Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

6

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

6

Profesionālās kvalifikācijas līmenis
Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.
?

5

Mācīšanās rezultāti

Mācīšanās rezultāti ir izglītības laikā apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

Latvijā mācīšanās rezultātus nosaka valsts izglītības standarti un profesiju standarti (profesionālās izglītības kvalifikācijām).

Augstākās izglītības kvalifikācijām mācīšanās rezultātus (plānotos studiju rezultātus) definē augstskolas.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

Apgūtas zināšanas uzņēmējdarbības ekonomikas un biznesa vadības vispārizglītojošos studiju kursos;
– apgūtas teorētiskās zināšanas nozares profesionālās specializācijas kursos uzņēmējdarbībā, ekonomikā, uzņēmumu vadībā, biznesa tiesībās, grāmatvedībā, finansēs, nodokļos, finanšu analīzē u.c.;
– prasmes pielietot iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas uzņēmējdarbības ekonomikā un vadības lēmumu pieņemšanā;
– apgūtas pētniecības darba iemaņas un prasmes;
– izstrādāti un aizstāvēti 2 studiju darbi;
– veiktas 3 prakses dažādos tautsaimniecības uzņēmumos, iestādēs un organizācijās;
– izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs.

 

Ekonomists

 • Zināšanas

  1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:
  1.1. ekonomikas teorijas;
  1.2. ekonomisko sistēmu attīstības tendences pasaulē;
  1.3. saimnieciskās tiesības.
  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:
  2.1. nodokļu politika;
  2.2. starptautiskās ekonomiskās attiecības;
  2.3. lietišķā komunikācija;
  2.4. statistika;
  2.5. socioloģija;
  2.6. nozares tehnoloģijas;
  2.7. vides ekonomika;
  2.8. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
  3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:
  3.1. makroekonomika;
  3.2. mikroekonomika;
  3.3. komercdarbības ekonomika;
  3.4. ekonomiskā analīze un plānošana;
  3.5. ekonomiskā prognozēšana;
  3.6. vadības zinības;
  3.7. finanšu vadība un analīze;
  3.8. tirgzinības;
  3.9. kvalitātes vadība;
  3.10. projektu izstrāde, vadīšana un īstenošana;
  3.11. informācijas tehnoloģijas;
  3.12. finanšu grāmatvedība;
  3.13. vadības grāmatvedība;
  3.14. pētnieciskā darba metodoloģija;
  3.15. vides aizsardzība;
  3.16. valsts valoda;
  3.17. divas svešvalodas saziņas līmenī;
  3.18. darba aizsardzība;
  3.19. darba tiesiskās attiecības.

 • Prasmes

  1. Izmantot ekonomikas teorijas atzinumus konkrētu faktu vērtēšanā un analīzē.
  2. Plānot un analizēt ekonomiskās aktivitātes produktu, finanšu un darba tirgos.
  3. Izprast sabiedrībā notiekošos procesus un to ietekmi uz sociāli ekonomisko vidi.
  4. Izprast likumdošanas procesu un tā ietekmi uz uzņēmumu un ekonomiku kopumā.
  5. Izvērtēt sabiedriskajā apspriešanā izvirzīto normatīvo aktu projektus ekonomikas jomā un sniegt priekšlikumus to pilnveidošanai.
  6. Izvērtēt un salīdzināt saimnieciskās darbības alternatīvas, novērtēt to iespējamās sekas.
  7. Noteikt uzņēmuma mērķus.
  8. Novērtēt makroekonomisko situāciju un plānot uzņēmuma saimniecisko darbību atbilstoši mainīgiem apstākļiem.
  9. Izprast saimnieciskās darbības ietekmi uz sociālekonomisko un ekoloģisko vidi īsā un ilgā laika posmā.
  10. Veikt saimnieciskās darbības plānošanu un finanšu vadību.
  11. Prognozēt uzņēmuma saimniecisko darbību un to ietekmējošos faktorus.
  12. Noteikt finanšu piesaistīšanas un izvietošanas veidus atbilstoši saimnieciskās darbības mērķiem.
  13. Izprast un analizēt uzņēmuma pamatdarbības, finanšu un investīciju darbības kopsakarības un rezultātus.
  14. Izstrādāt uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes palielināšanas pasākumus.
  15. Vērtēt investīciju projektu efektivitāti.
  16. Pārzināt un pielietot risku identificēšanas, novērtēšanas un novēršanas metodes.
  17. Izstrādāt saimnieciskās darbības un finanšu risku samazināšanas plānu.
  18. Pārzināt un pielietot aktīvu vērtības noteikšanas metodes.
  19. Lietot finanšu un statistikas informāciju.
  20. Pārzināt saimnieciskās darbības uzskaiti un kontroli.
  21. Pārzināt funkcionālo un finanšu budžetu un finanšu pārskatu sastādīšanas metodes.
  22. Pārzināt banku un finanšu sektora darbību un nodokļu sistēmu.
  23. Izmantot atbilstošas vadības metodes un formas.
  24. Pārzināt un lietot uz argumentiem balstītas lēmumu pieņemšanas metodes.
  25. Lietot modernās informācijas tehnoloģijas.
  26. Strukturēt, analizēt un izmantot iegūto saimnieciskās darbības informāciju.
  27. Izmantot secinājumu veidošanas loģiskās metodes.
  28. Izstrādāt ar saimniecisko darbību saistītus projektus un piedalīties to vadīšanā.
  29. Plānot, koordinēt un vadīt darba grupu, kā arī darboties tajā.
  30. Formulēt problēmas, dot uzdevuma nostādni.
  31. Veikt zinātnisko un pētniecisko darbu un pētījumu rezultātus ieviest praksē.
  32. Sagatavot prezentācijas un uzstāties ar ziņojumiem par profesionāliem jautājumiem konferencēs, semināros, sanāksmēs.
  33. Pārvaldīt valsts valodu.
  34. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.
  35. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
  36. Pastāvīgi pilnveidot profesionālās zināšanas.
  37. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.
  38. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus.

 • Kompetences

  1. Spēja analizēt un novērtēt ekonomisko vidi makro un mikro līmenī, tās attīstības tendences un perspektīvas Latvijā un pasaulē un izstrādāt priekšlikumus nozaru un tautsaimniecības attīstības politikas pilnveidošanā.
  2. Spēja identificēt sociālās un ekonomiskās vides un to procesu izmaiņas un pieņemt lēmumus par uzņēmuma saimnieciskās darbības mērķu un plānu maiņas nepieciešamību.
  3. Spēja noteikt darbības mērķus un pamatvirzienus uzņēmuma, kā arī nozares un valsts ilgtspējīgas izaugsmes un attīstības efektivitātes paaugstināšanas nodrošināšanai.
  4. Spēja orientēties normatīvo aktu prasībās ekonomikas jomā.
  5. Spēja sastādīt, analizēt un koriģēt ekonomisko procesu prognozes.
  6. Spēja pielietot finanšu un statistikas informāciju uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaitē, plānošanā un analīzē.
  7. Spēja sastādīt, analizēt un koriģēt funkcionālos un finanšu budžetus, mērķtiecīgi analizējot ieņēmumu un izdevumu dinamiku un struktūru.
  8. Spēja izvēlēties un izmantot uzņēmuma darbības alternatīvus finansēšanas avotus, izvērtējot resursu piesaistīšanas iespējas, riskus un to ietekmi uz rezultātu efektivitāti.
  9. Spēja analizēt un novērtēt saimnieciskās darbības (pamatdarbības, investīciju un finanšu) rezultātus un identificēt uzņēmuma saimniecisko darbību ietekmējošos faktorus.
  10. Spēja apkopot datus, izmantojot modernās informācijas tehnoloģijas darbības plānošanai, kontrolei un koriģēšanai.
  11. Spēja nodrošināt efektīvu finanšu izlietošanu, analizējot, plānojot un koriģējot naudas plūsmu.
  12. Spēja sagatavot informāciju uzņēmuma vadībai par plāna izpildes gaitu lēmumu pieņemšanai saimnieciskās darbības attīstībai.
  13. Spēja izstrādāt un pielietot uzņēmumu saimnieciskās darbības efektivitātes rādītāju sistēmu.
  14. Spēja izstrādāt un kontrolēt saimnieciskās darbības efektivitātes palielināšanas plānu.
  15. Spēja izvērtēt un izmantot normatīvajos aktos noteiktos (tai skaitā, nodokļu) atvieglojumus darbības efektivitātes paaugstināšanai.
  16. Spēja izstrādāt investīciju, jauno produktu ieviešanas un jauno tirgu apgūšanas projektus, tos vadīt.
  17. Spēja pielietot ilgtermiņa ieguldījumu projektu efektivitātes novērtēšanas metodes, noteikt to ienesīgumu un riskus, sagatavot informāciju lēmumu pieņemšanai par investīcijām.
  18. Spēja izstrādāt programmas un pasākumus darba efektivitātes paaugstināšanā, nodrošināt to īstenošanu, uzraudzību un kontroli.
  19. Spēja izstrādāt programmas un pasākumus resursu (cilvēkresursu, finanšu, materiālu u.c. resursu) pārvaldībā, veikt to īstenošanu, uzraudzību un kontroli.
  20. Spēja kontrolēt uzņēmuma aktīvu vērtību, izmantot uzskaites datu bāzes informāciju operatīvai kontrolei.
  21. Spēja analizēt nodarbinātību, darba ražīgumu un darbaspēka izmaksas makro un mikro līmenī.
  22. Spēja interpretēt un izmantot darbības plānošanai pamatdarbības, finanšu un investīciju darbības analīzes rezultātus.
  23. Spēja noteikt finanšu vadības pasākumus mērķu sasniegšanai.
  24. Spēja novērtēt saimnieciskās darbības un finanšu riskus un sastādīt to novēršanas plānu.
  25. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
  26. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.
  27. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
  28. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisko vērtību ekonomikas nozarē un prezentēt iegūtos rezultātus.

Kvalifikācijas ieguves nosacījumi

Iepriekšējā kvalifikācija
Atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Ieguves veids 
Kvalifikācijas var iegūt izglītības programmu ietvaros vai neformāli apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas ceļā (profesionālajā izglītībā LKI 2.-4. līmenis).
?
Formāls (caur izglītības programmām)
Kredītpunkti 
Latvijas augstākās izglītības studiju apjoma mērvienība -1 kredītpunkts atbilst vienai studiju darba nedēļai pilna laika studijās (40 kredītpunkti par studiju gadu).

1 Latvijas kredītpunkts atbilst 1,5 ECTS (Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma) kredītpunkts.
?
160
Ieguves ilgums 
Kvalifikācijas apguves ilgums pilna laika mācībās/studijās
?
4 gadi

Kvalifikācijas dokuments

Kvalifikācijas izsniedzējiestāde

Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

6

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

6

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

5

Kvalifikācijas joma, pakāpe un veids

Tematiskā joma (ISCED)
UNESCO izveidotā Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija - ISCED (International Standard Classification of Education).

Izglītības tematiskā joma un programmu grupa ir ISCED klasifikācijas tematiskie līmeņi.
?

Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes (31)

Izglītības programmu grupa (ISCED)

Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes (310)

Kvalifikācija izglītības pakāpē
LKI iekļautās Latvijas izglītības sistēmas pakāpes:
- pamatizglītība
- vidējā izglītība
- augstākā izglītība
?

Augstākā izglītība

Kvalifikācijas veids
Latvijas izglītības veidi:
-vispārējā izglītība
-profesionālā izglītība
-akadēmiskā izglītība
?

Profesionālā augstākās izglītības kvalifikācija

Pilna vai daļēja

Pilna kvalifikācija

Nozares kvalifikāciju struktūra: Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozare

Ekonomists analizē un plāno dažādus ekonomiskos procesus tautsaimniecības līmenī, t.i. analizē nodarbinātības, darba ražīguma un samaksas, ražošanas un pakalpojumu sniegšanas ieņēmumu un izdevumu gūšanas procesus, veic izmaksu kalkulāciju. Piedalās valsts ekonomiskās politikas un resursu plānošanā ar mērķi palielināt rezultātu efektivitāti, meklē risinājumus, kas palīdz novērst riskus. Piedalās budžeta sastādīšanā un seko tā izpildei, izveido rezultātu efektivitātes novērtēšanas sistēmu un kontrolē normatīvajos aktos minēto procesu reglamentējošo prasību ievērošanu. Organizē un vada plānošanas un analīzes darbu, informē un konsultē par ilgtspējīgas izaugsmes un saimnieciskās darbības plānošanas jautājumiem, kā arī patstāvīgi plāno un veic pētniecības darbu ekonomikas jomā un izstrādā priekšlikumus tā rezultātu ieviešanai.

Kvalifikācijas tips:
Pamata kvalifikācija:
Saistīta ar: PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS DIPLOMS ar profesionālo kvalifikāciju: Finansists (RA) , Profesionālā bakalaura grāds apdrošināšanā un finansēs, Finansists (LU) , Profesionālā bakalaura grāds finansēs, Finansists (BA) , Profesionālā bakalaura grāds finanšu vadībā, Finansists (BSA) , Profesionālā maģistra grāds finansēs (finases), Finansists (BA) , Profesionālā maģistra grāds finansēs (starptautiskās finanses un banku darbība), Finansists (BA) , Profesionālā maģistra grāds finansēs, Finansists (RA) , PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS DIPLOMS ar profesionālo kvalifikāciju: Grāmatvedis

Saite uz nozares kvalifikāciju struktūras līmeņu aprakstu

Cita informācija

Valsts izglītības informācijas sistēma

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Aktīva kvalifikācija

Kvalifikācijas izdošanas periods: 2013-2019

Pēdējie labojumi: 06.12.2019

Ievietots: 07.05.2016