Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

6

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

6

Profesionālās kvalifikācijas līmenis
Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.
?

5

Mācīšanās rezultāti

Mācīšanās rezultāti ir izglītības laikā apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

Latvijā mācīšanās rezultātus nosaka valsts izglītības standarti un profesiju standarti (profesionālās izglītības kvalifikācijām).

Augstākās izglītības kvalifikācijām mācīšanās rezultātus (plānotos studiju rezultātus) definē augstskolas.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

Apgūt studiju kursus pedagoģijā, psiholoģijā, izvēlētajām kvalifikācijām atbilstošo zinātņu pamatos un to mācību metodikā;
– apgūt un nostiprināt izvēlētajām kvalifikācijām atbilstošo skolotāju praktiskās prasmes pedagoģiskajā praksē (26 kredītpunkti);
– nokārtot valsts eksāmenu (2 kredītpunkti), izstrādāt un aizstāvēt diplomdarbu (10 kredītpunkti) – pētnieciska un praktiska rakstura darbu, kurā aprakstīts un pamatots pētījums, tā rezultāti, secinājumi.
Studiju programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamās pedagoga kompetences un iegūt informātikas un programmēšanas skolotāja profesionālo kvalifikāciju/as, ko apliecina profesionālā bakalaura grāds izglītībā.

Galvenie uzdevumi mērķu sasniegšanai:
– radīt apstākļus zināšanu un prasmju ieguvei, kas skolotājam nepieciešamas izglītības programmu īstenošanai atbilstoši valsts izglītības standartiem;
– nodrošināt iespējas teorētisko zināšanu izmantojumam pedagoģiskajās praksēs, veicinot studentu prasmju pilnveidi audzināšanas un mācību procesa organizēšanā un novērtēšanā;
– iesaistīt studentus lietišķajā pētniecībā, attīstot pētnieciskā darba iemaņas un prasmes kvalifikācijai atbilstošās zinātņu nozares didaktikā;
– attīstīt pedagoģisko un metodisko kompetenci līdzdalībai nacionālās kultūras un tradīciju saglabāšanā un tālāk kopšanā Latvijas skolās;
– veicināt radošas, atbildīgas un mūžizglītībai motivētas personības veidošanos;
– nodrošināt iespējas studentu personības tālākai attīstībai, sagatavojoties turpmākām studijām maģistrantūras studiju programmās Latvijā un ārzemēs.
Sekmīgi apgūstot pilnu studiju programmu 160 kredītpunktu apjomā un nokārtojot Valsts pārbaudījumu:
– aizstāvēts diplomdarbs, valsts eksāmens izvelētā specializācijā, studējošais iegūst profesionālā bakalaura grādu izglītībā un divas skolotāja profesionālās kvalifikācijas.

Paredzēts, ka studiju rezultātā būs sagatavoti konkurētspējīgi skolotāji, kuri būs ieguvuši:
– profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences;
– profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes;
– profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas.

Programmu apguvis speciālists, stratēģiski un analītiski formulējot un risinot pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās problēmas, spēs sagatavot jauniešus dzīvei un darbam informācijas tehnoloģiju sabiedrībā, nodrošinot ilgtspējīgu vides attīstību.
Studenti pēc šīs studiju programmas beigšanas:
– spēj izprast bērna, pusaudža un jaunieša kognitīvo un socioemocionālo attīstību, balstoties uz jaunākajām mūsdienu vadošajām attīstības psiholoģijas teorijām;
– spēj izprast dažādu kognitīvo procesu (uztveres, atmiņas, uzmanības noturības, loģiskās domāšanas) saistību ar mācīšanās procesu;
– spēj atpazīt iespējamus traucējumus bērnu izziņas un socioemocionālajā attīstībā, rast risinājumus to mazināšanai, kopīgi sadarbojoties ar citiem profesionāļiem ( psihologu, sociālo pedagogu u.c.);
– spēj izprast un veicināt skolēnu zinātkāri, motivāciju mācīties, radošās izpausmes un aktīvu iesaistīšanos mācību procesā;
– spēj komunicēt un iekļaut skolēnus ar dažādām spējām, interesēm, vajadzībām un pieredzi izglītības procesos, saskarsmē ar citiem skolēniem;
– spēj argumentēti diskutēt par aktualitātēm izglītībā un savā darbā/darbībā ar skolēniem dažādās auditorijās un kontekstos;
– spēj veicināt pozitīvu savstarpēju komunikāciju, sadarbību un toleranci starp kolēģiem un vecākiem;
– spēj saprasties ar dažādi domājošiem cilvēkiem un cilvēkiem ar dažādām pieredzēm;
– spēj demonstrēt sociālās prasmes un emocionālo inteliģenci;
– spēj reflektēt un izvērtēt savu profesionalitāti, profesionālo darbību, vērtības, pārliecības, uzvedību;
– spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju;
– spēj sistēmiski analizēt izglītības jēdzienus, teorijas un izglītības politikas aktualitātes;
– spēj izprast ētisko atbildību par pedagoga profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz izglītības un sabiedrības savstarpējām attiecībām, uz pārmaiņu rosināšanu un vadīšanu izglītībā un sabiedrībā;
– spēj darboties daudzkultūru vidē, izprast kultūru un kontekstu atšķirības.

 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Kvalifikācijas ieguves nosacījumi

Iepriekšējā kvalifikācija
Atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Ieguves veids 
Kvalifikācijas var iegūt izglītības programmu ietvaros vai neformāli apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas ceļā (profesionālajā izglītībā LKI 2.-4. līmenis).
?
Formāls (caur izglītības programmām)
Kredītpunkti 
Latvijas augstākās izglītības studiju apjoma mērvienība -1 kredītpunkts atbilst vienai studiju darba nedēļai pilna laika studijās (40 kredītpunkti par studiju gadu).

1 Latvijas kredītpunkts atbilst 1,5 ECTS (Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma) kredītpunkts.
?
160
Ieguves ilgums 
Kvalifikācijas apguves ilgums pilna laika mācībās/studijās
?
4 gadi

Kvalifikācijas dokuments

Kvalifikācijas izsniedzējiestāde

Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

6

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

6

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

5

Kvalifikācijas joma, pakāpe un veids

Tematiskā joma (ISCED)
UNESCO izveidotā Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija - ISCED (International Standard Classification of Education).

Izglītības tematiskā joma un programmu grupa ir ISCED klasifikācijas tematiskie līmeņi.
?

Pedagogu izglītība un izglītības zinātne (14)

Izglītības programmu grupa (ISCED)

Pedagogu izglītība (141)

Kvalifikācija izglītības pakāpē
LKI iekļautās Latvijas izglītības sistēmas pakāpes:
- pamatizglītība
- vidējā izglītība
- augstākā izglītība
?

Augstākā izglītība

Kvalifikācijas veids
Latvijas izglītības veidi:
-vispārējā izglītība
-profesionālā izglītība
-akadēmiskā izglītība
?

Profesionālā augstākās izglītības kvalifikācija

Pilna vai daļēja

Pilna kvalifikācija

Cita informācija

Valsts izglītības informācijas sistēma

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Aktīva kvalifikācija

Kvalifikācijas izdošanas periods: 2013-2019

Pēdējie labojumi: 06.02.2019

Ievietots: 11.10.2016