Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

4

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

4

Profesionālās kvalifikācijas līmenis
Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.
?

3

Mācīšanās rezultāti

Mācīšanās rezultāti ir izglītības laikā apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

Latvijā mācīšanās rezultātus nosaka valsts izglītības standarti un profesiju standarti (profesionālās izglītības kvalifikācijām).

Augstākās izglītības kvalifikācijām mācīšanās rezultātus (plānotos studiju rezultātus) definē augstskolas.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

– Spēj veikt intelektuālu darbību zināšanu, izpratnes, lietošanas un vienkāršas analīzes līmenī.
– Izmanto zināšanas un teorētisko izpratni plaša spektra kompleksā darbībā.
– Prot patstāvīgi iegūt un novērtēt informāciju.
– Izmanto plaša diapazona zināšanas un prasmes labi formulētu, bet nepazīstamu un neprognozējamu problēmu risinājumā.
– Ir detalizētas teorētiskās zināšanas un izpratne atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai.
– Ir plaša diapazona prasmes, profesijai būtiskās prasmes un meistarība atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai.
– Spēj patstāvīgi veikt izpildītāja darbu, ietverot veicamā darba plānošanu un pārraudzību.
– Zina un prot lietot atbilstošās tehnoloģijas.
– Prot izmantot informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijas profesionālajā darbībā.
– Izkopta latviešu valodas prasme un pilnveidota svešvalodas(-u) prasme.
– Zina un izprot sava novada, Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturiskās attīstības kopsakarības.
– Prot lietot matemātikas zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā.
– Prot izmantot zināšanas par dabaszinātņu faktiem un likumiem profesionālajā darbībā.
– Spēj vērtēt dabā un sabiedrībā notiekošos procesus un aptvert tos sistēmā un attīstībā.
– Izprot ekoloģiskās telpas vienotības principu un profesionālajā darbībā ievēro vides aizsardzības prasības.
– Izprot tirgus ekonomikas darbības pamatprincipus.
– Prot atrast savu vietu sabiedrības ekonomiskajās struktūrās un darboties tajās.
– Izprot darba devēja un darba ņēmēja ekonomiskās attiecības un zina attiecīgos tiesību aktus.
– Ir priekšstats par Eiropas Savienības politisko uzbūvi, kā arī par vienotās ekonomiskās telpas un darbaspēka mobilitātes principiem.
– Adekvāti novērtē savas spējas.
– Plāno darbību atbilstoši apstākļiem, iespējām un savām spējām.
– Plāno laiku saskaņā ar uzdevumu.
– Prot izdarīt pamatotu izvēli un patstāvīgi pieņemt lēmumu pazīstamos un mazpazīstamos apstākļos.
– Spēj atbildēt par savas profesionālās darbības kvantitatīvo un kvalitatīvo rezultātu, uzņemas daļēju atbildību par citu veikumu.
– Darbībā ir mērķtiecīgs, sistemātisks un racionāls.
– Ir rūpīgs un precīzs.
– Spēj uzņemties iniciatīvu.

Ēku būvtehniķis

 • Zināšanas

  1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:
  1.1. informatīvās datubāzes;
  1.2. projektēšanas datorprogrammas;
  1.3. būvmehānika un materiālu pretestība;
  1.4. inženierkomunikāciju ierīkošanas darbi;
  1.5. būvdarbu plānošanas datorprogrammas;
  1.6. zemes darbi;
  1.7. betonēšanas darbi;
  1.8. apdares darbi;
  1.9. civilā aizsardzība;
  1.10. būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība;
  1.11. elektrotehnika;
  1.12. ilgtspējīgas būvniecības pamatprincipi;
  1.13. vides pieejamība.
  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:
  2.1. normatīvo aktu hierarhija un sistēma;
  2.2. būvniecību reglamentējošie normatīvi;
  2.3. būvprojekta sastāvs;
  2.4. būvdarbu organizēšana;
  2.5. būvmašīnas;
  2.6. ēku daļas;
  2.7. būvdarbu darbietilpība un izmaksas (tāmes);
  2.8. būvkonstrukciju montāžas darbi;
  2.9. saskarsmes pamati;
  2.10. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.
  3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:
  3.1. būvniecības dalībnieku pienākumi, tiesības un atbildība;
  3.2. būvniecības rasēšana;
  3.3. būvniecības terminoloģija un grafiskie apzīmējumi;
  3.4. būvmateriāli un būvizstrādājumi;
  3.5. būvdarbu tehnoloģijas;
  3.6. ēku būvkonstrukcijas;
  3.7. ēku būvkonstrukciju savienošanas metodes un veidi;
  3.8. būvkonstrukciju montāžas darbi;
  3.9. mūrnieka darbi;
  3.10. namdaru darbi;
  3.11. jumiķu darbi;
  3.12. ģeodēzija;
  3.13. būvdarbu aprīkojums un instrumenti;
  3.14. mērīšanas ierīces un instrumenti;
  3.15. darba aizsardzības prasības (darba aizsardzības līdzekļi un to lietojums, darba vietas ergonomika, pirmā palīdzība);
  3.16. ugunsdrošības prasības, ugunsdzēsības līdzekļi un to lietošana;
  3.17. darba tiesisko attiecību normas;
  3.18. vides aizsardzības prasības;
  3.19. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;
  3.20. biroja lietojumprogrammas un projektēšanas datorprogrammas;
  3.21. valsts valoda;
  3.22. viena svešvaloda profesionālās saziņas līmenī.

 • Prasmes

  1. Pārzināt un ievērot būvniecības normatīvo aktu prasības praktiskajā darbā.
  2. Lietot būvniecības terminus un rasējumos izmantotos apzīmējumus profesionālajā saziņā un dokumentos.
  3. Rasēt ēku plānus, fasādes, griezumus un būvkonstrukciju mezglus.
  4. Lietot biroja lietojumprogrammas dokumentu sagatavošanai un projektēšanas datorprogrammas rasējumu lasīšanai.
  5. Sagatavot operatīvo darbu izpildes grafiku atbilstoši darbu organizēšanas kalendāra plānam un tīkla grafikam.
  6. Pārzināt būvdarbu tehnoloģijas.
  7. Organizēt, vadīt un patstāvīgi veikt būvkonstrukciju montāžu, mūrnieku, namdaru un jumiķu darbus.
  8. Atšķirt būvizstrādājumu funkcionālo nozīmi un lietojumu.
  9. Lietot būvizstrādājumu iestrādāšanas metodes.
  10. Iebūvēt būvizstrādājumus atbilstoši būvprojektam.
  11. Sagatavot specifikācijas nepieciešamā būvmateriālu un būvizstrādājumu daudzuma pasūtījumam piegādei būvlaukumā.
  12. Novērtēt būvizstrādājumu kvalitāti un to atbilstību būvprojektā paredzētajam.
  13. Lietot būvprojektā paredzētos tehniskos risinājumus.
  14. Noteikt būvdarbu veikšanai nepieciešamo darbaspēka kvalifikāciju un darbietilpību.
  15. Izvēlēties atbilstošu aprīkojumu un darba instrumentus.
  16. Organizēt un vadīt būvmateriālu un būvizstrādājumu pārvietošanu būvlaukumā.
  17. Izprast būvkonstrukciju savstarpējo mijiedarbību.
  18. Savienot dažādas būvkonstrukcijas.
  19. Lietot ģeodēziskās un citas mērīšanas ierīces un instrumentus būvobjektā.
  20. Uzmērīt un uzskaitīt izpildītos būvdarbus.
  21. Izprast segto darbu dokumentēšanas principus būvniecībā.
  22. Novērtēt pieļauto neatbilstību sekas un panākt to novēršanu atbilstoši būvprojektam.
  23. Lietot būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu.
  24. Organizēt būvprojektam neatbilstošo būvdarbu labošanu.
  25. Pieņemt izlabotos būvdarbus no izpildītājiem.
  26. Pārzināt būvniecības dalībnieku pienākumus, tiesības un atbildību būvniecības procesā.
  27. Ievērot būvuzņēmuma un būvobjekta iekšējos kārtības noteikumus.
  28. Ievērot normatīvo aktu prasības ikdienas darba organizēšanā.
  29. Ierīkot ergonomiski un tehnoloģiski pareizas un drošas darba vietas.
  30. Lietot aprīkojumu atbilstoši konkrētam būvdarbu veidam.
  31. Identificēt iespējamos riskus darba vietā.
  32. Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības.
  33. Lietot individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus.
  34. Atbilstoši rīkoties ārkārtas situācijās un sniegt pirmo palīdzību.
  35. Identificēt būvniecības bīstamos atkritumus.
  36. Organizēt būvniecības atkritumu savākšanu.
  37. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
  38. Ievērot ugunsdrošības normatīvo aktu prasības.
  39. Izskaidrot darbiniekiem darba kārtību, darba uzdevumus, pienākumus un tiesības.
  40. Komunicēt ar citiem būvniecības dalībniekiem un pamatot savu viedokli.
  41. Patstāvīgi organizēt savu darbu, analizēt darba gaitu, uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.
  42. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.
  43. Pārvaldīt valsts valodu.
  44. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālās saziņas līmenī.
  45. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.
  46. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā

 • Kompetences

  1. Spēja izmantot normatīvo aktu prasības būvdarbu izpildē.
  2. Spēja lasīt un izmantot būvprojektus ikdienas darbā.
  3. Spēja pārzināt ēku būvniecībā veicamo būvdarbu veidus, tehnoloģiju un īstenošanas specifiku atbilstoši ilgtspējīgas būvniecības principiem.
  4. Spēja pārzināt darbu organizēšanas kalendāra plānu un tīkla grafiku, sagatavot tam atbilstošu operatīvo darbu izpildes grafiku, rasēt.
  5. Spēja noteikt ēku būvdarbiem nepieciešamo darbaspēka patēriņu un darbaspēka kvalifikāciju.
  6. Spēja noteikt būvprojektā paredzēto būvdarbu (zemes, betonēšanas, būvkonstrukciju montāžas, mūrnieku, namdaru, jumiķu un apdares darbu) īstenošanai nepieciešamo būvmateriālu un būvizstrādājumu daudzumu, izvēlēties atbilstošos darba instrumentus un aprīkojumu.
  7. Spēja iekārtot drošu un ergonomisku darba vietu, lietot būvdarbu veikšanai nepieciešamo aprīkojumu un instrumentus.
  8. Spēja lietot individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus.
  9. Spēja izprast ēkas konstrukciju savstarpējo mijiedarbību un dažādu būvkonstrukciju savienojumus.
  10. Spēja novērtēt būvmateriālu un būvizstrādājumu kvalitāti.
  11. Spēja novērtēt būvizstrādājumu atbilstību būvprojektā noteiktajiem parametriem.
  12. Spēja organizēt un vadīt būvdarbus (būvkonstrukciju montāžas, mūrnieku, namdaru un jumiķu darbus).
  13. Spēja uzmērīt izpildītos būvdarbus.
  14. Spēja lietot ģeodēziskās un citas mērīšanas ierīces un instrumentus.
  15. Spēja novērtēt izpildīto būvdarbu kvalitāti.
  16. Spēja novērtēt ēku būvdarbu veikšanā pieļauto neatbilstību sekas, savlaicīgi rīkoties un organizēt pieļauto neatbilstību novēršanu.
  17. Spēja identificēt videi bīstamos būvniecības atkritumus un, ja nepieciešams, organizēt to savākšanu būvobjektā.
  18. Spēja lietot drošus darba paņēmienus un ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
  19. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.
  20. Spēja komunicēt un izskaidrot darbiniekiem darba kārtību un uzdevumus, pienākumus un tiesības.
  21. Spēja motivēt darbiniekus kvalitatīvai būvdarbu veikšanai.
  22. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.
  23. Spēja atbilstoši rīkoties ārkārtas situācijās un sniegt pirmo palīdzību.
  24. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.
  25. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.
  26. Spēja veikt savus pienākumus patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava un pārraudzībā esošo darbinieku darba rezultātu.

Kvalifikācijas ieguves nosacījumi

Iepriekšējā kvalifikācija
Apliecība par pamatizglītību
Ieguves veids 
Kvalifikācijas var iegūt izglītības programmu ietvaros vai neformāli apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas ceļā (profesionālajā izglītībā LKI 2.-4. līmenis).
?
Formāls (caur izglītības programmām)
Ieguves ilgums 
Kvalifikācijas apguves ilgums pilna laika mācībās/studijās
?
4 gadi

Kvalifikācijas dokuments

Kvalifikācijas izsniedzējiestāde

Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

4

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

4

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

3

Kvalifikācijas joma, pakāpe un veids

Tematiskā joma (ISCED)
UNESCO izveidotā Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija - ISCED (International Standard Classification of Education).

Izglītības tematiskā joma un programmu grupa ir ISCED klasifikācijas tematiskie līmeņi.
?

Arhitektūra un būvniecība (58)

Izglītības programmu grupa (ISCED)

Būvniecība un civilā celtniecība (582)

Kvalifikācija izglītības pakāpē
LKI iekļautās Latvijas izglītības sistēmas pakāpes:
- pamatizglītība
- vidējā izglītība
- augstākā izglītība
?

Vidējā izglītība

Kvalifikācijas veids
Latvijas izglītības veidi:
-vispārējā izglītība
-profesionālā izglītība
-akadēmiskā izglītība
?

Profesionālās izglītības kvalifikācija

Pilna vai daļēja

Pilna kvalifikācija

Cita informācija

Valsts izglītības informācijas sistēma

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Aktīva kvalifikācija

Pēdējie labojumi: 03.09.2021

Ievietots: 07.05.2016