Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

3

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

3

Profesionālās kvalifikācijas līmenis
Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.
?

2

Mācīšanās rezultāti

Mācīšanās rezultāti ir izglītības laikā apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

Latvijā mācīšanās rezultātus nosaka valsts izglītības standarti un profesiju standarti (profesionālās izglītības kvalifikācijām).

Augstākās izglītības kvalifikācijām mācīšanās rezultātus (plānotos studiju rezultātus) definē augstskolas.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

Pirtnieks

 • Zināšanas

  PROFESIONĀLĀS zināšanas:
  Priekšstata līmenī:
  1. Uztura mācības pamati.
  Izpratnes līmenī:
  1. Pirts procedūru veidi.
  2. Latvju tradicionālās pirts vēsture un kultūra.
  3. Pirts tipi (veidi), to raksturīgākās iezīme.
  4. Pirts procedūru ietekme uz cilvēka organismu.
  5. Pirts procedūru pielietošana atbilstoši pirts tipam.
  6. Pirts procedūru secība.
  7. Produktu ietekme uz cilvēka organismu.
  8. Vides risku vadība.
  9. Pirts personāla atbildības jomu un kompetences iedalījuma principi.
  10. Iekšējo normatīvo dokumentu veidi.
  11. Neatbilstību noteikšanas metodes, paziņošanas veidi.
  12. Informācijas apmaiņas principi un kanāli.
  13. Fitoterapijas un aromterapijas pamati.
  14. Pirts veļas un palīgmateriālu veidi.
  15. Klienta privātuma politika.
  16. Klienta kartes struktūra.
  17. Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības.
  18. Pirts veidi, vēsture, tradīcijas.
  19. Viesmīlības principi.
  20. Komplementārās terapijas iedarbība uz cilvēka fizisko un emocionālo stāvokli.
  21. Masāžas indikācijas un kontrindikācijas.
  22. Matu, ādas un nagu pamatslimību pazīmes.
  23. Ūdens dziednieciskās īpašības un iedarbība uz cilvēka organismu.
  Lietošanas līmenī:
  1. Cienasta pagatavošanas veidi atbilstoši pirts procedūru specifikai.
  2. Darba drošības un uguns drošības noteikumiem pirtī un apkārtējā vidē.
  3. Ergonomikas pamati.
  4. Pirts procedūru secības plānošanas pamatprincipi.
  5. Sadarbības principi, strādājot komandā.
  6. Augu, dabas velšu un materiālu veidi.
  7. Augu, dabas velšu un materiālu ievākšanas, sagatavošanas, uzglabāšanas metodes.
  8. Pirts slotu veidi, to siešanas paņēmieni.
  9. Tradicionālās un mūsdienu dabas materiālu sagatavošanas metodes.
  10. Pirts slotu sagatavošanas metodes pirms pirts procedūras.
  11. Tvaika vadīšanas rīku fiziskās īpašības, to lietošanas principi un ietekme.
  12. Siltuma plūsmas vadīšanas pamatprincipi pirtī.
  13. Ķermeņa kopšanas līdzekļu veidi, to pielietošanas metodes.
  14. Mikroklimata pirtī veidošanas metodes.
  15. Ergonomikas pamati.
  16. Epidemioloģiskās drošības prasības pirtī un pirts palīgtelpās.
  17. Telpu tīrības un kārtības uzturēšanas principi.
  18. Ūdens fizisko īpašību ietekme uz organismu.
  19. Pirts palīgtelpu iekārtojumu principi.
  20. Mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi, veidi, paņēmieni.
  21. Atpūtas vietas izveidošanas nosacījumi.
  22. Materiālu veidi darbam ar ķermeni un to pielietojums.
  23. Pirts palīginventāra lietošanas paņēmieni.
  24. Drošības pamatprincipi apkārtējā vidē.
  25. Vides ietekme uz cilvēka fizisko un emocionālo stāvokli.
  26. Pirts ētikas kodeksa prasības.
  27. Personīgās higiēnas un veselības prasības darbam ar klientu.
  28. Stresa menedžments.
  29. Profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipi.
  30. Uzticamas un drošas vides radīšanas paņēmieni.
  31. Informācijas strukturēšanas principi.
  32. Informācijas izzināšanas tehnikas.
  33. Konfidencialitātes prasības.
  34. Iekšējās kārtības, drošības un ētikas noteikumu prasības pirtī.
  35. Darba drošības noteikumi pirtī.
  36. Pirts procedūras ietekme uz vispārējo veselības stāvokli.
  37. Cilvēka organisma fizioloģisko norišu pamatprincipi.
  38. Sezonālie produkti, to izmantošana.
  39. Galda klāšanas pamatprincipi.
  40. Cienasta un pirts procedūru saderības pamatprincipi.
  41. Argumentācijas tehnikas.
  42. Iekšējās kārtības, drošības un ētikas noteikumu prasības pirtī.
  43. Komunikācijas nozīme ar klientu pirts procedūru laikā.
  44. Fizisko un emocionālo sajūtu izmaiņu atpazīšanas metodes.
  45. Ķermeņa reakcijas uz fizikāliem kairinājumiem.
  46. Mikroklimata nodrošināšanas pamatprincipi.
  47. Kritiskā temperatūras robežas dažādiem ķermeņa tipiem.
  48. Temperatūras un mitruma regulēšanas paņēmieni.
  49. Siltuma iedarbība uz cilvēkaorganismu.
  50. Ķermeņa pārkaršanas pazīmes.
  51. Pirts slotu fiziskā un enerģētiskā iedarbība uz cilvēka ķermeni.
  52. Pirts pērienu veidi.
  53. Pēršanas tehnikas.
  54. Pirts procedūrās pielietojamās masāžas pamatprincipi.
  55. Aromterapijas pamatprincipi.
  56. Ādas kopšanas līdzekļu atbilstība ādas tipiem.
  57. Komplementārās terapijas veidi.
  58. Kontrastu veidi, to iedarbība pirts procedūrās un kontrindikācijas.
  59. Rūdīšanās veidi.
  60. Ierīču un iekārtu veidi kontrasta procedūru veikšanai.
  61. Jautājumu uzdošanas tehnikas.
  62. Verbālā un neverbālā komunikācija klienta pašsajūtas novērtēšanā.
  63. Saskarsmes psiholoģija.
  64. Klienta emocionālā un fiziskā stāvokļa pirms un pēc pirts procedūrām salīdzināšanas metodes.
  65. Empātijas būtība un nozīme.
  66. Fiziskās un emocionālās veselības pamatprincipi.
  67. Norēķinu kārtības pamatprincipi.
  68. Personīgā un darba higiēna.
  69. Temperatūras un mitruma iedarbība uz telpu apdares materiāliem un inventāru.
  70. Veļas un palīginventāra lietošanas prasības.
  71. Klientu datu bāzu veidi to veidošanas principi.
  72. Informācijas izsūtīšanas paņēmieni.
  73. Digitālā un tiešā marketinga rīku izmantošana, rezultātu analīze.
  74. Personas datu aizsardzības principi.
  VISPĀRĒJĀS zināšanas:
  Priekšstata līmenī:
  1. Darba vides riska faktori un novērtēšanas metodes.
  2. Darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības normatīvie akti.
  3. Vidi piesārņojošo darbību kategorijas.
  4. Normatīvie akti vides aizsardzības jomā
  5. Latvijas Republikas Satversmē ietvertās normas tiesiskas un pilsoniskas sabiedrības kontekstā.
  6. Sabiedrības sociālā un politiskā struktūra.
  7. Sociālo attiecību dažādība.
  8. Uzņēmējdarbību regulējošie normatīvie akti.
  9. Ekonomiskie resursi un ekonomikas pamatproblēmas.
  10. Normatīvie akti komunikāciju tehnoloģiju jomā.
  Izpratnes līmenī:
  1. Aizsardzības pasākumi darba vides gaisa temperatūras, trokšņa, vibrāciju un putekļu līmeņa kaitīgās ietekmes uz veselību mazināšanā.
  2. Elektrodrošība un ugunsdrošība.
  3. Ergonomikas principi.
  4. Vides piesārņojuma avoti.
  5. Darba tiesisko attiecību veidi.
  6. Indivīda tiesības, pienākumi un atbildība.
  7. Darba tiesību pamatjautājumi.
  8. Organizācijas struktūra.
  9. Efektīvas komunikācijas priekšnosacījumi.
  10. Sadarbības veicināšanas principi.
  11. Darbu secības plānošana.
  12. Pozitīvas saskarsmes paņēmieni.
  13. Laika plānošanas paņēmieni.
  14. Uzņēmuma darba organizācija.
  15. Tirgzinības pamati.
  16. Zīmolvedība.
  17. Gramatikas un valodas funkcijas.
  18. Verbālās un neverbālās mijiedarbības veidi.
  19. Valodas un intonācijas iezīmes.
  20. Valodas un komunikācijas daudzveidība dažādos kontekstos.
  21. Informācijas sistēmu drošība.
  22. Datora un biroja tehnikas darbības principi.
  23. Datoru drošības programmas.
  24. Profesionālās izaugsmes plānošanas principi.
  25. Lēmumu pieņemšanas principi.
  26. Profesionālās karjeras izaugsme un tās nozīme.
  Lietošanas līmenī:
  1. Drošības signāli un zīmes.
  2. Darba apstākļi un cilvēka veselība kā dzīves kvalitātes nosacījums.
  3. Elektrodrošības pamati.
  4. Individuālo un kolektīvo darba aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības.
  5. Pirmās palīdzības sniegšanas paņēmieni.
  6. Rīcība ārkārtas situācijās.
  7. Vides apdraudējuma risku novērtēšana.
  8. Atkritumu šķirošana un savākšana.
  9. Darba organizācijas plānošanas paņēmieni.
  10. Ideju ģenerēšanas paņēmieni.
  11. Vispārējās un profesionālās ētikas pamatprincipi.
  12. Pozitīvas sadarbības veidošanas principi.
  13. Resursu plānošanas paņēmieni.
  14. Vārdu krājums valsts valodā un svešvalodā.
  15. Starpkultūru mijiedarbības principi.
  16. Matemātiskie aprēķini.
  17. Matemātiskās, fizikālās un ķīmiskās mērvienības.
  18. Matemātiskā un fizikālā terminoloģija.
  19. Matemātiskās aprēķina metodes un palīglīdzekļi.
  20. Lietojumprogrammas dokumentu sagatavošanai.
  21. Tiešsaistes anketēšanas veidošana, izsūtīšana un rezultātu apstrāde.
  22. Grafisko lietojumprogrammu lietošanas principi.
  23. Mācīšanās stratēģijas.
  24. Pašvērtējuma principi.

 • Prasmes

  PROFESIONĀLĀS prasmes:
  1. Precīzi iepazīties ar klienta izvēlētajām un plānotajām pirts procedūrām.
  2. Izvērtēt pirmatnējo informāciju par klienta pirts apmeklējuma mērķi un veselības stāvokli.
  3. Iepazīties ar plānā norādīto pirts procedūru secību.
  4. Novērtēt nepieciešamos produktu krājumus.
  5. Izvēlēties pirts procedūrai atbilstošākos cienasta produktus.
  6. Iepazīties ar pirti un apkārtējo vidi.
  7. Izvērtēt apkārtējās vides atbilstību paredzētajai pirts procedūrai.
  8. Izvērtēt darba vietas ergonomiku darba veikšanai.
  9. Novērtēt apkārtējās vides riskus.
  10. Novērtēt esošo pirts apstākļu atbilstību iekšējo normatīvo aktu prasībām.
  11. Informēt par pamanītajām neatbilstībām pirts meistaru vai citu atbildīgo speciālistu.
  12. Iepazīt pirts procedūrās iesaistīto kolēģu iepriekšējo darba pieredzi un zināšanām pirts procedūru veikšanā.
  13. Sadarboties ar kolēģiem, plānojot pirts procedūru veikšanas secību.
  14. Izstrādāt kopēju pirts darbību plānu ar kolēģiem.
  15. Atpazīt Latvijā sastopamos augus, dabas materiālus un veltes.
  16. Nodrošināt augu, dabas velšu un dabas materiālu pieejamību.
  17. Sagatavot uzglabāšanai augus, dabas veltes un materiālus atbilstoši vadlīnijām.
  18. Uzglabāt augus, dabas veltes un materiālus atbilstoši to uzglabāšanas prasībām.
  19. Sagatavot tvaika un siltuma vadīšanas rīkus.
  20. Sagatavot pirts slotas un dabas materiālus.
  21. Sagatavot veļu un palīgmateriālus darbam.
  22. Sagatavot ķermeņa kopšanas procedūrām nepieciešamos līdzekļus.
  23. Novērtēt pērtuvi un pirts palīgtelpas, pielāgojot darba vietu ergonomiskai darba veikšanai.
  24. Sagatavot telpu atbilstoši izvēlētajai procedūrai.
  25. Nodrošināt palīginventāru izvēlētajai pirts procedūrai.
  26. Nodrošināt atbilstošus ūdens resursus pirts procedūrai.
  27. Sagatavot atpūtas telpu vai vietu.
  28. Veikt pērtuves un pirts palīgtelpu dezinfekciju.
  29. Sagatavot nepieciešamos materiālus darbam ar ķermeni.
  30. Sagatavot nepieciešamos materiālus klienta atpūtai procedūru starplaikos.
  31. Iekārtot apkārtējo vidi pirts procedūrai.
  32. Nodrošināt klientu drošu uzturēšanos apkārtējā vidē.
  33. Nodrošināt drošu ūdens tilpnes pieejamību un izmantošanu.
  34. Nodrošināt klienta privātumu apkārtējā vidē.
  35. Nodrošināt ārējo izskatu atbilstoši profesijas ētikas prasībām.
  36. Veikt personīgās higiēnas pasākumus.
  37. Uzturēt pozitīvu fizisko un emocionālo stāvokli darbam ar klientu.
  38. Sagaidīt klientu, ievērojot pirtnieka profesionālās ēkas principus.
  39. Iepazīstināt ar sevi un savu profesionālo darbību.
  40. Radīt klientam drošu un uzticamu vidi.
  41. Noskaidrot klienta veselības stāvokli un pašsajūtu.
  42. Strukturēt iegūto informāciju klienta kartē.
  43. Rediģēt/papildināt informāciju izmaiņu gadījumā.
  44. Ierādīt klientam pirts un procedūru telpas.
  45. Iepazīstināt klientu ar apkārtējo vidi un uzturēšanās noteikumiem.
  46. Informēt klientu par latviskās pirts nozīmi.
  47. Izskaidrot klientam plānotās pirts procedūras darbības.
  48. Saskaņot ar klientu izvēlēto procedūru plānu.
  49. Pielāgot pirts procedūru plānu klienta vēlmēm, ņemot vērā klienta veselības īpatnības.
  50. Izskaidrot temperatūras izmaiņu ietekmi uz organismu.
  51. Izskaidrot iespējamās fiziskās un emocionālās sajūtas pirts procedūras laikā.
  52. Informēt klientu par notiekošajiem procesiem pirtī.
  53. Vienoties par savstarpēju komunikāciju pirtī klienta sajūtu atpazīšanai un novērtēšanai.
  54. Sagatavot pirts cienastu atbilstoši pirts procedūrai un sezonalitātei.
  55. Pasniegt pirts cienastu, ievērojot viesmīlības principus.
  56. Iepazīstināt ar drošības noteikumiem pirtī, pērtuvē un tās apkārtnē.
  57. Iepazīstināt klientu ar iekšējās kārtības un ētikas noteikumiem pirtī un tās apkārtnē.
  58. Vērtēt klienta fizisko un emocionālo stāvokli pirts procedūru laikā.
  59. Reaģēt uz ķermeņa reakcijām pirts procedūras laikā.
  60. Novērtēt mikroklimata atbilstību pirts procedūrai un konkrētam klientam.
  61. Nodrošināt temperatūru, mitrumu, atpūtas režīmu, kontrastu intensitāti un atrašanās pērtuvē ilguma dažādošanu.
  62. Koriģēt mikroklimata intensitāti pērtuvē.
  63. Nodrošināt svaigā gaisa apmaiņu pērtuves telpā.
  64. Nodrošināt atbilstošu apgaismojumu pērtuves telpā.
  65. Vadīt karsto gaisu pērtuvē.
  66. Nodrošināt ķermeņa sildīšanu ar pirts slotām.
  67. Izmantot dažādas pieskārienu tehnikas ar pirts slotām.
  68. Izmantot dažādus pērienu veidus un tehniku ar pirts slotām.
  69. Veikt ādu attīrošas procedūras.
  70. Veikt ķermeņa masāžas procedūras.
  71. Veikt ādu barojošas procedūras.
  72. Pielietot komplementārās terapijas veidus.
  73. Noteikt atbilstošu kontrasta procedūras temperatūru.
  74. Izvēlēties pirts procedūrai piemērotāko kontrasta veidu.
  75. Pielietot kontrastu procedūras: ūdens, sniega, ledus, gaisa u.c., izmantojot atbilstošas ierīces un iekārtas.
  76. Vērot klienta pašsajūtu pirts procedūru laikā, reaģējot uz izmaiņām.
  77. Novērtēt klienta pašsajūtu pēc neverbāliem signāliem.
  78. Salīdzināt klienta emocionālo un fizisko stāvokli pirms un pēc pirts procedūras veikšanas.
  79. Noskaidrot klienta vērtējumu par veikto pirts procedūru.
  80. Apkopot klienta ierosinājumus.
  81. Informēt klientu par ķermeņa kopšanas līdzekļu ietekmi.
  82. Izskaidrot klientam emocionālās un fiziskās harmonijas uzturēšanas nozīmi veselības saglabāšanā.
  83. Kontrolēt atbilstošu norēķināšanos par pirts pakalpojumu.
  84. Pavadīt klientu, pārliecinoties par viņa drošību.
  85. Sakārtot darba vidi un vietu pēc pirts pakalpojumu sniegšanas, pielietojot atbilstošus tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus.
  86. Utilizēt izmantoto un/vai nolietoto materiālus. (slotas, dabas veltes u.c).
  87. Nodrošināt pirts, veļas un palīginventāra savākšanu, kopšanu un dezinfekciju.
  88. Nodrošināt telpu mikroklimatu atbilstoši higiēnas un epidemioloģijas drošības prasībām.
  89. Veidot klientu datu bāzi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  90. Dokumentēt klienta vēlmes un atsauksmes.
  91. Informēt klientu par pirts pasākumiem, izmantojot informācijas tehnoloģijas.
  92. Ierosināt jaunus pirts pakalpojumus un produktus, ņemot vērā klienta priekšlikumus.
  VISPĀRĒJĀS prasmes:
  1. Pielietot individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus.
  2. Organizēt savu darba vietu atbilstoši darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasībām un ietekmei uz veselību.
  3. Pielietot drošus un ergonomiskus darba paņēmienus, veicot profesionālos darba uzdevumus.
  4. Ievērot drošības signālus un zīmes.
  5. Novērtēt darba riska faktoru ietekmi uz veselību.
  6. Ievērot ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus, veicot darba pienākumus.
  7. Sniegt pirmo palīdzību.
  8. Rīkoties ārkārtas situācijā.
  9. Izvēlēties videi draudzīgas tehnoloģijas, veicot profesionālos darba pienākumus.
  10. Šķirot atkritumus atbilstoši vides drošības prasībām.
  11. Ievērot darba likumdošanas prasības.
  12. Ievērot uzņēmuma darba iekšējās kārtības noteikumus.
  13. Apzināties savu atbildību pilsoniskas sabiedrības kontekstā.
  14. Apzinīgi veikt darbu atbilstoši amata aprakstam.
  15. Ievērot speciālista norādījumus un noteiktos termiņus.
  16. Uzklausīt citu speciālistu viedokli.
  17. Argumentēti definēt prioritātes, plānojot savu darbību.
  18. Personīgi iesaistīties jaunu ideju radīšanā, izrādot iniciatīvu.
  19. Apzināties savu atbildību kopējā uzdevuma veikšanā.
  20. Ievērot konfidencialitāti.
  21. Analizēt savu rīcību un darba rezultātus.
  22. Informēt klientu saprotami un motivējoši par veicamo procedūru vēlamo rezultātu un gaitu.
  23. Veidot klientā ieinteresētību un pārliecību par sadarbošanās svarīgumu mērķu sasniegšana.
  24. Kompetenti atbildēt uz klienta jautājumiem.
  25. Ievērot vispārējās un profesionālās ētikas principus.
  26. Efektīvi sadarboties dažādās vidēs.
  27. Kritiski un radoši domāt.
  28. Identificēt stresa rašanās cēloņus.
  29. Risināt konfliktsituācijas.
  30. Racionāli plānot darba laiku un pienākumus.
  31. Strādāt individuāli.
  32. Veidot uzņēmuma tēlu atbilstoši pirts darbības veidam.
  33. Plānot racionālu resursu lietošanu pirts pakalpojumu sniegšanas procesā.
  34. Sazināties mutiski un rakstiski valsts valodā un vienā svešvalodā.
  35. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.
  36. Pielietot matemātiskās prasmes, aprēķinot nepieciešamo materiālu daudzumu pirts procedūru veikšanai.
  37. Modelēt plānotā darba risinājuma gaitu.
  38. Veidot sakarības, veicot profesionālos darba uzdevumus.
  39. Sazināties, izmantojot komunikāciju tehnoloģijas.
  40. Patstāvīgi atrast nepieciešamo informāciju interneta resursos un datu nesējos.
  41. Sagatavot rēķinus un izsūtīt klientiem atbilstoši grāmatvedības prasībām, izmantojot lietojumprogrammas.
  42. Ievērot informāciju tehnoloģiju drošības un personas datu aizsardzības prasības.
  43. Pielietot profesionālajā darbībā kolēģu pozitīvo darba pieredzi.
  44. Sekot informācijai par nozares aktualitātēm, to kritiski izvērtējot.
  45. Novērtēt savu kompetenci un profesionālās darbības izaugsmes iespējas.
  46. Apgūt jaunu pieredzi atbilstoši darba tirgus vajadzībām.

 • Kompetences

  PROFESIONĀLĀS kompetences:
  1. Spēja sagatavoties pirts procedūru veikšanai atbilstoši pirts procedūru plānam, izvērtējot pirmatnējo informāciju par klienta pirts apmeklējuma mērķi un veselības stāvokli.
  2. Spēja sagatavot produktus pirts cienasta pasniegšanai atbilstoši procedūrai.
  3. Spēja novērtēt pirti un tās apkārtējo vidi, piemērojot un pielāgojot to drošai pirts procedūru veikšanai.
  4. Spēja novērtēt pirts apstākļu atbilstību iekšējo normatīvo aktu prasībām.
  5. Spēja sadarboties ar kolēģiem pirts procedūru plānošanas un veikšanas procesā.
  6. Spēja nodrošināt augu, dabas velšu un dabas materiālu atpazīšanu, ievākšanu, uzglabāšanu izmantošanai pirts procedūrās.
  7. Spēja sagatavot nepieciešamos rīkus, materiālus un palīgmateriālus pirts procedūrai.
  8. Spēja sagatavot pērtuvi un pirts palīgtelpas pirts procedūrai.
  9. Spēja sagatavot nepieciešamos materiālus darbam pirts palīgtelpās.
  10. Spēja novērtēt un nodrošināt apkārtējās vides iekārtošanu atbilstoši pirts procedūrai.
  11. Spēja nodrošināt personīgo sagatavošanos pirts procedūrai.
  12. Spēja sagaidīt klientu, radot drošu un uzticamu vidi.
  13. Spēja strukturēt iegūto informāciju un aizpildīt klienta karti, ievērojot konfidencialitāti.
  14. Spēja iepazīstināt klientu ar pirti un tās apkārtējo vidi, informējot par latviskās pirts vēsturi un nozīmi.
  15. Spēja iepazīstināt klientu ar plānoto pirts procedūru.
  16. Spēja veikt pirts cienasta sagatavošanu un pasniegšanu, ievērojot viesmīlības principus.
  17. Spēja informēt klientu par prasībām pirts apmeklējuma laikā.
  18. Spēja novērtēt klienta emocionālo un fizisko stāvokli pirts procedūru laikā.
  19. Spēja uzturēt atbilstošu mikroklimatu un apkārtējo vidi pērtuvē.
  20. Spēja veikt darbības ar pirts slotām, pielietojot dažādas un klienta pašsajūtai atbilstošas pēršanas tehnikas.
  21. Spēja veikt ķermeņa kopšanas darbības pirts procedūru laikā.
  22. Spēja veikt kontrasta darbības pirts procedūrās, izmantojot atbilstošas ierīces un iekārtas.
  23. Spēja kontrolēt klienta emocionālo un fizisko pašsajūtu pirts procedūru gaitā un pēc to veikšanas.
  24. Spēja iegūt klienta atsauksmi par veiktajām pirts procedūrām.
  25. Spēja konsultēt klientu par fiziskās un emocionālās veselības uzturēšanas pamatprincipiem.
  26. Spēja veikt klienta apkalpošanas noslēdzošo daļu.
  27. Spēja nodrošināt darba vides un vietas atbilstību higiēnas prasībām pēc pirts procedūru veikšanas.
  28. Spēja uzturēt atgriezenisko saikni ar klientu, dokumentējot klienta vēlmes.
  VISPĀRĒJĀS kompetences:
  1. Spēja veikt darba uzdevumus ievērojot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasības.
  2. Spēja rīkoties ārkārtas situācijās un sniegt pirmo palīdzību.
  3. Spēja ievērot vides aizsardzības prasības, profesionālajā darbā pielietojot videi draudzīgas metodes.
  4. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas un apzināties savu atbildību pilsoniskās sabiedrības kontekstā.
  5. Spēja veikt profesionālos uzdevumus, ievērojot uzņēmuma darba organizācijas principus.
  6. Spēja veidot komunikāciju, ievērojot pozitīvas saskarsmes paņēmienus.
  7. Spēja strādāt individuāli un sadarboties komandā.
  8. Spēja veikt darba pienākumus atbilstoši uzņēmējdarbības principiem.
  9. Spēja sazināties un lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.
  10. Spēja pielietot matemātikas un fizikas pamatprincipus profesionālajā darbībā.
  11. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas veicot profesionālos darba pienākumus.
  12. Spēja plānot un pieņemt pamatotus lēmumus par savas karjeras izaugsmi izvēlētajā profesionālajā jomā.

Kvalifikācijas ieguves nosacījumi

Iepriekšējā kvalifikācija
No 15 gadu vecuma, sekmju izraksts par daļēji apgūtu pamatizglītību VAI Apliecība par pamatizglītību
Ieguves veids 
Kvalifikācijas var iegūt izglītības programmu ietvaros vai neformāli apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas ceļā (profesionālajā izglītībā LKI 2.-4. līmenis).
?
Formāls (apgūstot izglītības programmu)/
Formāls (ārpus formālās izglītības apgūtās kompetences atzīšanas procedūras ietvaros)
Ieguves ilgums 
Kvalifikācijas apguves ilgums pilna laika mācībās/studijās
?
ne mazāk kā 480 vai ne mazāk kā 640 stundas

Kvalifikācijas dokuments

Kvalifikācijas izsniedzējiestāde

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde:

- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pirts skola"

Samazināt

Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

3

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

3

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

2

Kvalifikācijas joma, pakāpe un veids

Tematiskā joma (ISCED)
UNESCO izveidotā Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija - ISCED (International Standard Classification of Education).

Izglītības tematiskā joma un programmu grupa ir ISCED klasifikācijas tematiskie līmeņi.
?

Individuālie pakalpojumi (81)

Izglītības programmu grupa (ISCED)

Skaistumkopšanas pakalpojumi (815)

Kvalifikācija izglītības pakāpē
LKI iekļautās Latvijas izglītības sistēmas pakāpes:
- pamatizglītība
- vidējā izglītība
- augstākā izglītība
?

Pamatizglītība

Kvalifikācijas veids
Latvijas izglītības veidi:
-vispārējā izglītība
-profesionālā izglītība
-akadēmiskā izglītība
?

Profesionālās izglītības kvalifikācija (tālākizglītība)

Pilna vai daļēja

Pilna kvalifikācija

Nozares kvalifikāciju struktūra: Skaistumkopšanas nozare

Pirtnieks izvērtē klienta vajadzības un klienta fizisko stāvokli, īsteno pirts procedūras un konsultē klientu par veselīgu dzīvesveidu.

Kvalifikācijas tips:
Pamata kvalifikācija:
Saistīta ar: Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Pirts meistars , Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Pirtnieks*

Saite uz nozares kvalifikāciju struktūras līmeņu aprakstu

Cita informācija

Valsts izglītības informācijas sistēma

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Aktīva kvalifikācija

Pēdējie labojumi: 03.07.2023

Ievietots: 07.05.2016