Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

5

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

5

Profesionālās kvalifikācijas līmenis
Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.
?

4

Mācīšanās rezultāti

Mācīšanās rezultāti ir izglītības laikā apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

Latvijā mācīšanās rezultātus nosaka valsts izglītības standarti un profesiju standarti (profesionālās izglītības kvalifikācijām).

Augstākās izglītības kvalifikācijām mācīšanās rezultātus (plānotos studiju rezultātus) definē augstskolas.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā definētiem izglītības programmu stratēģiskiem mērķiem. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.141 „Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (pieņemti 20.03.2001.): Lasīt standartu. Profesiju standarti: Profesiju standartu reģistrs

Sociālais aprūpētājs

 • Zināšanas

  1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:
  1.1. Eiropas Savienības Pamattiesību harta un Eiropas Sociālā harta;
  1.2. sociālekonomiskie procesi Latvijā;
  1.3. valsts sociālās politikas veidošanas un īstenošanas pamatprincipi;
  1.4. valsts pārvaldes darbības principi;
  1.5. sociālās izolācijas cēloņi, sekas un iespējamie risinājumi sabiedrībā;
  1.6. sociālā statistika.
  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:
  2.1. Latvijas Republikas normatīvie akti sociālās drošības jomā;
  2.2. sociālo institūciju funkcionēšanas mehānisms;
  2.3. sociālās aprūpes vēsture Latvijā un pasaulē;
  2.4. jaunāko tehnoloģiju attīstība sociālajā aprūpē;
  2.5. dažādu (sociālo, ekonomisko, vides u.c.) faktoru mijiedarbība un ietekme uz indivīdu;
  2.6. sociālā darba pamatprincipi;
  2.7. sociālās rehabilitācijas pamatprincipi;
  2.8. sociālās palīdzības pamatprincipi;
  2.9. profesionālās rehabilitācijas pamatprincipi;
  2.10. vispārīgā, attīstības, personības un sociālā psiholoģija;
  2.11. invaliditāte un tās veidi;
  2.12. normalizācijas principi;
  2.13. brīvprātīgo kustība Latvijā;
  2.14. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās;
  2.15. ANO Konvencija “Par cilvēku ar invaliditāti tiesībām”.
  3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:
  3.1. starpinstitucionālās un strapprofesionālās komandas darbības principi;
  3.2. sociālā ētika, reliģija;
  3.3. uztura mācība;
  3.4. vispārējās cilvēktiesības;
  3.5. sociālās aprūpes pakalpojumu veidi;
  3.6. sociālā aprūpētāja profesionālās darbības standarts;
  3.7 sociālās aprūpes procesa dokumentēšana un sociālās aprūpes plāni;
  3.8. sociālās aprūpes organizēšana;
  3.9. cilvēku ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem sociālās aprūpes specifika;
  3.10. valsts valoda;
  3.11. divas svešvalodas saziņas līmenī;
  3.12. datorzinības;
  3.13. veselības stāvokļa izmaiņu novērtēšana;
  3.14. profesionālās pašaizsardzības mehānismi sociālās aprūpes praksē;
  3.15. darba aizsardzība;
  3.16. stresa un konfliktu vadība;
  3.17. darba tiesiskās attiecības;
  3.18. sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitātes novērtēšana;
  3.19. pirmā palīdzība;
  3.20. vides aizsardzība;
  3.21. personīgā higiēna;
  3.22. komunikācijas veidi ar cilvēkiem ar dažāda veida komunikācijas barjerām;
  3.23. ergonomija;
  3.24. tehniskie palīglīdzekļi, to izmantošana aprūpes veikšanai un klienta neatkarības nodrošināšanai.

 • Prasmes

  1. Noteikt klientam nepieciešamās palīdzības formas.
  2. Novērtēt klienta pamatvajadzības un funkcionālās spējas.
  3. Novērtēt klienta pašaprūpes spējas.
  4. Izvēlēties klienta vēlmēm un vajadzībām atbilstošus sociālās aprūpes veidus.
  5. Izstrādāt sociālās aprūpes plānus, grafikus.
  6. Organizēt sociālo aprūpi dažādām personu grupām institūcijā un personas dzīvesvietā.
  7. Veidot profesionālās attiecības ar klientiem, radot aprūpei labvēlīgus apstākļus.
  8. Veicināt klienta dzīves kvalitātes nepazemināšanos.
  9. Identificēt klienta un sociālajā vidē esošos resursus, piesaistīt tos.
  10. Pielietot jaunas tehnoloģijas sociālajā aprūpē.
  11. Analizēt un novērtēt sociālās aprūpes procesu.
  12. Novērtēt un analizēt sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitāti un klienta apmierinātību ar sniegto pakalpojumu.
  13. Dokumentēt savu profesionālo darbību.
  14. Pārzināt un pielietot ar sociālā aprūpētāja profesiju saistītos normatīvos aktus.
  15. Pārvaldīt valsts valodu.
  16. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.
  17. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
  18. Pielietot saziņas prasmes un sadarboties ar citiem speciālistiem.
  19. Sniegt pirmo palīdzību.
  20. Vākt, apkopot, analizēt, apstrādāt informāciju par klientu.
  21. Risināt konfliktsituācijas.
  22. Pielietot informācijas tehnoloģijas un pārzināt un izmantot datubāzes.
  23. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.
  24. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus.
  25. Prast komunicēt ar klientiem ar dažāda veida uztveres un komunikācijas grūtībām.

 • Kompetences

  1. Spēja ievērot sociālās aprūpes ētiskos un juridiskos aspektus.
  2. Spēja ievērot darba gaitā iegūtās informācijas konfidencialitāti.
  3. Spēja ievērot sociālā aprūpētāja profesionālo darbību reglamentējošos normatīvos aktus.
  4. Spēja strādāt saskaņā ar vispārējām cilvēktiesībām.
  5. Spēja veicināt klienta līdzdarbību sociālās aprūpes procesā.
  6. Spēja novērtēt darba vidi un veidot to drošu.
  7. Spēja novērtēt klienta personību.
  8. Spēja pielietot teorētiskās zināšanas praksē.
  9. Spēja sadarboties un strādāt komandā.
  10. Spēja novērtēt klienta pašaprūpes spējas.
  11. Spēja veikt pētījumus sociālās aprūpes jomā.
  12. Spēja pārvaldīt valsts valodu un sazināties divās svešvalodās.
  13. Spēja piesaistīt brīvprātīgos un citas atbalsta personas.
  14. Spēja konsultēt sociālās aprūpes procesā iesaistītās personas.
  15. Spēja identificēt klienta veselības problēmas.
  16. Spēja atbalstīt klienta pielāgošanos sociālajai un fiziskajai videi.
  17. Spēja uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.
  18. Spēja koordinēt un vadīt.
  19. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanā.
  20. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.
  21. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.

Kvalifikācijas ieguves nosacījumi

Iepriekšējā kvalifikācija
Atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Ieguves veids 
Kvalifikācijas var iegūt izglītības programmu ietvaros vai neformāli apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas ceļā (profesionālajā izglītībā LKI 2.-4. līmenis).
?
Formāls (caur izglītības programmām)
Kredītpunkti 
Latvijas augstākās izglītības studiju apjoma mērvienība -1 kredītpunkts atbilst vienai studiju darba nedēļai pilna laika studijās (40 kredītpunkti par studiju gadu).

1 Latvijas kredītpunkts atbilst 1,5 ECTS (Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma) kredītpunkts.
?
80
Ieguves ilgums 
Kvalifikācijas apguves ilgums pilna laika mācībās/studijās
?
2-3 gadi

Kvalifikācijas dokuments

Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

5

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

5

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

4

Kvalifikācijas joma, pakāpe un veids

Tematiskā joma (ISCED)
UNESCO izveidotā Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija - ISCED (International Standard Classification of Education).

Izglītības tematiskā joma un programmu grupa ir ISCED klasifikācijas tematiskie līmeņi.
?

Sociālā labklājība (76)

Izglītības programmu grupa (ISCED)

Sociālie pakalpojumi (762)

Kvalifikācija izglītības pakāpē
LKI iekļautās Latvijas izglītības sistēmas pakāpes:
- pamatizglītība
- vidējā izglītība
- augstākā izglītība
?

Augstākā izglītība

Kvalifikācijas veids
Latvijas izglītības veidi:
-vispārējā izglītība
-profesionālā izglītība
-akadēmiskā izglītība
?

Profesionālā augstākās izglītības kvalifikācija

Pilna vai daļēja

Pilna kvalifikācija

Cita informācija

Valsts izglītības informācijas sistēma

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Aktīva kvalifikācija

Kvalifikācijas izdošanas periods: 2013-2022

Pēdējie labojumi: 31.08.2021

Ievietots: 07.05.2016