Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

4

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

4

Profesionālās kvalifikācijas līmenis
Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.
?

3

Mācīšanās rezultāti

Mācīšanās rezultāti ir izglītības laikā apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

Latvijā mācīšanās rezultātus nosaka valsts izglītības standarti un profesiju standarti (profesionālās izglītības kvalifikācijām).

Augstākās izglītības kvalifikācijām mācīšanās rezultātus (plānotos studiju rezultātus) definē augstskolas.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

– Spēj veikt intelektuālu darbību zināšanu, izpratnes, lietošanas un vienkāršas analīzes līmenī.
– Izmanto zināšanas un teorētisko izpratni plaša spektra kompleksā darbībā.
– Prot patstāvīgi iegūt un novērtēt informāciju.
– Izmanto plaša diapazona zināšanas, un prasmes labi formulētu, bet nepazīstamu un neprognozējamu problēmu risinājumā.
– Ir detalizētas teorētiskās zināšanas un izpratne atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai.
– Ir plaša diapazona prasmes, profesijai būtiskās prasmes un meistarība atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai.
– Spēj patstāvīgi veikt izpildītāja darbu, ietverot veicamā darba plānošanu un pārraudzību.
– Zina un prot lietot atbilstošās tehnoloģijas.
– Prot izmantot informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijas profesionālajā darbībā.
– Izkopta latviešu valodas prasme un pilnveidota svešvalodas(-u) prasme.
– Zina un izprot sava novada, Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturiskās attīstības kopsakarības.
– Prot lietot matemātikas zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā.
– Prot izmantot zināšanas par dabaszinātņu faktiem un likumiem profesionālajā darbībā.
– Spēj vērtēt dabā un sabiedrībā notiekošos procesus un aptvert tos sistēmā un attīstībā.
– Izprot ekoloģiskās telpas vienotības principu un profesionālajā darbībā ievēro vides aizsardzības prasības.
– Izprot tirgus ekonomikas darbības pamatprincipus.
– Prot atrast savu vietu sabiedrības ekonomiskajās struktūrās un darboties tajās.
– Izprot darba devēja un darba ņēmēja ekonomiskās attiecības un zina attiecīgos tiesību aktus.
– Ir priekšstats par Eiropas Savienības politisko uzbūvi, kā arī par vienotās ekonomiskās telpas un darbaspēka mobilitātes principiem.
– Adekvāti novērtē savas spējas.
– Plāno darbību atbilstoši apstākļiem, iespējām un savām spējām.
– Plāno laiku saskaņā ar uzdevumu.
– Prot izdarīt pamatotu izvēli un patstāvīgi pieņemt lēmumu pazīstamos un mazpazīstamos apstākļos.
– Spēj atbildēt par savas profesionālās darbības kvantitatīvo un kvalitatīvo rezultātu, uzņemas daļēju atbildību par citu veikumu.
– Darbībā ir mērķtiecīgs, sistemātisks un racionāls.
– Ir rūpīgs un precīzs.
– Spēj uzņemties iniciatīvu.

Apdares darbu tehniķis

 • Zināšanas

  PROFESIONĀLĀS zināšanas
  Priekšstata līmenī:
  1. Nozares normatīvie akti. Tehniskais projekts.
  2. Projektu vadība.
  3. Bīstamo iekārtu klasifikācija
  4. Interjera dizaina pamati
  5. Flīžu izgatavošanas tehnoloģiju ietekme uz flīžu kvalitāti.
  6. Mitruma izplatīšanās būvkonstrukcijās.
  7. Krāsu ķīmiskais sastāvs (krāsu bāzes).
  8. Krāsu mācība.
  9. Krāsu toņu saskaņošana.
  10. Tapešu apzīmējumi
  11. Ornamentu un zīmējumu piegriešanas paņēmieni.
  12. Temperatūras ietekme uz materiālu īpašībām
  13. Ēku siltināšanas efektivitāte. Aukstuma tilti.
  14. Siltumizolācijas veidi.
  15. Ēku energoefektivitāte, ēku blīvums
  16. Fasādes siltināšanas sistēmu veidi, apdares veidi.
  17. Tehniskā projekta saturs
  18. Apdares darbu budžets.
  Izpratnes līmenī:
  1. Tehniskie apzīmējumi projektā. Statisko un dinamisko slodžu ietekme uz būvi.
  2. Telpu dizaina projekts.
  3. Ēku daļas, konstrukcijas un konstruktīvie elementi.
  4. Materiālu un virsmu fizikālās, mehāniskās un ķīmiskās īpašības. Ārējo un iekšējo faktoru iedarbība uz apstrādājamo virsmu.
  5. Materiālie un cilvēku resursi apdares darbu veikšanai.
  6. Tehniskā projekta sastāvs.
  7. Darba izstrādes normēšana.
  8. Materiālu savstarpējā saderība. Materiālu marķējums
  9. Celšanas ierīču ekspluatācijas noteikumi.
  10. Mikroklimata ietekme uz apdares darbiem
  11. Putekļu ietekme uz veselību.
  12. Pamatnes sastāvs un īpašības. Pamatnes defektu veidi.
  13. Apdarē pielietojamo materiālu veidi.
  14. Apmetuma stiprības klases.
  15. Apmetumu bāzes veidi (cementa, kaļķa, ģipša) un to īpašības.
  16. Dekoratīvo apmetumu veidi.
  17. Speciālo apmetumu pielietojums.
  18. Starpsienu karkasu veidi. Izolācijas materiālu veidi.
  19. Inženierkomunikāciju ierīkošana sienās.
  20. Sausā apmetuma sistēmas ugunsnoturības klases.
  21. Virsmas kvalitātes standarti.
  22. Flīžu novērtēšanas parametri un kritēriji.
  23. Hidroizolācijas sistēmas un materiāli.
  24. Flīžu klasifikācija.
  25. Flīžu līmju klasifikācija.
  26. Klimatisko apstākļu ietekme uz krāsošanas darbiem.
  27. Krāsas šķīdinātāju veidi. Vēsturisko krāsu veidi.
  28. Tapešu veidi un īpašības.
  29. Tapešu līmju veidi un īpašības. Dizaina projekts.
  30. Defektu cēloņi un veidi.
  31. Pamatnes iestrādāšanas tehnoloģijas. Apakšējo klāju veidi.
  32. Atšķirības starp segumu veidiem. Šuvju aukstās un karstās metināšanas paņēmieni.
  33. Seguma aizsardzības metodes. Aizsargkārtas uzklāšanas
  34. nepieciešamība.
  35. Termocietējošo materiālu veidi un tehnoloģijas.
  36. Materiālu ķīmiskās īpašības un bīstamība.
  37. Virsmas mitruma un temperatūras mērīšanas ierīces
  38. Pamatnes iestrādāšanas tehnoloģijas. Apakšējo klāju veidi.
  39. Grīdu konstrukciju veidi.
  40. Fasādes siltināšanas sistēmu veidi, apdares veidi.
  41. Tehniskā projekta saturs.
  42. Tāmēšanas pamatprincipi.
  43. Apdares darbu kvalitātes kritēriji. Būvniecības normatīvu prasības
  44. Defektu veidi un cēloņi
  45. Atkritumu klasifikācija.
  46. Atkritumu apsaimniekošanas kārtība Latvijā
  Lietošanas līmenī:
  1. Darbu veikšanas projekts.
  2. Digitālā fotografēšana un iegūto datu apstrāde.
  3. Materiālu pielietošanas tehnoloģijas un sistēmas.
  4. Mērinstrumenti
  5. Pamatnes (virsmas) apstrādes un sagatavošanas metodes.
  6. Mērinstrumentu dažādība un pielietošana.
  7. Veicamo darbu grafika plānošanas pamatprincipi.
  8. Darba izstrādes normas un tāmes. Manuālie un elektroniskie mērinstrumenti.
  9. Būvmateriālu pielietojums dzīvojamās un nedzīvojamās telpās.
  10. Tehnikas, instrumentu un materiālu lietošanas instrukcijas.
  11. Būvmateriālu uzglabāšanas noteikumi.
  12. Kravu celšana ar dažādiem mehānismiem.
  13. Instrumentu un ierīču lietošanas instrukcijas.
  14. Darba organizācijas pamatprincipi.
  15. Pamatnes defektu labošanas paņēmieni.
  16. Virsmu gruntēšanas tehnoloģija.
  17. Apmetuma uzklāšanas iekārtas un aprīkojums.
  18. Apmetuma armēšanas paņēmieni.
  19. Vadulu un armējuma pielietojums.
  20. Virsmu izsvēršana un nivelēšana. Apmetumu cietēšanas laiks un tehnoloģiskās normas.
  21. Rokas un elektronisko mērinstrumentu pielietošana.
  22. Vadulu un stūru iestrādes paņēmieni.
  23. Cementa bāzes apmetuma īpašības.
  24. Kaļķa apmetuma īpašības.
  25. Ģipša apmetuma īpašības.
  26. Speciālo apmetumu pielietojums.
  27. Dekoratīvās apmešanas instrumenti.
  28. Dekoratīvā apmetuma masas sastāvs un lietošanas specifika.
  29. Dzegu un joslu veidošanas tehnoloģija.
  30. Karkasu veidošana sausajam apmetumam. Karkasu montāžas tehnoloģijas.
  31. Izolācijas materiālu iestrādāšanas paņēmieni.
  32. Sausā apmetuma veidi, to pielietojums. Sausā apmetuma plākšņu līmēšanas paņēmieni.
  33. Liektu konstrukciju veidošana.
  34. Šuvju aizpildīšanas paņēmieni.
  35. Karkasu veidošanas instrumenti un palīgierīces.
  36. Elektriskie un rokas flīžu griezējinstrumenti.
  37. Flīžu griešanas tehnoloģijas un metodes.
  38. Hidroizolācijas izvēle un izveidošanas paņēmieni.
  39. Virsmas slīpuma izveidošana.
  40. Nobeiguma profilu, iekšējo, ārējo stūru izveide. Flīžu pielīmēšanas paņēmieni. Materiālu piemērotība ekspluatācijas prasībām: gruntis, hidroizolācija, līmes, flīzes.
  41. Flīžu izkārtojums un raksti.
  42. Līmes uzklāšanas paņēmieni un darba rīki.
  43. Šuvju veidošanas tehnoloģija.
  44. Flīžu līmēšanas tehnoloģija. Flīzēšanas problemātisko vietu atpazīšana un flīzēšana.
  45. Krāsas un dekoratīvā krāsojuma uzklāšanas paņēmieni.
  46. Krāsošanas instrumentu lietošana.
  47. Trafaretu lietošana.
  48. Tapešu līmēšanas paņēmieni. Tapešu līmēšanas instrumentu lietošana.
  49. Tapešu līmēšanas tehnoloģijas.
  50. Defektu labošanas metodes.
  51. Grīdas izklājuma modelēšana.
  52. Mērīšanas un griešanas instrumenti.
  53. Seguma griešana un līmēšana.
  54. Aizsargkārtas ieklāšanas paņēmieni.
  55. Renovējamu grīdu sagatavošanas veidi.
  56. Termocietējošā pārklājuma ieklāšanas paņēmieni un darba rīki.
  57. “Peldošo” grīdu materiāli un to iestrāde.
  58. Grīdas materiālu sagatavošana.
  59. Līmeņošanas instrumenti un ierīces.
  60. Plākšņu montāžas tehnoloģijas.
  61. Fasādes apdares materiāli un to iestrāde.
  62. Fasādes siltināšanā un apdarē izmantojamie instrumenti, mehānismi un tehnika.
  63. Sienu, pārsegumu siltināšanas sistēmu materiāli, to iestrāde.
  64. Sienu, pārsegumu siltināšanā izmantojamie instrumenti, mehānismi, tehnika.
  65. Būvmateriālu uzglabāšanas nosacījumi.
  66. Darba drošības līdzekļu lietošanas prasības.
  67. Kontrolmērījumu veikšanas paņēmieni.
  68. Laukuma un tilpuma aprēķini. Darba normēšanas un materiālu patēriņa aprēķinu pamatprincipi.
  69. Kvalitātes kontroles mērījumi dažādiem darbu veidiem.
  70. Remonta materiāli un to pielietošana.
  71. Kvalitātes kritēriji.
  72. Atkritumu šķirošana.
  VISPĀRĒJĀS zināšanas:
  Priekšstata līmenī:
  1. Normatīvie akti informācijas tehnoloģiju jomā.
  2. Darba vides riska faktori un novērtēšanas metodes.
  3. Darba aizsardzības normatīvie akti.
  4. Vidi piesārņojošo darbību kategorijas.
  5. Normatīvie akti vides aizsardzības jomā.
  6. Elektrodrošības un ugunsdrošības normatīvie akti.
  7. Latvijas Republikas Satversmē ietvertās normas tiesiskas un pilsoniskas sabiedrības kontekstā. Indivīda tiesības, pienākumi un atbildība.
  Izpratnes līmenī:
  1. Vārdu krājums.
  2. Gramatikas un valodas funkcijas.
  3. Verbālās mijiedarbības veidi.
  4. Valodas stili un intonācijas iezīmes.
  5. Valodas un komunikācijas daudzveidība dažādos kontekstos.
  6. Datora un biroja tehnikas darbības principi.
  7. Informācijas sistēmu drošība.
  8. Evakuācijas plāns.
  9. Ergonomikas principi.
  10. Darba apstākļi un cilvēka veselība kā dzīves kvalitātes nosacījums.
  11. Vides piesārņojuma avoti būvniecībā. Aizsardzības pasākumi darba vides gaisa temperatūras, trokšņa, vibrāciju un putekļu līmeņa kaitīgās ietekmes uz veselību mazināšanā.
  12. Elektrodrošības un ugunsdrošības prasības objektā.
  13. Sprādzienbīstamas iekārtas un to ekspluatācijas noteikumi. Elektrodrošības pamati.
  14. Darba tiesiskās attiecības.
  15. Darba tiesību pamatjautājumi.
  16. Resursu plānošanas paņēmieni. Organizācijas struktūra.
  17. Ekonomikas pamatprincipi un ekonomiskie procesi. Sociālo attiecību dažādība.
  18. Saskarsmes psiholoģija.
  19. Sadarbības veicināšanas principi Komandas izveide.
  20. Konfliktu novēršana.
  21. Lēmumu pieņemšanas principi.
  22. Ētikas pamati.
  23. Darbinieka motivēšanas un talantu attīstīšanas nozīme darba kvalitātes paaugstināšanā.
  Lietošanas līmenī:
  1. Valsts valoda.
  2. Profesionālā terminoloģija valsts valodā.
  3. Svešvaloda.
  4. Profesionālā terminoloģija svešvalodā.
  5. Starpkultūru mijiedarbība.
  6. Rēķināšana.
  7. Mērvienības un formas.
  8. Matemātiskā terminoloģija.
  9. Matemātikas metodes un instrumenti.
  10. Lietojumprogrammas dokumentu sagatavošanā.
  11. Darbs ar datoru, viedajām iekārtām un biroja tehniku.
  12. Darba drošības un aizsardzības prasības būvniecības nozarē un uzņēmumā.
  13. Tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma lietošanas noteikumi. Drošības signāli un zīmes. Individuālo un kolektīvo darba aizsardzības līdzekļu lietošana.
  14. Vides apdraudējuma risku novērtēšana.
  15. Ķīmisko līdzekļu drošs pielietojums.
  16. Būvgružu šķirošana un savākšana.
  17. Vizuālās elektroinstrumentu novērtēšanas metodes.
  18. Rīcība ārkārtas situācijās. Pirmās palīdzības sniegšana.
  19. Darba līguma sastāvs.
  20. Sabiedrību vienojošas vērtības. Sabiedrības sociālā un politiskā struktūra.
  21. Darba organizācijas plānošanas paņēmieni.
  22. Ideju ģenerēšanas paņēmieni.
  23. Pozitīvas saskarsmes principi. Efektīvas saskarsmes un sadarbības paņēmieni.
  24. Lietišķās komunikācijas process.
  25. Laika plānošanas paņēmieni.
  26. Tolerances nozīme profesionālajā darbībā.
  27. Mācīšanās stratēģijas.
  28. Pašvērtējuma principi.

 • Prasmes

  PROFESIONĀLĀS prasmes
  1. Lasīt rasējumus, specifikācijas.
  2. Iepazīties ar objekta projektu.
  3. Plānot veicamo apdares darbu secību.
  4. Izvērtēt paredzamo apdares darbu saistību ar citiem būvdarbiem.
  5. Apzināt objekta pašreizējo stāvokli, infrastruktūru un ierobežojumus darba veikšanai.
  6. Fiksēt esošo situāciju pirms darbu uzsākšanas.
  7. Noteikt pamatnes materiāla veidu un stāvokli, pielietojot dažādus mērinstrumentus.
  8. Pārbaudīt darba virsmas plaknes līmeņus.
  9. Izvērtēt apstrādājamās darba virsmas kvalitāti.
  10. Izstrādāt veicamo darbu secību.
  11. Plānot nepieciešamo resursu daudzumu.
  12. Uzmērīt fiziskos darba apjomus objektā.
  13. Aprēķināt materiālu patēriņu.
  14. Izvēlēties darbam nepieciešamos materiālus, instrumentus un tehniku.
  15. Izvēlēties apdares materiālus atbilstoši telpas pielietojumam.
  16. Pieņemt apdares būvmateriālus objektā, organizējot to novietošanu atbilstoši materiālu uzglabāšanas prasībām un veicamo darbu grafikam.
  17. Organizēt apdares darbu veikšanas izpildītāju darbu.
  18. Pārbaudīt būvmateriālu atbilstību paredzētajam pielietojumam.
  19. Uzglabāt būvmateriālus pareizā veidā.
  20. Veikt mitruma un temperatūras mērījumus telpā.
  21. Nodrošināt atbilstošu mikroklimatu kvalitatīvai apdares darbu veikšanai.
  22. Organizēt pastatņu izgatavošanu.
  23. Uzstādīt vienkāršās celšanas ierīces.
  24. Ierobežot būvputekļu un netīrumu izplatīšanos.
  25. Veikt instrumentu un ierīču ikdienas pārbaudi un apkopi.
  26. Uzturēt darba vietas kārtību darba laikā.
  27. Labot pamatnes defektus.
  28. Izsvērt virsmas.
  29. Līdzināt virsmas atbilstoši veicamo darbu tehnoloģijai.
  30. Gruntēt virsmas.
  31. Ieklāt dažādu veidu apmetumu uz sienām un griestiem.
  32. Uzklāt apmetumu manuāli un ar iekārtām.
  33. Veikt apmetuma nobeiguma apstrādi.
  34. Novietot konstrukcijas atbilstoši projektam.
  35. Pārbaudīt konstrukciju vertikālo un horizontālo stāvokli.
  36. Montēt karkasa konstrukcijas atbilstoši tehnoloģijas prasībām.
  37. Apšūt sienas un griestus ar sausā apmetuma plākšņu materiāliem, iestrādājot nepieciešamos izolācijas materiālus.
  38. Izveidot hidroizolāciju zem flīzējamām virsmām, ap caurulēm un trapiem.
  39. Izplānot flīžu salikumu, ņemot vērā termiskās izplešanās un deformācijas šuves.
  40. Izveidot slīpumu atbilstoši projekta risinājumam.
  41. Sagatavot flīzes vajadzīgajā izmērā un leņķī.
  42. Flīzēt sienas, grīdas, problemātiskās vietas sarežģītus mezglus.
  43. Aizpildīt šuves.
  44. Sagatavot krāsu darbam atbilstoši krāsas veidam.
  45. Nokrāsot horizontālas un vertikālas virsmas iekštelpās.
  46. Krāsot dažādu materiālu virsmas.
  47. Krāsot fasādes.
  48. Izveidot dekoratīvu krāsojumu.
  49. Izmantot vēsturiskās krāsas.
  50. Izvēlēties līmēšanas tehnoloģiju atbilstoši tapešu veidam.
  51. Sagatavot līmi un tapetes līmēšanas darbam.
  52. Plānot tapešu izvietojumu atbilstoši tapešu raksta saskaņošanai.
  53. Līmēt tapetes uz sienām un griestiem.
  54. Novērst defektus pēc tapešu līmēšanas.
  55. Piegriezt grīdas seguma materiālus.
  56. Pielīmēt grīdas segumu.
  57. Izveidot šuves, salaidumus un grīdlīsti.
  58. Sagatavot grīdu termocietējošā pārklājuma ieklāšanai.
  59. Sagatavot materiālus darbam.
  60. Ieklāt termocietējošo materiālu.
  61. Pielietot termocietējošo materiālu veidam paredzētos ieklāšanas instrumentus.
  62. Ieliet grīdas, izmantojot pašizlīdzinošās masas.
  63. Ieklāt apakšējo klāju.
  64. Grīdas seguma materiālu sagatavošana peldošajām grīdām.
  65. Ieklāt grīdas segumu.
  66. Noteikt grīdas līmeni.
  67. Ieklāt izolācijas materiālus.
  68. Montēt grīdas plāksnes, ievērojot tehnoloģiju un plākšņu izklājumu.
  69. Sagatavot ēkas fasādi siltināšanai un tās apdarei.
  70. Izmantot fasāžu siltināšanas metodes, sistēmas.
  71. Siltināt pamatus un virspamatus.
  72. Veikt ēku fasāžu apdares darbus pēc siltināšanas.
  73. Veikt materiālu patēriņa pierakstus.
  74. Pārbaudīt būvmateriālu pareizu pielietošanu un apdares darbu tehnoloģiju ievērošanu.
  75. Saglabāt neizmantotos materiālus atbilstoši prasībām.
  76. Precīzi uzmērīt veikto darbu apjomus.
  77. Aprēķināt apdares darbu faktiskos apjomus.
  78. Uzskaitīt patērēto materiālu daudzumu
  79. Veikt vienkāršus tehniskus mērījumus.
  80. Novērtēt sensori veiktos apdares darbus.
  81. Identificēt neatbilstības noteiktajām prasībām.
  82. Labot apdares darbu defektus.
  83. Īstenot būvniecības atkritumu šķirošanu atbilstoši būvobjektā noteiktai kārtībai.
  84. Rīkot būvniecības atkritumu aizvākšanu no objekta normatīvos aktos paredzētā kārtībā.
  VISPĀRĒJĀS prasmes
  1. Sazināties mutiski un rakstiski valsts valodā.
  2. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā.
  3. Sazināties mutiski un rakstiski divās svešvalodās.
  4. Lietot profesionālo terminoloģiju divās svešvalodās.
  5. Pielietot matemātiskos aprēķinus būvdarbu veikšanas apjomu aprēķināšanā.
  6. Aprēķināt darbu tehnoloģiju darbietilpību un izpildes termiņus.
  7. Modelēt plānotā uzdevuma risinājuma gaitu.
  8. Lietot matemātikas pamatprincipus un paņēmienus.
  9. Sazināties, izmantojot informācijas tehnoloģijas (t.sk. viedās iekārtas).
  10. Sagatavot pēc parauga dokumentus, izmantojot lietojumprogrammas.
  11. Patstāvīgi atrast ar būvniecību saistītu informāciju interneta resursos, datu nesējos.
  12. Kritiski izvērtēt informācijas ticamību.
  13. Izmantot drošības programmas.
  14. Rīkoties saskaņā ar darba aizsardzības instrukcijām.
  15. Rīkoties saskaņā ar darba drošības noteikumiem.
  16. Pielietot drošus darba paņēmienus, ceļot, nesot, pārvietojot kravu.
  17. Pazīt drošības signālus un zīmes.
  18. Lietot individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus.
  19. Strādāt videi draudzīgi.
  20. Identificēt iespējamos vides apdraudējuma riskus.
  21. Novērst iespējamos vides apdraudējuma risku cēloņus.
  22. Rīkoties saskaņā ar elektrodrošības noteikumiem objektā.
  23. Rīkoties saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem objektā.
  24. Vizuāli novērtēt elektroinstrumentu atbilstību droša darba veikšanai.
  25. Rīkoties ārkārtas situācijās.
  26. Sniegt pirmo palīdzību nelaimes gadījumos.
  27. Rīkoties saskaņā ar darba tiesisko attiecību regulējumu.
  28. Rīkoties atbilstoši uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumiem.
  29. Apzināties savu atbildību pilsoniskas sabiedrības kontekstā.
  30. Apzinīgi veikt darbu atbilstoši amata aprakstam.
  31. Ievērot vadības norādījumus un noteiktos termiņus.
  32. Racionāli plānot resursu izmantošanu.
  33. Argumentēti definēt prioritātes, plānojot savu darbību.
  34. Personīgi iesaistīties jaunu ideju radīšanā, izrādot iniciatīvu.
  35. Efektīvi sadarboties dažādās vidēs.
  36. Plānot savu un komandas laiku.
  37. Analizēt savu rīcību un darba rezultātus.
  38. Identificēt un novērst stresa rašanas cēloņus.
  39. Pieņemt lēmumus par problēmu risinājumu konkrētā situācijā.
  40. Apzināties savu atbildību kopējā uzdevuma veikšanā.
  41. Izvērtēt iesaistīto darbinieku lomu un atbildību darba procesā.
  42. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.
  43. Izvērtēt savu un kolēģu pozitīvo darba pieredzi.
  44. Novērtēt savas profesionālās darbības izaugsmes iespējas.
  45. Kritiski izvērtēt un izmantot iegūto informāciju profesionālajā darbībā.
  46. Pielietot dažādas mācīšanās stratēģijas.

 • Kompetences

  PROFESIONĀLĀS kompetences
  1. Spēja plānot veicamo darbu secību atbilstoši darba uzdevumam.
  2. Spēja novērtēt objekta gatavību un atbilstību apdares darbu uzsākšanai.
  3. Spēja novērtēt apstrādājamo virsmu gatavību apdares darbu veikšanai.
  4. Spēja aprēķināt nepieciešamo apdares būvmateriālu daudzumu un darbu apjomus.
  5. Spēja izvēlēties materiālus, iekārtas un instrumentus apdares darbu veikšanai.
  6. Spēja pārraudzīt apdares darbu veikšanu objektā, pieņemt būvmateriālus un organizēt to uzglabāšanu atbilstoši materiālu uzglabāšanas prasībām.
  7. Spēja nodrošināt nepieciešamos darba apstākļus, mikroklimatu un palīgierīces.
  8. Spēja organizēt darba vietu pirms un pēc darba veikšanas.
  9. Spēja sagatavot apstrādājamās virsmas veicamajiem apdares darbiem.
  10. Spēja apmest sienu un griestu virsmas, kvalitatīvi ieklājot dažādu veidu apmetumus ar manuāliem un mehanizētiem paņēmieniem.
  11. Spēja veidot sausā apmetuma sistēmas
  12. Spēja flīzēt sienas un grīdas, izmantojot atbilstošus materiālus, tehnoloģijas un instrumentus.
  13. Spēja krāsot dažādas virsmas un plaknes, ievērojot tehnoloģiskās prasības.
  14. Spēja līmēt dažādu materiālu tapetes uz sienām un griestiem, pielietojot atbilstošus paņēmienus un materiālus.
  15. Spēja ieklāt dažāda veida grīdas seguma materiālus
  16. Spēja ieklāt termocietējošo pārklājumu, pielietojot atbilstošus instrumentus un mērierīces.
  17. Spēja ieklāt “peldošo” grīdu atbilstoši grīdas klāšanas tehnoloģijai.
  18. Spēja montēt sausās būves grīdas sistēmas.
  19. Spēja siltināt ēku fasādes, pielietojot fasāžu siltināšanas sistēmas.
  20. Spēja kontrolēt apdares darbu norisi un noteikt izpildīto darbu apjomu.
  21. Spēja precīzi uzmērīt, aprēķināt izpildītos faktiskos darba apjomus un materiālu patēriņus.
  22. Spēja pārbaudīt kvalitātes rādītāju atbilstību prasībām.
  23. Spēja identificēt un labot darba procesā radušos defektus.
  24. Spēja organizēt sašķirotu būvniecības atkritumu īslaicīgu uzkrāšanu objektā un to aizvākšanu no objekta normatīvos aktos paredzētā kārtībā.
  VISPĀRĒJĀS kompetences
  1. Spēja sazināties mutiski un rakstiski valsts valodā.
  2. Spēja sazināties un lietot profesionālo terminoloģiju divās svešvalodās.
  3. Spēja piemērot matemātisko domāšanu, modelējot darba situācijas un plānojot darba uzdevuma izpildi.
  4. Spēja pārliecinoši un droši izvēlēties un lietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas darba uzdevuma veikšanai.
  5. Spēja veikt darba uzdevumus ievērojot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības.
  6. Spēja organizēt un veikt darbus atbilstoši elektrodrošības un ugunsdrošības prasībām.
  7. Spēja sniegt pirmo palīdzību un patstāvīgi rīkoties ārkārtas situācijās.
  8. Spēja ievērot un nodibināt darba tiesiskās attiecības.
  9. Spēja veikt profesionālos uzdevumus, ievērojot uzņēmuma darba organizācijas principus.
  10. Spēja veidot un kritiski analizēt mijiedarbību ar citiem cilvēkiem.
  11. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas normas organizējot darbu objektā.
  12. Spēja plānot un pieņemt lēmumus savas profesionālās karjeras veidošanā.

Kvalifikācijas ieguves nosacījumi

Iepriekšējā kvalifikācija
Apliecība par pamatizglītību
Ieguves veids 
Kvalifikācijas var iegūt izglītības programmu ietvaros vai neformāli apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas ceļā (profesionālajā izglītībā LKI 2.-4. līmenis).
?
Formāls (caur izglītības programmām)
Ieguves ilgums 
Kvalifikācijas apguves ilgums pilna laika mācībās/studijās
?
4 gadi

Kvalifikācijas dokuments

Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

4

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

4

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

3

Kvalifikācijas joma, pakāpe un veids

Tematiskā joma (ISCED)
UNESCO izveidotā Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija - ISCED (International Standard Classification of Education).

Izglītības tematiskā joma un programmu grupa ir ISCED klasifikācijas tematiskie līmeņi.
?

Arhitektūra un būvniecība (58)

Izglītības programmu grupa (ISCED)

Būvniecība un civilā celtniecība (582)

Kvalifikācija izglītības pakāpē
LKI iekļautās Latvijas izglītības sistēmas pakāpes:
- pamatizglītība
- vidējā izglītība
- augstākā izglītība
?

Vidējā izglītība

Kvalifikācijas veids
Latvijas izglītības veidi:
-vispārējā izglītība
-profesionālā izglītība
-akadēmiskā izglītība
?

Profesionālās izglītības kvalifikācija

Pilna vai daļēja

Pilna kvalifikācija

Cita informācija

Valsts izglītības informācijas sistēma

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Aktīva kvalifikācija

Pēdējie labojumi: 02.09.2021

Ievietots: 07.05.2016