Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

3

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

3

Profesionālās kvalifikācijas līmenis
Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.
?

2

Mācīšanās rezultāti

Mācīšanās rezultāti ir izglītības laikā apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

Latvijā mācīšanās rezultātus nosaka valsts izglītības standarti un profesiju standarti (profesionālās izglītības kvalifikācijām).

Augstākās izglītības kvalifikācijām mācīšanās rezultātus (plānotos studiju rezultātus) definē augstskolas.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

– Spēj veikt intelektuālu darbību zināšanu, izpratnes un lietošanas līmenī.
– Izmanto padziļinātas zināšanas ar atbilstošu teorētisku pamatojumu šaurās darbības jomās.
– Patstāvīgi interpretē pieejamo informāciju.
– Veic kompleksas (sarežģītas) darbības – pārsvarā prognozējamās situācijās.
– Ir vispārīgas zināšanas atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai.
– Ir plaša diapazona prasmes un profesijai būtiskās prasmes atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai.
– Spēj patstāvīgi veikt izpildītāja darbu un sasniegt rezultātu ierobežotā laikā.
– Zina un prot lietot atbilstošās tehnoloģijas.
– Prot izmantot informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijas.
– Pilnveidota latviešu valodas un svešvalodas(-u) prasme.
– Apzinās sava novada, Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturiskās attīstības kopsakarības.
– Prot lietot matemātikas zināšanas un prasmes.
– Spēj vērtēt dabā un sabiedrībā notiekošos procesus.
– Profesionālajā darbībā ievēro vides aizsardzības prasības.
– Prot atrast savu vietu sabiedrības ekonomiskajās struktūrās un darboties tajās.
– Izprot darba devēja un darba ņēmēja attiecības un zina attiecīgos tiesību aktus.
– Ir priekšstats par Eiropas Savienības valstu darbaspēka mobilitātes principiem.
– Adekvāti novērtē savas spējas.
– Plāno darbību atbilstoši apstākļiem, iespējām un savām spējām.
– Veic noteiktu uzdevumu ierobežotā laikā.
– Prot pieņemt lēmumu – pārsvarā pazīstamos apstākļos.
– Uzņemas atbildību par profesionālās darbības rezultāta kvalitāti un kvantitāti.
– Darbībā ir sistemātisks un racionāls.
– Ir rūpīgs un precīzs.

Atslēdznieks

 • Zināšanas

  1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:
  1.1. mašīnu elementi;
  1.2. kinemātiskās shēmas;
  1.3. hidraulikas pamati;
  1.4. pneimatikas pamati;
  1.5. savienojumu pārbaudes metodes;
  1.6. remonta metodes un paņēmieni;
  1.7. atslēdznieka darbu normēšana;
  1.8. kravu pacelšanas un pārvietošanas mehānismi un ierīces;
  1.9. izmaiņas uzņēmumu izmantotajā tehnoloģiskajā dokumentācijā, jauno instrumentu un iekārtu ekspluatācija;
  1.10. lietišķā komunikācija.
  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:
  2.1. nemetāli un to īpašības;
  2.2. elektrotehnikas pamati;
  2.3. pielaides un sēžas;
  2.4. kustīgie savienojumi;
  2.5. metinātie savienojumi;
  2.6. speciālās palīgierīces;
  2.7. pneimatiskie un elektriskie griešanas instrumenti un darbgaldi;
  2.8. ciršanas procesa mehanizācija;
  2.9. presēšanas instrumenti un darbgaldi;
  2.10. vīlēšanas darbu mehanizācija;
  2.11. virsmu tīrīšanas līdzekļi;
  2.12. mērīšanas metodes;
  2.13. mērinstrumentu klasifikācija;
  2.14. mērķēdes;
  2.15. tehnoloģiskā dokumentācija;
  2.16. darbgaldu un instrumentu ekspluatācijas noteikumi;
  2.17. jaunākās tendences atslēdznieka darbu tehnoloģijā;
  2.18. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.
  3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:
  3.1. rasēšanas pamati un rasējumu lasīšana;
  3.2. dzelzs un oglekļa sakausējumi un to markas;
  3.3. krāsainie metāli, to sakausējumi un to markas;
  3.4. dzesēšanas un eļļošanas šķidrumi;
  3.5. iekārtu un to mezglu ekspluatācijā izmantojamās smērvielas;
  3.6. mehānismu eļļošana;
  3.7. salāgojumu veidi (spēle, uzspīlējums, pārejas sēžas);
  3.8. presēšanas veidi atkarībā no paredzētās sēžas;
  3.9. vītņu savienojumi;
  3.10. kniedētie savienojumi, kniežu veidi;
  3.11. ierievju savienojumi;
  3.12. atslēdznieka pamatdarbi;
  3.13. atslēdznieka darba instrumentu veidi un to lietojums;
  3.14. griezējinstrumentu ģeometrija;
  3.15. instrumentu asināšanas ierīces;
  3.16. instrumentu iestatīšana;
  3.17. atslēdznieka darbu veikšanai izmantojamie mērinstrumenti un kontrolinstrumenti, to lietošana, mērījumu precizitāte;
  3.18. atslēdznieka darbā izmantojamie darbgaldi;
  3.19. palīgierīces atslēdznieka darbā un to lietojums;
  3.20. aizzīmēšanas paņēmieni un aizzīmēšanas secība;
  3.21. aizzīmēšanas instrumenti;
  3.22. urbji un to veidi;
  3.23. urbšanas veidi, darbgaldi, rokas instrumenti;
  3.24. vītņgriešanas instrumenti;
  3.25. vītņgriešanas tehnika un darbu mehanizācija;
  3.26. izrīvēšanas instrumenti un to lietošana;
  3.27. valcēšanas darbi;
  3.28. abrazīvie instrumenti un materiāli, to labošana;
  3.29. slīpēšanas darbi;
  3.30. pulēšanas un lepēšanas instrumenti un materiāli;
  3.31. šāberēšana un lietojamie instrumenti;
  3.32. vīles, to veidi;
  3.33. ciršanas tehnika;
  3.34. lodēšana un ložu materiālu veidi;
  3.35. liekšanas un taisnošanas instrumenti, ierīces un darbgaldi;
  3.36. lokšņu, cauruļu, stieņu, profilu liekšana un taisnošana;
  3.37. instrumenti griešanai ar grieznēm, griešanai ar metālzāģi, cauruļu griešana, mehanizētā metāla griešana;
  3.38. darba aizsardzība (darba vietas aizsardzības aprīkojums, darba drošības zīmes un signāli, individuālie aizsardzības līdzekļi un to izmantošana, darba aizsardzības prasības darbā ar instrumentiem un aprīkojumu);
  3.39. elektrodrošības noteikumi;
  3.40. ugunsdrošības noteikumi, rīcība ugunsgrēka gadījumā;
  3.41. pirmā palīdzība;
  3.42. droši skaidu novākšanas paņēmieni un darba vietas sakārtošana maiņas beigās;
  3.43. vides aizsardzība;
  3.44. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;
  3.45. darba tiesiskās attiecības;
  3.46. valsts valoda;
  3.47. viena svešvaloda saziņas līmenī.

 • Prasmes

  1. Lasīt darba rasējumus un tehnisko dokumentāciju.
  2. Saprast darba uzdevumu saistībā ar tehnoloģisko procesu kopumu.
  3. Izvēlēties un lietot darba uzdevumam atbilstošas iekārtas, instrumentus, palīgierīces, mērinstrumentus un kontrolinstrumentus.
  4. Izvēlēties darba uzdevumam atbilstošus palīgmateriālus.
  5. Asināt atslēdznieka darbam nepieciešamos instrumentus.
  6. Izvēlēties veicamo montāžas un demontāžas darbu secību.
  7. Veikt tehnisko apkopi saskaņā ar tehnisko dokumentāciju.
  8. Veikt aizzīmēšanas, ciršanas, griešanas, vīlēšanas, urbšanas, izrīvēšanas, pielāgošanas, kniedēšanas, liekšanas, presēšanas, slīpēšanas, šāberēšanas, taisnošanas, valcēšanas, lepēšanas, pulēšanas, vītņgriešanas, lodēšanas un mērīšanas darbus.
  9. Novērtēt izveidoto savienojumu atbilstību tehniskajām prasībām.
  10. Uzturēt darba vietu kārtībā darba laikā un sakārtot to, beidzot darbu.
  11. Izprast un ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
  12. Ievērot un lietot darba drošības zīmes un signālus.
  13. Ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus.
  14. Lietot darbgaldu aizsardzības aprīkojumu.
  15. Pārbaudīt instrumentu atbilstību darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām.
  16. Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus.
  17. Sniegt pirmo palīdzību.
  18. Pārvaldīt valsts valodu.
  19. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.
  20. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.
  21. Apgūt profesionālās kvalifikācijas pilnveidei nepieciešamās zināšanas, sekot līdzi informācijai par jaunākajām tehnoloģijām metālapstrādē un atslēdznieka darbā.
  22. Darba uzdevuma ietvaros organizēt savu darbu, sadarboties ar citiem darbiniekiem, strādāt komandā.
  23. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.
  24. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.
  25. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

 • Kompetences

  1. Spēja lietot darba pienākumu izpildei nepieciešamo informāciju, izpildīt darbu, pamatojoties uz tehnisko dokumentāciju un sazinoties ar darba vadītāju.
  2. Spēja izvēlēties darba uzdevuma veikšanai nepieciešamos materiālus, instrumentus, palīgierīces un palīgmateriālus.
  3. Spēja sagatavot darbam darbgaldus, palīgierīces, instrumentus.
  4. Spēja veikt aizzīmēšanas, ciršanas, griešanas, vīlēšanas, urbšanas, izrīvēšanas, pielāgošanas, kniedēšanas, liekšanas, presēšanas, slīpēšanas, šāberēšanas, taisnošanas, valcēšanas, lepēšanas, pulēšanas, vītņgriešanas, lodēšanas un mērīšanas darbus.
  5. Spēja veikt iekārtu un to mezglu apkopi saskaņā ar tehnisko dokumentāciju.
  6. Spēja veikt mezglu montāžas un demontāžas darbus.
  7. Spēja uzturēt atslēdznieka instrumentus, palīgierīces un iekārtas darba kārtībā un veikt to tehnisko apkopi saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem.
  8. Spēja pārbaudīt un lietot atslēdznieka instrumentus, palīgierīces un iekārtas atbilstoši darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām.
  9. Spēja ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, tai skaitā lietot darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus atbilstoši darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, lietot darbgalda aizsardzības aprīkojumu.
  10. Spēja sniegt pirmo palīdzību.
  11. Spēja ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.
  12. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.
  13. Spēja profesionāli pilnveidoties un sekot līdzi jaunākajām tehnoloģijām atslēdznieka darbā.
  14. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.
  15. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.
  16. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

Kvalifikācijas ieguves nosacījumi

Iepriekšējā kvalifikācija
Apliecība par pamatizglītību
Ieguves veids 
Kvalifikācijas var iegūt izglītības programmu ietvaros vai neformāli apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas ceļā (profesionālajā izglītībā LKI 2.-4. līmenis).
?
Formāls (apgūstot izglītības programmu)
Ieguves ilgums 
Kvalifikācijas apguves ilgums pilna laika mācībās/studijās
?
3 gadi

Kvalifikācijas dokuments

Kvalifikācijas izsniedzējiestāde

Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

3

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

3

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

2

Kvalifikācijas joma, pakāpe un veids

Tematiskā joma (ISCED)
UNESCO izveidotā Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija - ISCED (International Standard Classification of Education).

Izglītības tematiskā joma un programmu grupa ir ISCED klasifikācijas tematiskie līmeņi.
?

Inženierzinātnes un tehnoloģijas (52)

Izglītības programmu grupa (ISCED)

Mehānika un metālapstrāde (521)

Kvalifikācija izglītības pakāpē
LKI iekļautās Latvijas izglītības sistēmas pakāpes:
- pamatizglītība
- vidējā izglītība
- augstākā izglītība
?

Vidējā izglītība

Kvalifikācijas veids
Latvijas izglītības veidi:
-vispārējā izglītība
-profesionālā izglītība
-akadēmiskā izglītība
?

Profesionālās izglītības kvalifikācija

Pilna vai daļēja

Pilna kvalifikācija

Nozares kvalifikāciju struktūra: Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare (tai skaitā mehānika)


Saite uz nozares kvalifikāciju struktūras līmeņu aprakstu

Cita informācija

Valsts izglītības informācijas sistēma

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Aktīva kvalifikācija

Pēdējie labojumi: 12.06.2019

Ievietots: 07.05.2016