Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

6

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

6

Profesionālās kvalifikācijas līmenis
Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.
?

5

Mācīšanās rezultāti

Mācīšanās rezultāti ir izglītības laikā apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

Latvijā mācīšanās rezultātus nosaka valsts izglītības standarti un profesiju standarti (profesionālās izglītības kvalifikācijām).

Augstākās izglītības kvalifikācijām mācīšanās rezultātus (plānotos studiju rezultātus) definē augstskolas.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

– programmas apguve nodrošina;

– zināšanas savstarpēji saistītās studiju jomās: tiesību joma; ekonomika, uzņēmējdarbība un vadība; komunikācija; psiholoģija;

– prasmes cilvēkresursu vadīšanā atbilstoši organizāciju stratēģijai un saskaņā ar Latvijas Republikas un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem;

– zināšanas un prasmes personāla politikas izstrādāšanai un vadīšanai organizācijā, darba tirgus attīstības tendenču analīzei un prognozēšanai;

– iespēju attīstīt savas komunikācijas prasmes;

– iespēju strādāt par personāla vadītāju un/vai turpināt studijas akadēmiskajās vai profesionālajās maģistra studiju programmās vadības zinātnēs, personāla vadībā, cilvēkresursu vadībā;

– studiju programmas “personāla vadība” ietvaros studenti apgūst tos studiju kursus, kuri ir nepieciešami, lai organizācijās sekmīgi vadītu personāla vadības sistēmas ieviešanu, analīzi, novērtēšanu, pilnveidošanu; lai veiksmīgi attīstītu savu karjeru.

 

Atbilstošā profesija (profesijas kods)
Latvijas profesiju klasifikators izstrādāts atbilstoši Starptautiskās darba organizācijas (International Labour Organization, ILO) izveidotajai Starptautiskajai standartizētai profesiju klasifikācijai (International Standard Classification of Occupations, ISCO-08).
?

Personāla vadītājs (2423 03)

 • Zināšanas

  1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:
  1.1. kvalitātes vadības sistēmas;
  1.2. finanšu grāmatvedība;
  1.3. tirgzinības;
  1.4. vides aizsardzība.
  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:
  2.1. lietvedība;
  2.2. personāla lietvedība;
  2.3. statistika;
  2.4. socioloģija;
  2.5. komercdarbības tiesiskie pamati;
  2.6. ekonomika;
  2.7. iekšējā un ārējā komunikācija;
  2.8. informācijas tehnoloģijas;
  2.9. vadības grāmatvedība;
  2.10. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.
  3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:
  3.1. personāla vadība;
  3.2. projektu vadība;
  3.3. profesionālā ētika;
  3.4. organizāciju psiholoģija;
  3.5. personības psiholoģija;
  3.6. darba tiesiskās attiecības un sociālās tiesības;
  3.7. darba aizsardzība;
  3.8. lietišķā saskarsme;
  3.9. divas svešvalodas saziņas līmenī;
  3.10. valsts valoda augstākajā līmenī;
  3.11. vadības zinības;
  3.12. korporatīvā sociālā atbildība.

 • Prasmes

  1. Izprast darba tirgū notiekošos procesus un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām.
  2. Plānot un organizēt savu darbu.
  3. Pielietot iegūtās zināšanas personāla vadībā.
  4. Sastādīt uzņēmuma īstermiņa un ilgtermiņa personāla plānus.
  5. Prast strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās un risināt problēmsituācijas.
  6. Prast pieņemt lēmumus.
  7. Izprast uzņēmuma darbības kopsakarības.
  8. Formulēt uzņēmuma personāla vadības mērķus.
  9. Organizēt un vadīt personāla struktūrvienības darbu.
  10. Pielietot vadības informācijas sistēmas uzņēmuma personāla vadīšanas procesa nodrošināšanā.
  11. Ieviest progresīvus risinājumus un metodes uzņēmuma personāla vadībā.
  12. Prast argumentēti izteikt savu viedokli.
  13. Apgūt jaunas zināšanas patstāvīgi.
  14. Sagatavot un sniegt prezentācijas.
  15. Pielietot jaunākās darba organizācijas formas un informācijas tehnoloģijas.
  16. Orientēties uzņēmuma darbu reglamentējošos dokumentos, darba tiesisko attiecību un darba aizsardzību reglamentējošos normatīvajos aktos.
  17. Prast strādāt komandā/ grupā.
  18. Pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī.
  19. Spēt mutiski un rakstiski sazināties divās svešvalodās.
  20. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.
  21. Sadarboties ar darbiniekiem un darbinieku pārstāvjiem, partneriem, īpašniekiem, masu saziņas līdzekļiem, valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām.
  22. Rīkoties atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un ētikas normām.
  23. Prast strādāt ar datoru.

 • Kompetences

  1. Spēja analizēt un novērtēt vietējo un starptautisko ekonomisko vidi, darba tirgus attīstības tendences.
  2. Spēja definēt uzņēmuma personāla darbības mērķus un pamatvirzienus.
  3. Spēja analizēt uzņēmuma personāla statistikas datus.
  4. Spēja izstrādāt uzņēmuma personāla vadības sistēmas optimizācijas plānus.
  5. Spēja izprast uzņēmuma ekonomiskās darbības rādītājus.
  6. Spēja plānot uzņēmuma personāla budžetu, personāla resursus un personāla nepieciešamo kompetenci, kā arī pienākumu sadali.
  7. Spēja vadīt uzņēmuma personāla struktūrvienības darbu.
  8. Spēja nodrošināt uzņēmuma personāla vadības funkciju (personāla lietvedība, personāla atlase, apmācības, personāla attīstība, darba samaksas sistēma, motivēšanas sistēma, novērtēšanas sistēma u.c.).
  9. Spēja izprast darba aizsardzības sistēmu un vadīt darba aizsardzības speciālistu darbu.
  10. Spēja izstrādāt uzņēmuma organizatorisko struktūru.
  11. Spēja organizēt un vadīt uzņēmuma pārmaiņu procesus.
  12. Spēja vadīt un organizēt kolektīvās pārrunas un panākt vienošanos.
  13. Spēja izprast un virzīt informācijas apmaiņas plūsmu uzņēmumā.
  14. Spēja izprast darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības un spēja nodrošināt to izpildi.
  15. Spēja vadīt darbiniekus.
  16. Spēja sazināties valsts valodā augstākajā līmenī un divās svešvalodās.

Kvalifikācijas dokuments

Kvalifikācijas ieguves nosacījumi

Iepriekšējā kvalifikācija
Atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Ieguves veids 
Kvalifikācijas var iegūt izglītības programmu ietvaros vai neformāli apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas ceļā (profesionālajā izglītībā LKI 2.-4. līmenis).
?
Formāls (caur izglītības programmām)
Kredītpunkti 
Latvijas augstākās izglītības studiju apjoma mērvienība -1 kredītpunkts atbilst vienai studiju darba nedēļai pilna laika studijās (40 kredītpunkti par studiju gadu).

1 Latvijas kredītpunkts atbilst 1,5 ECTS (Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma) kredītpunkts.
?
160
Ieguves ilgums 
Kvalifikācijas apguves ilgums pilna laika mācībās/studijās
?
4 gadi

Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

6

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

6

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

5

Kvalifikācijas joma, pakāpe un veids

Tematiskā joma (ISCED)
UNESCO izveidotā Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija - ISCED (International Standard Classification of Education).

Izglītības tematiskā joma un programmu grupa ir ISCED klasifikācijas tematiskie līmeņi.
?

Komerczinības un administrēšana (34)

Izglītības programmu grupa (ISCED)

Vadība un administrēšana (345)

Kvalifikācija izglītības pakāpē
LKI iekļautās Latvijas izglītības sistēmas pakāpes:
- pamatizglītība
- vidējā izglītība
- augstākā izglītība
?

Augstākā izglītība

Kvalifikācijas veids
Latvijas izglītības veidi:
-vispārējā izglītība
-profesionālā izglītība
-akadēmiskā izglītība
?

Profesionālā augstākās izglītības kvalifikācija

Pilna vai daļēja

Pilna kvalifikācija

Kvalifikācijas izsniedzējiestāde

Cita informācija

Valsts izglītības informācijas sistēma

Vēsturiska kvalifikācija

Kvalifikācijas izdošanas periods: 2015-2017

Pēdējie labojumi: 08.02.2019

Ievietots: 28.08.2016