfijas metode;
  2.12. magnētiskās rezonanses metode;
  2.13. ultrasonogrāfijas metode;
  2.14. vadības metodes;
  2.15. lietvedība;
  2.16. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
  3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:
  3.1. attēla veidošanās un dokumentācijas procesi;
  3.2. pacientu un iedzīvotāju aizsardzība pret jonizējošo starojumu;
  3.3. darbinieku aizsardzība pret jonizējošo starojumu;
  3.4. radiācijas drošības kvalitātes nodrošinājuma programma un kvalitātes kontroles nodrošinājuma sistēma;
  3.5. cilvēka skeleta un iekšējo orgānu normālā anatomija;
  3.6. topogrāfiskā un rentgenanatomija;
  3.7. virsmas anatomija;
  3.8. cilvēka normālā fizioloģija;
  3.9. patoloģiskā fizioloģija;
  3.10. patoloģiskā fizioloģija un imunoloģija;
  3.11. klīniskā farmakoloģija;
  3.12. skeleta radiogrāfija, pozicionēšanas mācība;
  3.13. pacientu aprūpe radioloģijā;
  3.14. konvencionālās un digitālās rentgenizmeklēšanas metodes;
  3.15. radiogrāfija pediatrijā;
  3.16. dentālā rentgenogrāfija;
  3.17. mammogrāfijas metode;
  3.18. invazīvā radioloģija, iekārtas, izmeklējuma veidi;
  3.19. attēldiagnostika rentgenogrāfijā;
  3.20. sistēmu mācība;
  3.21. kontrastvielu pielietojums;
  3.22. staru terapijas metodoloģija;
  3.23. onkoloģiskās slimības;
  3.24. pacientu aprūpe staru terapijā;
  3.25. radioloģijas informācijas sistēma, informācijas apstrādes organizēšana radiologa asistenta praksē;
  3.26. radiofarmakoloģija;
  3.27. radionuklīdā ķīmija;
  3.28. radioloģisko atkritumu pārstrāde un glabāšana;
  3.29. psiholoģijas pamatprincipi;
  3.30. pacienta apmācība, izglītošana;
  3.31. procedūru veikšanas standarti;
  3.32. neatliekamā medicīniskā palīdzība;
  3.33. katastrofu medicīna;
  3.34. infekcijas slimības;
  3.35. ķirurģiskās slimības;
  3.36. iekšķīgās slimības;
  3.37. profesionālā ētika;
  3.38. datorzinības;
  3.39. saskarsmes psiholoģija;
  3.40. komunikācijas prasme;
  3.41. vides aizsardzība;
  3.42. valsts valoda;
  3.43. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;
  3.44. darba aizsardzība;
  3.45. darba tiesiskās attiecības.

 • Prasmes

  1. Nodrošināt pacienta un personāla radiācijas drošību un aizsardzību.
  2. Nodrošināt pacientu tiesību ievērošanu.
  3. Nodrošināt starojuma dozas optimizāciju.
  4. Veikt rentgendiagnostikas procedūras atbilstoši projekciju standartam.
  5. Ievērot darba kvalitātes kritērijus.
  6. Izprast tehnoloģiju pielietojumu rentgendiagnostikā.
  7. Veikt pacienta aprūpi atbilstoši radioloģijas izmeklējumam vai procedūrai.
  8. Pielietot normatīvos aktus radiācijas drošības jomā.
  9. Prast pareizi noformēt un aizpildīt staru terapijas procedūras dokumentāciju.
  10. Uztvert cilvēku kā biopsihosociālu veselumu.
  11. Atpazīt neatliekamu vai dzīvībai bīstamu stāvokli.
  12. Sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību.
  13. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
  14. Ievērot infekcijas slimību profilaksi.
  15. Pielietot pozitīvās saskarsmes iemaņas.
  16. Ievērot konfidencialitāti profesionālajā darbībā.
  17. Ievērot kultūras, ētikas un profesionālos principus.
  18. Pielietot rentgenogrāfijas attēla veidošanās tehniku.
  19. Pielietot precīzu pacienta pozicionēšanu, anatomisko struktūru atbilstību izmeklējumam vai procedūrai.
  20. Pārzinot rentgenstarojuma veidošanos, starojuma kvantitatīvo un kvalitatīvo izpausmi, prast ievērot radiācijas drošības un aizsardzības pasākumus attiecībā uz pacientiem, tos pavadošajām personām, brīvprātīgajiem palīgiem un darbiniekiem darbā ar jonizējošā starojuma avotiem.
  21. Prast noteikt un analizēt faktorus, kas ietekmē darba kvalitāti.
  22. Zināt un pielietot starojuma dozas atkarībā no filmas attīstīšanas ātruma.
  23. Izvērtēt filmu tipu, kasešu, ekrānu daudzveidību.
  24. Izprast filmu identifikācijas sistēmas.
  25. Pielietot filmu marķēšanā anatomiskos orientierus.
  26. Izvēlēties sterilos materiālus, kontrastvielas, dezinfekcijas līdzekļus invazīvās procedūras vajadzībām.
  27. Pārzināt rentgenogrāfijas metožu pielietojumu.
  28. Pārzināt staru terapijas iekārtas, palīgierīču darbības principus un ekspluatāciju.
  29. Orientēties klīniskās onkoloģijas pamatos.
  30. Pārzināt staru terapijas pielietojumu dažādām audzēju lokalizācijām.
  31. Orientēties un atpazīt staru terapijas agrīnās, vēlīnās, lokālās un sistēmiskās komplikācijās.
  32. Pielietot imobilizācijas aprīkojumu kvalitatīva staru terapijas kursa nodrošināšanai.
  33. Veidot apstarošanas lauku, pielietojot staru enerģijas absorbējošos blokus, fotonu enerģijas koriģējošos ķīļus.
  34. Orientēties pacientu datu ievadīšanā un starojuma dozu plānošanā ar datorizētās plānošanas sistēmas palīdzību.
  35. Pielietot specifiskās rentgendiagnostikas procedūras.
  36. Lietot verbālās un neverbālās saskarsmes metodes.
  37. Prast kritiski domāt un risināt problēmas.
  38. Ievākt un analizēt no pacientiem iegūto informāciju pirms izmeklējumiem.
  39. Prast organizēt savu darbu.
  40. Izturēties toleranti pret kolēģiem.
  41. Ievērot multidisciplinārās komandas darba principus.
  42. Patstāvīgi pieņemt lēmumus un par tiem atbildēt.
  43. Ievērot profesionālās ētikas normas.
  44. Pārvaldīt valsts valodu.
  45. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.
  46. Lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanā.
  47. Orientēties ekonomikas un komercdarbības pamatprincipos.
  48. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un higiēnas prasības.
  49. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.
  50. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

 • Kompetences

  1. Spēja praktiski pielietot zināšanas attēla veidošanas tehnikā, dažādu tehniku izmantošanā optimāla rezultāta iegūšanai rentgenogrāfijā.
  2. Spēja precīzi pielietot pozicionēšanas mācību, anatomisko struktūru atbilstību rentgendiagnostikas procedūrai.
  3. Spēja pielietot rentgenogrāfijas izmeklējumu projekciju standartu atbilstoši izmeklējuma indikācijām.
  4. Spēja izprast rentgenstarojuma veidošanos (tiešo un izkliedēto).
  5. Spēja noteikt un analizēt faktorus, kas ietekmē rentgendiagnostikas procedūras kvalitāti.
  6. Spēja izvēlēties veicamajam izmeklējumam atbilstošu starojuma dozas lielumu.
  7. Spēja izvērtēt filmu tipu, kasešu, ekrānu daudzveidību.
  8. Spēja pielietot digitāla attēla reģistrācijas un iegūšanas veidus.
  9. Spēja pielietot rentgenattēlu marķēšanā anatomiskos orientierus.
  10. Spēja pielietot sterilos materiālus, dezinfekcijas līdzekļus invazīvās procedūras vai operācijas vajadzībām.
  11. Spēja izprast visu specifisko metožu pielietojumu rentgendiagnostikā.
  12. Spēja pielietot kontrastvielas un radiofarmpreparātus.
  13. Spēja pielietot visus radiācijas drošības un aizsardzības pasākumus darbā ar radiofarmpreparātiem, tai skaitā attiecībā uz pacientiem, kuriem šie preparāti ir ievadīti.
  14. Spēja pārzināt rentgendiagnostikas un staru terapijas iekārtas, palīgierīču darbības principus un ekspluatāciju.
  15. Spēja orientēties klīniskās onkoloģijas pamatos, pārzināt staru terapijas pielietojumu dažādām audzēju lokalizācijām.
  16. Spēja izprast jonizējošā starojuma iedarbību uz organismu un audu struktūrām, veicot staru terapijas procedūras.
  17. Spēja orientēties un atpazīt staru terapijas procedūru agrīnās, vēlīnās, lokālās un sistēmiskās komplikācijas.
  18. Spēja pielietot imobilizācijas aprīkojumu kvalitatīva staru terapijas procedūras kursa nodrošināšanai.
  19. Spēja pielietot staru enerģijas absorbējošos blokus, fotonu enerģijas koriģējošos ķīļus.
  20. Spēja pareizi noformēt un aizpildīt staru terapijas procedūras dokumentāciju.
  21. Spēja orientēties pacientu datu ievadīšanā un starojuma dozu plānošanā ar datorizētās plānošanas sistēmas palīdzību.
  22. Spēja sadarboties ar pacientu, viņa ģimeni, lai veicinātu pacientu psiholoģisko un fizioloģisko atveseļošanos.
  23. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
  24. Spēja nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.
  25. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.
  26. Spēja ievērot profesionālo ētiku.
  27. Spēja izmantot mūsdienu informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanā.
  28. Spēja uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.

Kvalifikācijas ieguves nosacījumi

Iepriekšējā kvalifikācija
Atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Ieguves veids 
Kvalifikācijas var iegūt izglītības programmu ietvaros vai neformāli apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas ceļā (profesionālajā izglītībā LKI 2.-4. līmenis).
?
Formāls (caur izglītības programmām)
Kredītpunkti 
Latvijas augstākās izglītības studiju apjoma mērvienība -1 kredītpunkts atbilst vienai studiju darba nedēļai pilna laika studijās (40 kredītpunkti par studiju gadu).

1 Latvijas kredītpunkts atbilst 1,5 ECTS (Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma) kredītpunkts.
?
120
Ieguves ilgums 
Kvalifikācijas apguves ilgums pilna laika mācībās/studijās
?
2-3 gadi

Kvalifikācijas dokuments

Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

5

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

5

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

4

Kvalifikācijas joma, pakāpe un veids

Tematiskā joma (ISCED)
UNESCO izveidotā Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija - ISCED (International Standard Classification of Education).

Izglītības tematiskā joma un programmu grupa ir ISCED klasifikācijas tematiskie līmeņi.
?

Veselības aprūpe (72)

Izglītības programmu grupa (ISCED)

Medicīniskie pakalpojumi (722)

Kvalifikācija izglītības pakāpē
LKI iekļautās Latvijas izglītības sistēmas pakāpes:
- pamatizglītība
- vidējā izglītība
- augstākā izglītība
?

Augstākā izglītība

Kvalifikācijas veids
Latvijas izglītības veidi:
-vispārējā izglītība
-profesionālā izglītība
-akadēmiskā izglītība
?

Profesionālā augstākās izglītības kvalifikācija

Pilna vai daļēja

Pilna kvalifikācija

Cita informācija

Valsts izglītības informācijas sistēma

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Aktīva kvalifikācija

Kvalifikācijas izdošanas periods: 2013-2021

Pēdējie labojumi: 27.11.2019

Ievietots: 07.05.2016