Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

6

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

6

Mācīšanās rezultāti

Mācīšanās rezultāti ir izglītības laikā apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

Latvijā mācīšanās rezultātus nosaka valsts izglītības standarti un profesiju standarti (profesionālās izglītības kvalifikācijām).

Augstākās izglītības kvalifikācijām mācīšanās rezultātus (plānotos studiju rezultātus) definē augstskolas.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

Spēt skaidri, sistemātiski, kritiski domāt;
– prast analizēt sabiedrības sociālās struktūras un kultūras dzīves norises reģionālā un globalizācijas kontekstā;
– zināt pasaules filozofijas vēstures un mūsdienu filozofijas virzienus;
– orientēties galvenajos filozofiskās klasikas, modernās un mūsdienu filozofijas tekstos;
– apgūt pētnieciskā darba metodoloģiju, izstrādājot bakalaura darbu (10 kredītpunkti), kura līmenis atbilst zinātniskās publikācijas prasībām.
Filozofijas bakalaura studiju programmas mērķis ir nodrošināt iespēju iegūt humanitāro zinātņu bakalaura grādu filozofijā, sagatavot darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus, kas orientējas filozofijas pamatnostādnēs, pārzina Latvijas intelektuālo domu, ir kritiski domājošs un spēj veikt kultūras un sociāla rakstura problēmu identifikāciju un izpēti, asistēt pētnieciskajā darbā un ir motivēts tālākizglītībai.

Filozofijas bakalaura studiju programmas uzdevumi:
Sniegt akadēmiskās zināšanas filozofijas kursos atbilstoši bakalaura kvalifikācijas līmenim.
Attīstīt akadēmisko rakstītprasmi un spēju skaidri, saprotami formulēt un izklāstīt kursos apgūtās tēmas, patstāvīgi sagatavot uzstāšanos semināros un referātus, attīstīt prasmi strukturēt savu studiju procesu.
Attīstīt pieredzi patstāvīga pētnieciskā darba veikšanai, izkopt analītisko un kritisko domāšanu, argumentācijas prasmi, spēju strādāt ar filozofisko literatūru latviešu valodā un svešvalodās.
Attīstīt un pilnveidot studentu prasmi orientēties aktuālajos sociālajos un kultūras procesos, identificēt problēmas, apzināt to izpētes iespējas.
Motivēt studentus izglītības patstāvīgai pilnveidošanai, rosināt uzņēmību un atbildību, atjaunojot zināšanas ar tālākizglītības un mūžizglītības palīdzību, kā arī profesionāli pilnveidoties. Pēc sekmīgi pabeigtas bakalaura studiju programmas bakalaura grāda ieguvējam/-ai jāpiemīt šādām kompetencēm.

Zināšanas jeb intelektuālās kompetences:
Filozofijas vēstures nozīmīgāko autoritāšu, virzienu un skolu atpazīšana un orientēšanās nozīmīgākajās norisēs; izpratne tiklab par vēsturiskajām, kā par mūsdienu galvenajām filozofiskajām diskusijām.
Spēja orientēties galveno filozofijas apakšnozaru (apziņas filozofija un izziņas teorija, ētika, estētika, sociālā filozofija u. c.) problemātikā; spēja strukturēt savu studiju procesu.

Kritiski analītiskās spējas:
– spēja patstāvīgi strādāt ar nozares literatūru (spēja atlasīt, apgūt un analizēt filozofisko literatūru);
– spēja pielietot teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas pētniecisko problēmu formulēšanā un risināšanā;
– spēja argumentēt un veidot slēdzienus, kopsavilkumu.

Praktiskās kompetences:
– spēja plānot un organizēt savu studiju darbu;
– pētnieciskās iemaņas, ieskaitot spēju izmantot informācijas tehnoloģiju resursus;
– spēja izteikties un prezentēt sagatavoto materiālu gan mutiski, gan rakstiski latviski (pēc vajadzības arī citā valodā);
– spēja pieņemt un pamatot praktiskus lēmumus, balstoties uz zināšanām filozofijas nozarē.

Komunikācijas prasmes:
– akadēmiskās komunikācijas prasme, spēja izteikties mutvārdos un rakstiski;
– pārzināt latviešu/ akadēmiskās valodas kultūru un interneta lietošanas etiķeti pārzināšana, prasme lietot latviešu filozofisko terminoloģiju; akadēmiskās ētikas ievērošana

Tālākās izglītības prasmes:
regulāri pilnveidot un atjaunot zināšanas ar tālakizglītības un mūžizglītības palīdzību; profesionāli pilnveidoties izvēlētajā darbības jomā.
Citas prasmes: prasme darboties radoši; prasme darboties kopā ar citu zinātņu nozaru pārstāvjiem;
prasme izmantot jauno tehnoloģiju iespējas darba procesa mobilitātes un rezultativitātes kāpināšanai.

 

Kvalifikācijas ieguves nosacījumi

Iepriekšējā kvalifikācija
Atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Ieguves veids 
Kvalifikācijas var iegūt izglītības programmu ietvaros vai neformāli apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas ceļā (profesionālajā izglītībā LKI 2.-4. līmenis).
?
Formāls (caur izglītības programmām)
Kredītpunkti 
Latvijas augstākās izglītības studiju apjoma mērvienība -1 kredītpunkts atbilst vienai studiju darba nedēļai pilna laika studijās (40 kredītpunkti par studiju gadu).

1 Latvijas kredītpunkts atbilst 1,5 ECTS (Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma) kredītpunkts.
?
120
Ieguves ilgums 
Kvalifikācijas apguves ilgums pilna laika mācībās/studijās
?
3-4 gadi

Kvalifikācijas dokuments

Kvalifikācijas izsniedzējiestāde

Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

6

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

6

Kvalifikācijas joma, pakāpe un veids

Tematiskā joma (ISCED)
UNESCO izveidotā Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija - ISCED (International Standard Classification of Education).

Izglītības tematiskā joma un programmu grupa ir ISCED klasifikācijas tematiskie līmeņi.
?

Humanitārās zinātnes (22)

Izglītības programmu grupa (ISCED)

Vēsture, filozofija un radniecīgās zinātnes (224)

Kvalifikācija izglītības pakāpē
LKI iekļautās Latvijas izglītības sistēmas pakāpes:
- pamatizglītība
- vidējā izglītība
- augstākā izglītība
?

Augstākā izglītība

Kvalifikācijas veids
Latvijas izglītības veidi:
-vispārējā izglītība
-profesionālā izglītība
-akadēmiskā izglītība
?

Akadēmiskās augstākās izglītības kvalifikācija

Pilna vai daļēja

Pilna kvalifikācija

Cita informācija

Valsts izglītības informācijas sistēma

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Aktīva kvalifikācija

Kvalifikācijas izdošanas periods: 2013-2019

Pēdējie labojumi: 02.12.2019

Ievietots: 09.05.2016