Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

7

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

7

Profesionālās kvalifikācijas līmenis
Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.
?

5

Mācīšanās rezultāti

Mācīšanās rezultāti ir izglītības laikā apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

Latvijā mācīšanās rezultātus nosaka valsts izglītības standarti un profesiju standarti (profesionālās izglītības kvalifikācijām).

Augstākās izglītības kvalifikācijām mācīšanās rezultātus (plānotos studiju rezultātus) definē augstskolas.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus finanšu speciālistus atbilstoši profesionālā standarta „Finansists” prasībām darbam kredītiestādēs, ieguldījumu un apdrošināšanas sabiedrībās, sabiedriskā un privātā sektora uzņēmumos, piedāvājot padziļinātu teorētisko zināšanu, pētnieciskā un zinātniskā darba un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai nodrošinātu otrā līmeņa profesionālai augstākai izglītībai atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālās kompetences finanšu tirgus un finanšu procesu likumsakarību izzināšanai, analīzei un izvērtēšanai.

Studiju rezultāti:
– apgūt padziļināts zināšanas un spēt parādīt izpratni par finanšu procesiem, to daudzveidīgās norises kopsakarībām, attīstības tendencēm globalizācijas kontekstā;
– spēt patstāvīgi pielietot jaunākās teorijas, atklājumus, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu zinātniski pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālās funkcijas;
– prast argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem profesionālās jomas jautājumiem gan ar nozares speciālistiem, gan nespeciālistiem;
– spēt sadarboties ar dažādu struktūrvienību darbiniekiem, tiešo vadību un partneriem, kā arī uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi;
– spēt patstāvīgi pilnveidot profesionālās kompetences un specializāciju, nostiprinot teorētiskās zināšanas un izmantojot jaunākās un progresīvās pieejas;
– izprast uzņēmuma saimnieciskās un finansiālās kopsakarības, prast prognozēt uzņēmuma vai iestādes finansiālo darbību ietekmējošos faktorus, prast analizēt, novērtēt un optimizēt kapitāla struktūru uzņēmumā, kā arī spēt noteikt uzņēmuma tirgus vērtību, izstrādāt uzņēmuma vērtības palielināšanas projektu;
– spēt parādīt izpratni un ētisko atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Programmas ietvaros apgūt profesionālo praksi, izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu.

 

Finansists

 • Zināšanas

  1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:
  1.1. ekonomikas un finanšu vēsture;
  1.2. Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju nostādnes finanšu analīzes un plānošanas jomā.
  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:
  2.1. finanšu darbību reglamentējošās normatīvās bāzes izpratne;
  2.2. mikroekonomika, makroekonomika;
  2.3. finanšu teorijas;
  2.4. lietišķās saskarsmes psiholoģija;
  2.5. finanšu sistēmas uzbūve;
  2.6. globālās finanses;
  2.7. tirgzinības;
  2.8. komercdarbības vadība;
  2.9. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.
  3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:
  3.1. finanšu grāmatvedība un audita pamati;
  3.2. finanšu analīze un finanšu vadība;
  3.3. zinātniskās darbības organizācija;
  3.4. statistisko metožu izmantošana finansēs;
  3.5. komercdarbības informātika;
  3.6. finanšu instrumentu tirgus;
  3.7. banku darbība;
  3.8. nodokļi un nodokļu un nodevu sistēmas;
  3.9. investīcijas;
  3.10. projektu finansēšana;
  3.11. ētika, komercdarbības etiķete;
  3.12. informācijas tehnoloģijas;
  3.13. vides aizsardzība;
  3.14. valsts valoda;
  3.15. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;
  3.16. darba aizsardzība;
  3.17. darba tiesiskās attiecības.

 • Prasmes

  1. Analizēt ekonomikas un finanšu attīstības likumsakarības un tendences un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām.
  2. Lietot finanšu darbību reglamentējošos normatīvos aktus un profesionālos standartus.
  3. Lietot finanšu analīzes un finanšu inženierijas modernās kvantitatīvās metodes uzņēmuma efektīvas darbības nodrošināšanai.
  4. Lietot grāmatvedības un bilances datus, statistisko informāciju, analizēt darbības rezultātus.
  5. Analizēt, sistematizēt un integrēt iegūto informāciju, izmantot ekonomiskās, statistiskās un ekonometriskās metodes pētījumu veikšanā.
  6. Prognozēt finansiālās darbības rezultātus.
  7. Aprēķināt nodokļus.
  8. Sagatavot investīciju projektus.
  9. Lietot statistiskās metodes informācijas analīzē.
  10. Novērtēt, analizēt un pārvaldīt finanšu riskus.
  11. Sagatavot un prezentēt pārskatus.
  12. Lietot informācijas iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas.
  13. Strādāt komandā /grupā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi.
  14. Pārvaldīt valsts valodu.
  15. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.
  16. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
  17. Sazināties un sadarboties ar dažādu struktūrvienību darbiniekiem, tiešo vadību un partneriem.
  18. Efektīvi plānot un organizēt savu darbu.
  19. Patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas.
  20. Noformēt lietišķos dokumentus atbilstoši lietvedības un grāmatvedības prasībām.
  21. Rīkoties atbilstoši reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un ētikas normām.
  22. Ievērot profesionālās ētikas, uzvedības kodeksus un standartus.

 • Kompetences

  1. Spēja veikt finanšu tirgus analīzi, noteikt finanšu tirgus tendences un to ietekmējošus faktorus.
  2. Spēja definēt uzņēmuma finansiālās darbības mērķus un pamatvirzienus atbilstoši īpašnieku un sabiedrības interesēm.
  3. Spēja analizēt un izvērtēt komercdarbības finansiālo stāvokli.
  4. Spēja informēt uzņēmuma vadību par sasniedzamajiem finansiālajiem mērķiem un uzdevumiem.
  5. Spēja nodrošināt finanšu pārskatu savlaicīgu sastādīšanu un iesniegšanu.
  6. Spēja noteikt un izvērtēt iekšējās un ārējās finansēšanas avotus.
  7. Spēja noteikt kapitāla optimālo struktūru, izvērtēt iespējamās darbības ar vērtspapīriem un sagatavot vērtspapīru emisiju.
  8. Spēja pārvaldīt īstermiņa debitoru un kreditoru parādus.
  9. Spēja pārvaldīt krājumus.
  10. Spēja pārvaldīt naudas līdzekļus.
  11. Spēja noteikt finanšu ieguldījumu ienesīgumu un risku.
  12. Spēja veikt finanšu prognozēšanu (prognozēt ražotās produkcijas vai sniedzamo pakalpojumu apjomus, prognozēt investīcijas, prognozēt finanšu darbības rādītājus).
  13. Spēja izstrādāt iestādes budžetu un veikt tā izpildes kontroli.
  14. Spēja sagatavot priekšlikumus finanšu investīcijām un darbībām ar vērtspapīriem.
  15. Spēja aprēķināt un izvērtēt investīciju efektivitāti, sagatavot materiālo, finansiālo un nemateriālo investīciju projektus.
  16. Spēja prezentēt iegūtos rezultātus.
  17. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
  18. Spēja veikt pētījumus par aktuāliem finanšu jautājumiem.

Kvalifikācijas ieguves nosacījumi

Iepriekšējā kvalifikācija
LKI 6. līmeņa augstākās izglītības kvalifikācija (bakalaurs profesionālais bakalaurs vai profesionālās augstākās izglītības kvalifikācija) tajā pašā vai radniecīgā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā, kā arī noteikta veida profesionālā pieredze, ko nosaka augstskola
Ieguves veids 
Kvalifikācijas var iegūt izglītības programmu ietvaros vai neformāli apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas ceļā (profesionālajā izglītībā LKI 2.-4. līmenis).
?
Formāls (caur izglītības programmām)
Kredītpunkti 
Latvijas augstākās izglītības studiju apjoma mērvienība -1 kredītpunkts atbilst vienai studiju darba nedēļai pilna laika studijās (40 kredītpunkti par studiju gadu).

1 Latvijas kredītpunkts atbilst 1,5 ECTS (Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma) kredītpunkts.
?
60-96
Ieguves ilgums 
Kvalifikācijas apguves ilgums pilna laika mācībās/studijās
?
1-2 gadi

Kvalifikācijas dokuments

Kvalifikācijas izsniedzējiestāde

Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

7

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

7

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

5

Kvalifikācijas joma, pakāpe un veids

Tematiskā joma (ISCED)
UNESCO izveidotā Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija - ISCED (International Standard Classification of Education).

Izglītības tematiskā joma un programmu grupa ir ISCED klasifikācijas tematiskie līmeņi.
?

Komerczinības un administrēšana (34)

Izglītības programmu grupa (ISCED)

Finanses, banku lietas un apdrošināšana (343)

Kvalifikācija izglītības pakāpē
LKI iekļautās Latvijas izglītības sistēmas pakāpes:
- pamatizglītība
- vidējā izglītība
- augstākā izglītība
?

Augstākā izglītība

Kvalifikācijas veids
Latvijas izglītības veidi:
-vispārējā izglītība
-profesionālā izglītība
-akadēmiskā izglītība
?

Profesionālā augstākās izglītības kvalifikācija

Pilna vai daļēja

Pilna kvalifikācija

Cita informācija

Valsts izglītības informācijas sistēma

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Aktīva kvalifikācija

Kvalifikācijas izdošanas periods: 2013-2023

Pēdējie labojumi: 15.02.2019

Ievietots: 07.05.2016