Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

3

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

3

Profesionālās kvalifikācijas līmenis
Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.
?

2

Mācīšanās rezultāti

Mācīšanās rezultāti ir izglītības laikā apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

Latvijā mācīšanās rezultātus nosaka valsts izglītības standarti un profesiju standarti (profesionālās izglītības kvalifikācijām).

Augstākās izglītības kvalifikācijām mācīšanās rezultātus (plānotos studiju rezultātus) definē augstskolas.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

– Spēj veikt intelektuālu darbību zināšanu, izpratnes un lietošanas līmenī.
– Izmanto padziļinātas zināšanas ar atbilstošu teorētisku pamatojumu šaurās darbības jomās.
– Patstāvīgi interpretē pieejamo informāciju.
– Veic kompleksas (sarežģītas) darbības – pārsvarā prognozējamās situācijās.
– Ir vispārīgas zināšanas atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai.
– Ir plaša diapazona prasmes un profesijai būtiskās prasmes atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai.
– Spēj patstāvīgi veikt izpildītāja darbu un sasniegt rezultātu ierobežotā laikā.
– Zina un prot lietot atbilstošās tehnoloģijas.
– Prot izmantot informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijas.
– Pilnveidota latviešu valodas un svešvalodas(-u) prasme.
– Apzinās sava novada, Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturiskās attīstības kopsakarības.
– Prot lietot matemātikas zināšanas un prasmes.
– Spēj vērtēt dabā un sabiedrībā notiekošos procesus.
– Profesionālajā darbībā ievēro vides aizsardzības prasības.
– Prot atrast savu vietu sabiedrības ekonomiskajās struktūrās un darboties tajās.
– Izprot darba devēja un darba ņēmēja attiecības un zina attiecīgos tiesību aktus.
– Ir priekšstats par Eiropas Savienības valstu darbaspēka mobilitātes principiem.
– Adekvāti novērtē savas spējas.
– Plāno darbību atbilstoši apstākļiem, iespējām un savām spējām.
– Veic noteiktu uzdevumu ierobežotā laikā.
– Prot pieņemt lēmumu – pārsvarā pazīstamos apstākļos.
– Uzņemas atbildību par profesionālās darbības rezultāta kvalitāti un kvantitāti.
– Darbībā ir sistemātisks un racionāls.
– Ir rūpīgs un precīzs.

Dārzkopis

 • Zināšanas

  1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:
  1.1. augu audzēšanas tehnoloģijas;
  1.2. segto platību veidi un tajās izmantojamās tehnoloģijas;
  1.3. dārza plānojuma izstrādes pamati, ierīkošana un balstu sistēmas;
  1.4. laika, darba un materiālu uzskaites principi;
  1.5. saskarsmes pamati.
  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:
  2.1. augu botāniskais iedalījums un prasības atbilstoši augšanas apstākļiem;
  2.2. dārzkopības augu sugu un šķirņu sortiments;
  2.3. bioloģiskie un konvencionālie mēslošanas līdzekļi un augu aizsardzības līdzekļi;
  2.4. dārzkopības tehnikas un iekārtu uzbūve, uzturēšanas un ekspluatācijas prasības;
  2.5. dārzkopības materiālu uzglabāšanas nosacījumi;
  2.6. videi draudzīgas tehnoloģijas un materiāli;
  2.7. ķīmiskās vielas, to uzglabāšanas noteikumi, ķīmisko vielu absorbenti;
  2.8. energoefektivitātes un ekonomiskas saimniekošanas principi;
  2.9. atkritumu šķirošana un apsaimniekošanas noteikumi;
  2.10. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.
  3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:
  3.1. augu nosaukumi latīņu valodā un profesionālā terminoloģija;
  3.2. augu uzbūve un īpašības (morfoloģija, fizioloģija, ontoģenēze), tai skaitā nezāļu atpazīšana;
  3.3. augsnes apstrādes un substrātu sagatavošanas paņēmieni;
  3.4. sēklu kvalitātes rādītāji, pirmapstrāde, sējas veidi un laiki;
  3.5. augu pavairošanas metodes, fizioloģiski aktīvās vielas;
  3.6. augu kopšana dažādās audzēšanas tehnoloģijās;
  3.7. vainagu tipi, vainagu veidošana un kopšana;
  3.8. dārza kopšanas paņēmieni;
  3.9. mēslošanas īpatnības augu audzēšanā un kopšanā, barības elementu trūkuma un pārbagātības pazīmes;
  3.10. izplatītāko kaitēkļu un slimību radīto bojājumu pazīšana, augu aizsardzības pasākumi;
  3.11. profesionālo augu aizsardzības līdzekļu iegāde, lietošana un uzglabāšana;
  3.12. ražas gatavības pakāpe un novākšanas metodes, uzglabāšanas apstākļi;
  3.13. dārzkopības produkcijas kvalitātes un marķēšanas prasības;
  3.14. A kategorijas traktortehnikas vadīšana;
  3.15. vides aizsardzība un videi nekaitīgi darba paņēmieni;
  3.16. darba aizsardzība (darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba aizsardzības līdzekļi un to lietošana, pirmā palīdzība);
  3.17. ugunsdrošības noteikumi, ugunsdzēsības līdzekļi un to lietošana;
  3.18. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;
  3.19. darba tiesiskās attiecības;
  3.20. informācijas tehnoloģijas;
  3.21. valsts valoda;
  3.22. viena svešvaloda profesionālās saziņas līmenī.

 • Prasmes

  1. Noteikt augsnes mehānisko sastāvu un augsnes gatavību apstrādei, izvēlēties apstrādes termiņus un veikt augsnes apstrādi.
  2. Sagatavot substrātu atbilstoši darba uzdevumam, auga īpašībām un audzēšanas mērķiem.
  3. Pazīt puķu un dārzeņu sēklas, dēstus un stādus dažādās to attīstības stadijās.
  4. Novērtēt sēklu kvalitāti, veikt augu sēju, noregulēt sējmašīnu atbilstoši izsējas normai, kontrolēt sējas kvalitāti, veikt piķēšanu, podošanu, stādīšanu un pārstādīšanu atbilstoši augu sakņu sistēmas īpatnībām.
  5. Veikt augu apsakņošanu un potēšanu atbilstoši audzēšanas apstākļiem, stādaudzēšanas mērķiem un speciālistu norādījumiem.
  6. Izmantot piemērotākās tehnoloģijas un režīmus augu audzēšanai, veidošanai un kopšanai.
  7. Kopt augu stādījumus, rūpēties par barības elementu sabalansētību, lietot atbilstošus mēslošanas līdzekļus, atpazīt un novērst barības elementu trūkumu vai pārbagātību.
  8. Novērot augu stādījumu fitosanitāro stāvokli un atpazīt izplatītāko kaitēkļu un slimību radītos bojājumus.
  9. Sagatavot un lietot augu aizsardzības līdzekļu darba šķīdumus un izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus, noregulēt miglotāju, kontrolēt miglojuma kvalitāti.
  10. Pazīt un ierobežot nezāles un kaitēkļus, izmantojot atbilstošus agrotehniskos paņēmienus.
  11. Lietot agroķīmiskās un fizioloģiski aktīvās vielas, augu aizsardzības līdzekļus.
  12. Novākt, sašķirot un iepakot produkciju atbilstoši kvalitātes un marķēšanas prasībām.
  13. Lietot dažādus augu audzēšanas un kopšanas paņēmienus un tehnoloģijas atklātā laukā un segtajās platībās, izmantot piemērotas ražas kopšanas metodes nelabvēlīgos augšanas apstākļos.
  14. Veikt dārzkopības produkcijas uzglabāšanu atbilstoši ražas realizācijas plānam un kontrolēt ražas glabāšanu.
  15. Veikt tehnoloģiskajās kartēs paredzēto stādījumu un balstu sistēmu ierīkošanu.
  16. Kopt augļu koku stumbrus un brūces, veidot augļu koku vainagus atbilstoši izvēlētajam vainaga tipam, kopt un veidot ogu krūmus.
  17. Kopt augļu koku un ogulāju stādījumu rindstarpas un apdobes un vēja aizsargstādījumus.
  18. Sagatavot taru, sekot ražas gatavības pakāpei un veikt izlases ražas vākšanu atbilstoši plānotajam izmantošanas veidam.
  19. Lietot dārzkopības tehniku atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām un veikt tehnikas un inventāra ikdienas apkopi.
  20. Ievērot dārzkopības tehnikas un iekārtu ekspluatācijas noteikumus.
  21. Sadarboties ar darba vadītāju un citiem darbiniekiem, saprast darba uzdevumus.
  22. Patstāvīgi organizēt savu darbu, analizēt darba gaitu, uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.
  23. Saimnieciski izmantot materiālus, veikt materiālu un sava darba uzskaiti.
  24. Lietot datortehniku un speciālo programmatūru dārzkopības darbu veikšanai.
  25. Ievērot darba tiesisko attiecību normas, profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.
  26. Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības un izvērtēt iespējamos riskus.
  27. Izvēlēties un lietot atbilstošus individuālos darba aizsardzības līdzekļus.
  28. Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, sagatavot un uzturēt darba vietu drošai darba veikšanai.
  29. Ievērot ugunsdrošības normatīvo aktu prasības.
  30. Sniegt pirmo palīdzību.
  31. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
  32. Šķirot darba procesā radušos atkritumus.
  33. Ievērot ķīmisko vielu glabāšanas un lietošanas noteikumus.
  34. Lietot ķīmisko vielu absorbentus.
  35. Lietot videi draudzīgas tehnoloģijas un materiālus.
  36. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un svešvalodā, lietot augu nosaukumus latīņu valodā.
  37. Pārvaldīt valsts valodu.
  38. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālās saziņas līmenī.

 • Kompetences

  1. Spēja veikt augsnes sagatavošanu un apstrādi, lietojot paņēmienus atbilstoši augsnes fizikālajām īpašībām un augu īpašībām.
  2. Spēja pazīt sēklas, dēstus, stādus un augus dažādās to attīstības stadijās.
  3. Spēja veikt augu pavairošanu atbilstoši audzēšanas apstākļiem un speciālistu norādījumiem.
  4. Spēja kvalitatīvi veikt augu audzēšanas un kopšanas darbus atbilstoši izmantojamām tehnoloģijām, nekaitējot apkārtējai videi.
  5. Spēja lietot augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļus.
  6. Spēja pazīt kaitīgo organismu vai fizioloģisku problēmu radītus bojājumus augiem.
  7. Spēja izaudzēt, novākt, sagatavot realizācijai dārzkopības produkciju un uzskaitīt to.
  8. Spēja noteikt dārzeņu, augļu un ogu gatavības pakāpi, veikt ražas novākšanu atbilstoši izvēlētajai tehnoloģijai un novākšanas laikam.
  9. Spēja veikt dārzeņu, augļu un ogu ražas pirmapstrādi un uzglabāšanu atbilstoši plānotajam glabāšanas ilgumam.
  10. Spēja saudzīgi un saimnieciski lietot tehniku, inventāru un materiālus un izmantot tos atbilstoši tehnoloģiskajās kartēs paredzētajiem darbiem.
  11. Spēja saprast un izpildīt darba uzdevumus atbilstoši darba devēja vai darba vadītāja norādījumiem.
  12. Spēja savas kompetences ietvaros organizēt un veikt darbu patstāvīgi, uzņemties atbildību par darba rezultātu un informēt par to darba vadītāju.
  13. Spēja strādāt komandā, izteikt un pamatot savu viedokli.
  14. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.
  15. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.
  16. Spēja ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasības.
  17. Spēja veikt darba pienākumus, ievērojot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
  18. Spēja veikt darba procesā radušos atkritumu šķirošanu.
  19. Spēja lietot individuālos aizsardzības līdzekļus atbilstoši darba aizsardzības noteikumiem un sagatavot darba vietu drošai darba veikšanai.
  20. Spēja sniegt pirmo palīdzību.
  21. Spēja lietot datortehniku un speciālo programmatūru savas profesionālās darbības veikšanai.
  22. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.
  23. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

Kvalifikācijas ieguves nosacījumi

Iepriekšējā kvalifikācija
Apliecība par pamatizglītību
Ieguves veids 
Kvalifikācijas var iegūt izglītības programmu ietvaros vai neformāli apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas ceļā (profesionālajā izglītībā LKI 2.-4. līmenis).
?
Formāls (apgūstot izglītības programmu)
Ieguves ilgums 
Kvalifikācijas apguves ilgums pilna laika mācībās/studijās
?
3 gadi

Kvalifikācijas dokuments

Kvalifikācijas izsniedzējiestāde

Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

3

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

3

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

2

Kvalifikācijas joma, pakāpe un veids

Tematiskā joma (ISCED)
UNESCO izveidotā Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija - ISCED (International Standard Classification of Education).

Izglītības tematiskā joma un programmu grupa ir ISCED klasifikācijas tematiskie līmeņi.
?

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (62)

Izglītības programmu grupa (ISCED)

Dārzkopība (622)

Kvalifikācija izglītības pakāpē
LKI iekļautās Latvijas izglītības sistēmas pakāpes:
- pamatizglītība
- vidējā izglītība
- augstākā izglītība
?

Vidējā izglītība

Kvalifikācijas veids
Latvijas izglītības veidi:
-vispārējā izglītība
-profesionālā izglītība
-akadēmiskā izglītība
?

Profesionālās izglītības kvalifikācija

Pilna vai daļēja

Pilna kvalifikācija

Nozares kvalifikāciju struktūra: Lauksaimniecības nozare

Dārzkopis kvalificēta speciālista uzraudzībā veic augsnes sagatavošanas un uzturēšanas, augu sēšanas, stādīšanas, kopšanas, novākšanas, produkcijas pirmapstrādes un uzglabāšanas darbus.

Kvalifikācijas tips:
Pamata kvalifikācija:
Saistīta ar: DIPLOMS PAR PROFESIONĀLO VIDĒJO IZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Dārzkopības tehniķis , DIPLOMS PAR PROFESIONĀLO VIDĒJO IZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Dārzkopības tehniķis ar specializāciju stādu audzēšana , DIPLOMS PAR PROFESIONĀLO VIDĒJO IZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Augkopības tehniķis

Saite uz nozares kvalifikāciju struktūras līmeņu aprakstu

Cita informācija

Valsts izglītības informācijas sistēma

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Aktīva kvalifikācija

Pēdējie labojumi: 10.06.2020

Ievietots: 07.06.2017