Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

4

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

4

Profesionālās kvalifikācijas līmenis
Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.
?

3

Mācīšanās rezultāti

Mācīšanās rezultāti ir izglītības laikā apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

Latvijā mācīšanās rezultātus nosaka valsts izglītības standarti un profesiju standarti (profesionālās izglītības kvalifikācijām).

Augstākās izglītības kvalifikācijām mācīšanās rezultātus (plānotos studiju rezultātus) definē augstskolas.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

– Spēj veikt intelektuālu darbību zināšanu, izpratnes, lietošanas un vienkāršas analīzes līmenī.
– Izmanto zināšanas un teorētisko izpratni plaša spektra kompleksā darbībā.
– Prot patstāvīgi iegūt un novērtēt informāciju.
– Izmanto plaša diapazona zināšanas un prasmes labi formulētu, bet nepazīstamu un neprognozējamu problēmu risinājumā.
– Ir detalizētas teorētiskās zināšanas un izpratne atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai.
– Ir plaša diapazona prasmes, profesijai būtiskās prasmes un meistarība atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai.
– Spēj patstāvīgi veikt izpildītāja darbu, ietverot veicamā darba plānošanu un pārraudzību.
– Zina un prot lietot atbilstošās tehnoloģijas.
– Prot izmantot informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijas profesionālajā darbībā.
– Izkopta latviešu valodas prasme un pilnveidota svešvalodas(-u) prasme.
– Zina un izprot sava novada, Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturiskās attīstības kopsakarības.
– Prot lietot matemātikas zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā.
– Prot izmantot zināšanas par dabaszinātņu faktiem un likumiem profesionālajā darbībā.
– Spēj vērtēt dabā un sabiedrībā notiekošos procesus un aptvert tos sistēmā un attīstībā.
– Izprot ekoloģiskās telpas vienotības principu un profesionālajā darbībā ievēro vides aizsardzības prasības.
– Izprot tirgus ekonomikas darbības pamatprincipus.
– Prot atrast savu vietu sabiedrības ekonomiskajās struktūrās un darboties tajās.
– Izprot darba devēja un darba ņēmēja ekonomiskās attiecības un zina attiecīgos tiesību aktus.
– Ir priekšstats par Eiropas Savienības politisko uzbūvi, kā arī par vienotās ekonomiskās telpas un darbaspēka mobilitātes principiem.
– Adekvāti novērtē savas spējas.
– Plāno darbību atbilstoši apstākļiem, iespējām un savām spējām.
– Plāno laiku saskaņā ar uzdevumu.
– Prot izdarīt pamatotu izvēli un patstāvīgi pieņemt lēmumu pazīstamos un mazpazīstamos apstākļos.
– Spēj atbildēt par savas profesionālās darbības kvantitatīvo un kvalitatīvo rezultātu, uzņemas daļēju atbildību par citu veikumu.
– Darbībā ir mērķtiecīgs, sistemātisks un racionāls.
– Ir rūpīgs un precīzs.
– Spēj uzņemties iniciatīvu.

Tērpu stila speciālists

 • Zināšanas

  1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:
  1.1. novitātes tērpu izgatavošanas industrijā;
  1.2. sezonālie individuālie cilvēka krāsu tipi.
  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:
  2.1. plastiskā anatomija;
  2.2. krāsu mācība;
  2.3. vizuālā tēla veidošanas pamatprincipi;
  2.4. konstrukciju izmēru gradēšana;
  2.5. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.
  3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:
  3.1. informācijas tehnoloģijas;
  3.2. tērpu garderobes veidošanas principi;
  3.3. aktuālās modes tendences;
  3.4. modes stili;
  3.5. apģērbu konstruēšana;
  3.6. apģērbu modelēšana;
  3.7. apģērbu izgatavošanas tehnoloģija;
  3.8. higrotermiskā apstrāde;
  3.9. šūšanas iekārtas un to palīgierīces;
  3.10. higrotermiskās iekārtas un to palīgierīces;
  3.11. piegriešanas iekārtas un instrumenti;
  3.12. piegrieztņu izklājumu veidošana;
  3.13. tekstilmateriālu veidi un īpašības;
  3.14. cilvēka figūru tipi;
  3.15. vizuālās izteiksmes līdzekļi;
  3.16. šūšanas furnitūra un tās veidi;
  3.17. tērpu aksesuāri;
  3.18. piegrieztnes konstruēšanas aprēķini;
  3.19. tērpu kompozīcija;
  3.20. komercdarbības pamati;
  3.21. valsts valoda;
  3.22. viena svešvaloda saziņas līmenī;
  3.23. darba aizsardzība;
  3.24. pirmā palīdzība;
  3.25. vides aizsardzība;
  3.26. darba tiesiskās attiecības;
  3.27. darba vietas ergonomika;
  3.28. profesionālās un vispārējās ētikas principi;
  3.29. lietvedība;
  3.30. grāmatvedības pamati.

 • Prasmes

  1. Identificēt tekstilmateriālus.
  2. Piemērot tērpa kompozīcijas veidošanas pamatprincipus.
  3. Analizēt klienta esošo tērpu garderobi.
  4. Novērtēt klienta specifiskās vajadzības harmoniska vizuālā tēla veidošanai.
  5. Iepazīstināt klientu ar viņam nepieciešamās tērpu garderobes veidošanas principiem.
  6. Noteikt klienta auguma figūru tipus.
  7. Noformulēt savu ideju par klienta tērpu garderobi.
  8. Informēt klientu par piemērotāko tērpa stila risinājumu.
  9. Attēlot auguma aprises atbilstoši zīmēšanas teorijai.
  10. Veikt klienta auguma mērījumus.
  11. Modelēt pamatpiegrieztni atbilstoši izvēlētajam modelim.
  12. Konstruēt apģērba pamatpiegrieztni.
  13. Izvēlēties attiecīgajam siluetam un materiālam atbilstošas uzlaides.
  14. Sastādīt darbu izmaksu tāmi.
  15. Labot apģērba konstrukcijas nepilnības.
  16. Konstruēt apģērbu atbilstoši izvēlētajai metodei.
  17. Atrast piemērotākos aksesuārus izveidotajam stilam vai tērpam.
  18. Izvēlēties audumu apģērba izgatavošanai atbilstoši klienta vēlmēm, modelim, stilam un finansiālajām iespējām.
  19. Izvēlēties apģērbu izgatavošanas tehnoloģijas.
  20. Strādāt ar šūšanas iekārtām.
  21. Strādāt ar higrotermiskajām iekārtām.
  22. Kombinēt modes stilus.
  23. Veikt apģērbam nepieciešamās korekcijas.
  24. Veidot klienta tērpu garderobi, ievērojot dažādu tērpu komplektu veidošanas pamatprincipus.
  25. Veidot stila kolāžas, izmantojot dažādus vizuālās izteiksmes līdzekļus.
  26. Izvēlēties atbilstošu materiālu apģērba izveidei.
  27. Sazināties ar klientu un noformēt pasūtījumu.
  28. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.
  29. Lietot informācijas tehnoloģijas savas profesionālās darbības veikšanai.
  30. iekārtot darba vietu atbilstoši veicamajam uzdevumam.
  31. Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības.
  32. ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
  33. Pārvaldīt valsts valodu.
  34. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālās saziņas līmenī.
  35. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.
  36. Sniegt pirmo palīdzību.
  37. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

 • Kompetences

  1. Spēja sazināties ar klientu, izmantojot zināšanas pozitīvas saskarsmes veidošanā.
  2. Spēja novērtēt klienta vizuālo tēlu, izmantojot zināšanas par auguma figūru tipiem.
  3. Spēja konsultēt klientu tērpu garderobes veidošanā un aksesuāru izvēlē, pārzinot aktuālās modes tendences.
  4. Spēja veidot klientam piemērotu individuālo krāsu skalu, izmantojot krāsu gammas un audumu paraugus.
  5. Spēja veidot stila kolāžas, izmantojot dažādus vizuālās izteiksmes līdzekļus.
  6. Spēja izvēlēties apģērbu izveidei atbilstošus materiālus, ņemot vērā to īpašības un veidu.
  7. Spēja noņemt klienta auguma mērus, veikt aprēķinus un konstruēt apģērba pamatpiegrieztni, lietojot atbilstošas metodes un instrumentus.
  8. Spēja modelēt piegrieztnes atbilstoši izvēlētajai apģērba iecerei.
  9. Spēja izvēlēties apģērbam atbilstošu furnitūru un galantēriju, izmantojot pieejamo sortimentu.
  10. Spēja piegriezt apģērbu, ergonomiski veidojot piegrieztņu izklājumus, ievērojot materiāla virzienu, saskaņojot rakstu, lietojot atbilstošus instrumentus un ierīces.
  11. Spēja izvēlēties atbilstošas šūšanas iekārtas un tehnoloģiju, lietot tās apģērba izveidē.
  12. Spēja konstatēt nepieciešamās korekcijas un novērst apģērba konstruktīvās nepilnības laikošanas procesā.
  13. Spēja sagatavot apģērbu laikošanai un novērst konstruktīvās nepilnības.
  14. Spēja izgatavot apģērbu, veicot šūšanas iekārtu regulāciju atbilstoši izvēlētajai tehnoloģijai, kontrolējot izstrādājuma kvalitāti.
  15. Spēja veikt apģērba izgatavošanas starpoperācijas un galīgo higrotermisko apstrādi atbilstoši tehnoloģijai, izmantojot materiālam atbilstošas iekārtas un palīgierīces.
  16. Spēja veidot stilistiski vienotu tērpa ansambli, izmantojot zināšanas par tērpa kompozīciju un tērpa izgatavošanas tehnoloģijām.
  17. Spēja pieņemt klienta pasūtījumu, izstrādājot pakalpojuma izmaksu tāmi un noformējot nepieciešamo dokumentāciju.
  18. Spēja orientēties aktuālajās modes tendencēs, izmantojot dažādus informatīvos avotus.
  19. Spēja analizēt esošo klienta tērpu garderobi un konsultēt par tās veidošanas principiem.
  20. Spēja zīmēt cilvēka figūru skices, lietojot zināšanas plastiskajā anatomijā.
  21. Spēja sadarboties ar citu saistīto profesiju pārstāvjiem un uzņēmumiem aktuālu jautājumu risināšanā.
  22. Spēja lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus.
  23. Spēja darboties komandā, plānot, organizēt un vadīt darbu, noteikt izpildāmo darbu prioritātes.
  24. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.
  25. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.
  26. Spēja ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot savai un citu personu veselībai.
  27. Spēja sniegt pirmo palīdzību.
  28. Spēja ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.
  29. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.
  30. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju.
  31. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

Kvalifikācijas ieguves nosacījumi

Iepriekšējā kvalifikācija
Apliecība par pamatizglītību
Ieguves veids 
Kvalifikācijas var iegūt izglītības programmu ietvaros vai neformāli apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas ceļā (profesionālajā izglītībā LKI 2.-4. līmenis).
?
Formāls (caur izglītības programmām)
Ieguves ilgums 
Kvalifikācijas apguves ilgums pilna laika mācībās/studijās
?
4 gadi
Papildinformācija 

Profesionālās kvalifikācijas citi nosaukumi “Tērpu izgatavošanas un stila speciālists”

Kvalifikācijas dokuments

Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

4

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

4

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

3

Kvalifikācijas joma, pakāpe un veids

Tematiskā joma (ISCED)
UNESCO izveidotā Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija - ISCED (International Standard Classification of Education).

Izglītības tematiskā joma un programmu grupa ir ISCED klasifikācijas tematiskie līmeņi.
?

Ražošana un pārstrāde (54)

Izglītības programmu grupa (ISCED)

Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana (542)

Kvalifikācija izglītības pakāpē
LKI iekļautās Latvijas izglītības sistēmas pakāpes:
- pamatizglītība
- vidējā izglītība
- augstākā izglītība
?

Vidējā izglītība

Kvalifikācijas veids
Latvijas izglītības veidi:
-vispārējā izglītība
-profesionālā izglītība
-akadēmiskā izglītība
?

Profesionālās izglītības kvalifikācija

Pilna vai daļēja

Pilna kvalifikācija

Cita informācija

Valsts izglītības informācijas sistēma

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Aktīva kvalifikācija

Pēdējie labojumi: 16.07.2020

Ievietots: 07.05.2016