Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

3

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

3

Profesionālās kvalifikācijas līmenis
Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.
?

2

Mācīšanās rezultāti

Mācīšanās rezultāti ir izglītības laikā apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

Latvijā mācīšanās rezultātus nosaka valsts izglītības standarti un profesiju standarti (profesionālās izglītības kvalifikācijām).

Augstākās izglītības kvalifikācijām mācīšanās rezultātus (plānotos studiju rezultātus) definē augstskolas.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

– Spēj veikt intelektuālu darbību zināšanu, izpratnes un lietošanas līmenī.
– Izmanto padziļinātas zināšanas ar atbilstošu teorētisku pamatojumu šaurās darbības jomās.
– Patstāvīgi interpretē pieejamo informāciju.
– Veic kompleksas (sarežģītas) darbības – pārsvarā prognozējamās situācijās.
– Ir vispārīgas zināšanas atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai.
– Ir plaša diapazona prasmes un profesijai būtiskās prasmes atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai.
– Spēj patstāvīgi veikt izpildītāja darbu un sasniegt rezultātu ierobežotā laikā.
– Zina un prot lietot atbilstošās tehnoloģijas.
– Prot izmantot informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijas.
– Pilnveidota latviešu valodas un svešvalodas(-u) prasme.
– Apzinās sava novada, Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturiskās attīstības kopsakarības.
– Prot lietot matemātikas zināšanas un prasmes.
– Spēj vērtēt dabā un sabiedrībā notiekošos procesus.
– Profesionālajā darbībā ievēro vides aizsardzības prasības.
– Prot atrast savu vietu sabiedrības ekonomiskajās struktūrās un darboties tajās.
– Izprot darba devēja un darba ņēmēja attiecības un zina attiecīgos tiesību aktus.
– Ir priekšstats par Eiropas Savienības valstu darbaspēka mobilitātes principiem.
– Adekvāti novērtē savas spējas.
– Plāno darbību atbilstoši apstākļiem, iespējām un savām spējām.
– Veic noteiktu uzdevumu ierobežotā laikā.
– Prot pieņemt lēmumu – pārsvarā pazīstamos apstākļos.
– Uzņemas atbildību par profesionālās darbības rezultāta kvalitāti un kvantitāti.
– Darbībā ir sistemātisks un racionāls.
– Ir rūpīgs un precīzs.

Pavārs

 • Zināšanas

  1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:
  1.1. darba tiesiskās attiecības;
  1.2. psiholoģijas pamati;
  1.3. darba aizsardzība;
  1.4. vides aizsardzība;
  1.5. pārtikas mikrobioloģija.
  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:
  2.1. riska analīzes kritisko kontroles punktu pamatprincipi;
  2.2. vispārējās higiēnas prasības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
  2.3. prasības materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku;
  2.4. tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas pamatprincipi;
  2.5. ķīmisko līdzekļu uzglabāšanas noteikumi;
  2.6. pirmās palīdzības sniegšana;
  2.7. iekārtu elektrodrošības noteikumi;
  2.8. ugunsdrošības noteikumi;
  2.9. izejvielu un produktu ķīmiskais sastāvs un uzglabāšanas prasības;
  2.10. izejvielu zudumu veidošanās un to rašanās cēloņi;
  2.11. ēdienkartes sastādīšanas pamatprincipi;
  2.12. viesu apkalpošanas un saskarsmes pamati;
  2.13. veselīga uztura pamatprincipi;
  2.14. uzskaites pamatprincipi ēdināšanas uzņēmumā;
  2.15. profesionālie termini valsts valodā, franču un angļu valodā.
  3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:
  3.1. darba vietas organizācija ēdināšanas uzņēmumos;
  3.2. ēdināšanas uzņēmumu tehnoloģiskais aprīkojums, to darbības pamatprincipi un ekspluatācija;
  3.3. riska analīzes principi kritiskajos kontroles punktos;
  3.4. ēdienu gatavošanas tehnoloģijas zināšanas;
  3.5. tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde un pielietošana;
  3.6. preču pieņemšanas un nodošanas dokumentācijas izstrāde;
  3.7. pārtikas produktu ķīmiskais sastāvs un tā izmaiņas tehnoloģiskajā procesā (pārtikas produktu prečzinība);
  3.8. valsts valoda;
  3.9. viena svešvaloda saziņas līmenī.

 • Prasmes

  1. Organizēt racionāli darba vietu, ievērojot darba drošības, ekspluatācijas un aizsardzības noteikumus darbā ar ēdināšanas uzņēmuma aprīkojumu.
  2. Ievērot higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā, darba un personīgo higiēnu.
  3. Ievērot izejvielu, pusfabrikātu un gatavo ēdienu uzglabāšanas un realizācijas termiņus un temperatūru.
  4. Noteikt kritiskos punktus izejvielu uzglabāšanas, pusfabrikātu un gatavās produkcijas apritē.
  5. Veikt izejvielu un gatavo ēdienu kvalitātes novērtēšanu organoleptiski.
  6. Gatavot pusfabrikātus, ievērojot produktu specifiku un pielietojot racionālus pirmapstrādes paņēmienus.
  7. Gatavot ēdienus, ievērojot uzņēmuma izstrādātos tehnoloģiskos dokumentus un atbilstīgi tehnoloģiskajam procesam.
  8. Izvēlēties atbilstīgus produktu termiskās apstrādes veidus, lai saglabātu ēdienu uzturvērtību.
  9. Izvēlēties un pagatavot ēdienus banketu un citu svinību galdam.
  10. Izstrādāt jaunu ēdienu receptūras un sastādīt tehnoloģisko karti.
  11. Veikt ēdienu kalkulācijas un aprēķināt ēdienu pašizmaksu.
  12. Spēt strādāt komandā, pieņemt lēmumus un atbildēt par sava darba rezultātiem.
  13. Spēt sazināties ar klientiem un risināt konflikta situācijas.
  14. Pārvaldīt valsts valodu.
  15. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.
  16. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā, franču un angļu valodā.

 • Kompetences

  1. Spēja izprast un ievērot ražošanas un personīgās higiēnas prasības pārtikas produktu apstrādē.
  2. Spēja pielietot tehnoloģiskās iekārtas atbilstīgi to funkcijām un ekspluatācijas noteikumiem.
  3. Spēja pielietot atbilstīgus tīrīšanas, mazgāšanas un dezinficēšanas līdzekļus, ievērojot darba drošību saskarē ar ķīmiskajām vielām.
  4. Spēja pieņemt un novērtēt izejvielas un palīgmateriālus atbilstīgi kvalitātes prasībām.
  5. Spēja izvērtēt un paredzēt iespējamos riskus nekaitīgas pārtikas ražošanas procesā.
  6. Spēja novērtēt gatavo ēdienu kvalitāti atbilstīgi organoleptiskajiem rādītājiem.
  7. Spēja lietot tehnoloģiskos, saimnieciskās darbības uzskaites un atskaites dokumentus.
  8. Spēja praktiski pielietot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumu prasības darba vidē.
  9. Spēja izvēlēties vidi saudzējošu darbību, ievērojot vides aizsardzības noteikumus.
  10. Spēja veikt darbu atbilstīgi uzdevumam, piedalīties lēmumu pieņemšanā un uzņemties atbildību.
  11. Spēja darboties komandā, ievērojot darba ētikas principus.
  12. Spēja sekot jauninājumiem nozarē, izmantojot visus pieejamos informācijas avotus.
  13. Spēja izvērtēt savu un kolēģu pieredzi, izvēloties optimālāko profesionālo pilnveidi profesijā.
  14. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

Kvalifikācijas ieguves nosacījumi

Iepriekšējā kvalifikācija
Apliecība par pamatizglītību
Ieguves veids 
Kvalifikācijas var iegūt izglītības programmu ietvaros vai neformāli apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas ceļā (profesionālajā izglītībā LKI 2.-4. līmenis).
?
Formāls (apgūstot izglītības programmu)
Ieguves ilgums 
Kvalifikācijas apguves ilgums pilna laika mācībās/studijās
?
3 gadi
Papildinformācija 

Profesionālo kvalifikāciju “Pavārs” sākot ar 2018.gada 21.martu uzsāks īstenota atbilstoši 4 LKI līmenim.

Profesionālās kvalifikācijas “Pavārs” (4LKI līmenis) specializācijas:

 • Kuģa pavārs
 • Restorāna pavārs

Kvalifikācijas dokuments

Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

3

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

3

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

2

Kvalifikācijas joma, pakāpe un veids

Tematiskā joma (ISCED)
UNESCO izveidotā Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija - ISCED (International Standard Classification of Education).

Izglītības tematiskā joma un programmu grupa ir ISCED klasifikācijas tematiskie līmeņi.
?

Individuālie pakalpojumi (81)

Izglītības programmu grupa (ISCED)

Viesnīcu un restorānu serviss (811)

Kvalifikācija izglītības pakāpē
LKI iekļautās Latvijas izglītības sistēmas pakāpes:
- pamatizglītība
- vidējā izglītība
- augstākā izglītība
?

Vidējā izglītība

Kvalifikācijas veids
Latvijas izglītības veidi:
-vispārējā izglītība
-profesionālā izglītība
-akadēmiskā izglītība
?

Profesionālās izglītības kvalifikācija

Pilna vai daļēja

Pilna kvalifikācija

Cita informācija

Valsts izglītības informācijas sistēma

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Aktīva kvalifikācija

Pēdējie labojumi: 23.04.2020

Ievietots: 07.05.2016