Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

5

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

5

Profesionālās kvalifikācijas līmenis
Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.
?

4

Mācīšanās rezultāti

Mācīšanās rezultāti ir izglītības laikā apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

Latvijā mācīšanās rezultātus nosaka valsts izglītības standarti un profesiju standarti (profesionālās izglītības kvalifikācijām).

Augstākās izglītības kvalifikācijām mācīšanās rezultātus (plānotos studiju rezultātus) definē augstskolas.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā definētiem izglītības programmu stratēģiskiem mērķiem. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.141 „Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (pieņemti 20.03.2001.): Lasīt standartu. Profesiju standarti: Profesiju standartu reģistrs

Biomedicīnas laborants

 • Zināšanas

  1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:
  1.1. finanšu uzskaites sistēma;
  1.2. valsts veselības aprūpes sistēmas organizācija;
  1.3. personības psiholoģija.
  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:
  2.1. cilvēka anatomija un fizioloģija;
  2.2. patoloģiskā fizioloģija;
  2.3. neorganiskā un organiskā ķīmija;
  2.4. analītiskā ķīmija;
  2.5. bioloģiskā ķīmija;
  2.6. vides veselība, to ietekmējošie fizikālie, ķīmiskie un bioloģiskie faktori; novērtēšana un ietekmēšanas iespējas;
  2.7. farmakoloģija;
  2.8. medicīniskā terminoloģija latīņu valodā;
  2.09. sabiedrības veselība;
  2.10. veselības veicināšana;
  2.11. pedagoģijas principi biomedicīnas laboranta darbā;
  2.12. ievads šūnas bioloģijā;
  2.13. ievads medicīnas fizikā un inženierzinātnē;
  2.14. vispārējā patoloģija (iekšķīgās slimības);
  2.15. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.
  3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:
  3.1. citoloģija;
  3.2. ģenētika;
  3.3. vides izmeklēšanas metodes,
  3.4. uztura izmeklēšanas metodes,
  3.5. ekoloģija;
  3.6. mikrobioloģija un mikrobioloģiskās izmeklēšanas metodes;
  3.7. parazitoloģija un parazitoloģiskās izmeklēšanas metodes;
  3.8. epidemioloģija un pamatzināšanas infekcijas slimībās;
  3.9. histoloģija un histoloģiskās izmeklēšanas metodes;
  3.10. hematoloģija un hematoloģiskās izmeklēšanas metodes;
  3.11. imunhematoloģija un imunhematoloģiskās izmeklēšanas metodes;
  3.12. koaguloģija un koaguloģiskās izmeklēšanas metodes;
  3.13. klīniskā ķīmija – klīniskās un bioķīmiskās izmeklēšanas metodes;
  3.14. ētikas pamati;
  3.15. saskarsmes psiholoģija;
  3.16. datorzinības;
  3.17. divas svešvalodas;
  3.18. informācijas apstrādes organizēšana;
  3.19. pētniecība, pētniecības metodes specialitātē;
  3.20. laboratorijas darba organizācija un laboratorijas darba dokumentēšanas principi;
  3.21. lietvedība;
  3.22. laboratorijas kvalitātes sistēmas programmu principi;
  3.23. neatliekamā medicīniskā palīdzība;
  3.24. pacienta cilvēktiesību juridiskie aspekti;
  3.25. transkulturālās saskarsmes pamati;
  3.26. vides aizsardzība;
  3.27. darba aizsardzība;
  3.28. darba tiesiskās attiecības;
  3.29. valsts valoda.

 • Prasmes

  1. Veikt citu veselības aprūpes speciālistu un pacientu izglītošanu par izmeklējamo materiālu pareizu savākšanu un transportēšanu uz laboratoriju.
  2. Plānot darbu, strādājot komandā.
  3. Veikt precīzu asins paraugu, biopsijas un citu materiālu savākšanu no pacienta laboratorisko izmeklējumu veikšanai; ja nepieciešams, nodrošināt to sagatavošanu transportēšanai un pareizu transportēšanas organizēšanu.
  4. Veikt augsnes, gaisa, ūdens, pārtikas produktu un citu apkārtējās vides materiālu pareizu savākšanu laboratorisko izmeklējumu veikšanai, nodrošināt to sagatavošanu transportēšanai.
  5. Novērtēt saņemto izmeklējamo materiālu un veikt tā marķēšanu, izmeklēšanu atbilstoši metodikai un standartiem, ievērot precizitāti un piedalīties laboratorijas iekšējās un ārējās kvalitātes sistēmas programmās.
  6. Dokumentēt testēšanas rezultātus, novērtējot preanalītiskās, analītiskās un postanalītiskās fāzes un citu faktoru iespējamo ietekmi uz izmeklējuma rezultātiem.
  7. Veikt korektīvās darbības gadījumos, kad kontroles materiāla testēšanas rezultāti ir ārpus pieļaujamām robežām.
  8. Lietot datoru un elektroniskās laboratorijas ierīces analīžu veikšanai, iegūto rezultātu apkopošanai, datu uzkrāšanai, grafiku veidošanai.
  9. Uzņemties atbildību par profesionālo darbību.
  10. Ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu prasības.
  11. Apgūt laboratorijā lietojamās tehnoloģijas (analizatorus, aparatūru) un prast pielietot tās praksē.
  12. Ievērot tehnoloģiju lietošanas noteikumus.
  13. Ievērot lietvedības prasības dokumentu sagatavošanā.
  14. Ievērot konfidencialitāti.
  15. Ievērot vispārējās cilvēktiesību normas, ētikas normas un saskarsmes principus.
  16. Uzturēt savu profesionālo kompetenci.
  17. Sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību.
  18. Pārvaldīt valsts valodu.
  19. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.
  20. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
  21. Ievērot darba higiēnas prasības.
  22. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.
  23. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

 • Kompetences

  1. Spēja kvalitatīvi pildīt darba uzdevumus saskaņā ar amata aprakstu, ievērojot normatīvo aktu prasības un uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus.
  2. Spēja plānot un organizēt savu darbu un darba vietu, lai precīzi un kvalitatīvi pildītu darba uzdevumus, strādājot patstāvīgi un komandā.
  3. Spēja organizēt laipnu klientu apkalpošanu un sniegt patiesu, korektu, viegli saprotamu profesionālu informāciju.
  4. Spēja sadarboties ar citiem laboratorijas un uzņēmuma speciālistiem.
  5. Spēja sazināties ar klientu mutvārdos, lietišķā sarakstē, elektroniski, pa telefonu.
  6. Spēja apmācīt un organizēt mācības studentiem un nesertificētiem darbiniekiem.
  7. Spēja pilnvērtīgi izmantot laboratorijas lietojumprogrammas, iekārtas, aparatūru, elektroniskos sakaru līdzekļus kvalitatīvai un patstāvīgai profesionālo pienākumu veikšanai.
  8. Spēja noteikt prioritātes savā darbā.
  9. Spēja pielietot teorētiskās zināšanas praksē.
  10. Spēja kritiski domāt un risināt problēmas.
  11. Spēja skaidri un precīzi apkopot un sniegt iegūto informāciju.
  12. Spēja ievērot profesionālo ētiku un konfidencialitāti.
  13. Spēja nodrošināt vides un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.
  14. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
  15. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

Kvalifikācijas ieguves nosacījumi

Iepriekšējā kvalifikācija
Atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Ieguves veids 
Kvalifikācijas var iegūt izglītības programmu ietvaros vai neformāli apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas ceļā (profesionālajā izglītībā LKI 2.-4. līmenis).
?
Formāls (caur izglītības programmām)
Kredītpunkti 
Latvijas augstākās izglītības studiju apjoma mērvienība -1 kredītpunkts atbilst vienai studiju darba nedēļai pilna laika studijās (40 kredītpunkti par studiju gadu).

1 Latvijas kredītpunkts atbilst 1,5 ECTS (Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma) kredītpunkts.
?
80
Ieguves ilgums 
Kvalifikācijas apguves ilgums pilna laika mācībās/studijās
?
2-3 gadi

Kvalifikācijas dokuments

Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

5

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

5

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

4

Kvalifikācijas joma, pakāpe un veids

Tematiskā joma (ISCED)
UNESCO izveidotā Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija - ISCED (International Standard Classification of Education).

Izglītības tematiskā joma un programmu grupa ir ISCED klasifikācijas tematiskie līmeņi.
?

Veselības aprūpe (72)

Izglītības programmu grupa (ISCED)

Medicīniskie pakalpojumi (722)

Kvalifikācija izglītības pakāpē
LKI iekļautās Latvijas izglītības sistēmas pakāpes:
- pamatizglītība
- vidējā izglītība
- augstākā izglītība
?

Augstākā izglītība

Kvalifikācijas veids
Latvijas izglītības veidi:
-vispārējā izglītība
-profesionālā izglītība
-akadēmiskā izglītība
?

Profesionālā augstākās izglītības kvalifikācija

Pilna vai daļēja

Pilna kvalifikācija

Cita informācija

Valsts izglītības informācijas sistēma

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Aktīva kvalifikācija

Kvalifikācijas izdošanas periods: 2013-2021

Pēdējie labojumi: 27.11.2019

Ievietots: 07.05.2016