Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

2

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

2

Profesionālās kvalifikācijas līmenis
Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.
?

1

Mācīšanās rezultāti

Mācīšanās rezultāti ir izglītības laikā apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

Latvijā mācīšanās rezultātus nosaka valsts izglītības standarti un profesiju standarti (profesionālās izglītības kvalifikācijām).

Augstākās izglītības kvalifikācijām mācīšanās rezultātus (plānotos studiju rezultātus) definē augstskolas.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

– Ir daudzveidīga mācību pieredze.
– Spēj patstāvīgi mācīties, meklējot un rodot risinājumus praktiskām problēmām.
– Prot patstāvīgi plānot un organizēt mācīšanās procesu.
– Prot mācību procesā izmantot dažādu veidu informāciju, konsultēties, atrast palīdzību.
– Prot saskatīt kopsakarības starp zinātņu sasniegumiem, tehnoloģijām un cilvēku.
– Prot lietot apgūtās zināšanas un prasmes praktiskā darbībā.
– Ir izpratne par sabiedrības uzbūvi un attīstību.
– Ir patstāvīga, loģiska, bez pretrunām, motivēta, kritiska un produktīva domāšana.
– Prot radoši izteikt savas domas tekstā un runā.
– Prot publiski uzstāties, formulēt un pamatot savu viedokli.
– Prot uzklausīt un respektēt dažādus viedokļus.
– Ir izpratne par valodas un saskarsmes kultūru, un to nozīmi starpkultūru dialoga veidošanā.
– Spēj pieņemt lēmumu un uzņemties atbildību par tā īstenošanu.
– Ir izpratne par cilvēka tiesībām uz vienlīdzību.
– Prot sadarboties ar citiem un strādāt komandā.
– Prot atbildīgi rīkoties konfliktsituācijās un ekstremālās situācijās.
– Spēj rūpēties par savu un citu cilvēku drošību, nepieciešamības gadījumā meklējot palīdzību.
– Prot atbildīgi izmantot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas informācijas iegūšanai, apstrādei un analīzei, kas pielietojamas dažādās dzīves situācijās un mācību priekšmetu apguvē.
– Prot patstāvīgi, radoši un argumentēti interpretēt pagātnes un mūsdienu notikumus sabiedrībā un pasaulē.
– Izjūt nepieciešamību atbildīgi rūpēties par vides, savas un citu cilvēku veselības kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu.
– Saprot un apzinās tehnoloģiju izraisītās sekas uz vidi.
– Izjūt personisku atbildību pret savas valodas kultūru un nacionālās identitātes saglabāšanu.
– Spēj pilsoniski līdzdarboties demokrātiskā sabiedrībā, sekmējot sabiedrības ilgtspējīgu attīstību.
– Spēj rīkoties ikdienas situācijās, saskaņā ar tikumiskajām vērtībām.

Montāžas darbu atslēdznieks

Kvalifikācijas ieguves nosacījumi

Iepriekšējā kvalifikācija
Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma
Ieguves veids 
Kvalifikācijas var iegūt izglītības programmu ietvaros vai neformāli apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas ceļā (profesionālajā izglītībā LKI 2.-4. līmenis).
?
Formāls (apgūstot izglītības programmu)
Ieguves ilgums 
Kvalifikācijas apguves ilgums pilna laika mācībās/studijās
?
1-3 gadi

Kvalifikācijas dokuments

Kvalifikācijas izsniedzējiestāde

Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

2

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

2

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

1

Kvalifikācijas joma, pakāpe un veids

Tematiskā joma (ISCED)
UNESCO izveidotā Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija - ISCED (International Standard Classification of Education).

Izglītības tematiskā joma un programmu grupa ir ISCED klasifikācijas tematiskie līmeņi.
?

Inženierzinātnes un tehnoloģijas (52)

Izglītības programmu grupa (ISCED)

Mehānika un metālapstrāde (521)

Kvalifikācija izglītības pakāpē
LKI iekļautās Latvijas izglītības sistēmas pakāpes:
- pamatizglītība
- vidējā izglītība
- augstākā izglītība
?

Pamatizglītība

Kvalifikācijas veids
Latvijas izglītības veidi:
-vispārējā izglītība
-profesionālā izglītība
-akadēmiskā izglītība
?

Profesionālās izglītības kvalifikācija

Pilna vai daļēja

Pilna kvalifikācija

Nozares kvalifikāciju struktūra: Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare (tai skaitā mehānika)

Montāžas darbu atslēdznieks atbilstoši norādītajam uzdevumam veic detaļu apstrādi, izgatavošanu un remontēšanu un montēšanas darbus.

Kvalifikācijas tips:
Pamata kvalifikācija:
Saistīta ar: ATESTĀTS PAR ARODIZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Atslēdznieks , Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Atslēdznieks , Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Atslēdznieks

Saite uz nozares kvalifikāciju struktūras līmeņu aprakstu

Cita informācija

Valsts izglītības informācijas sistēma

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Aktīva kvalifikācija

Pēdējie labojumi: 28.01.2020

Ievietots: 07.05.2016