Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

4

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

4

Profesionālās kvalifikācijas līmenis
Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.
?

3

Mācīšanās rezultāti

Mācīšanās rezultāti ir izglītības laikā apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

Latvijā mācīšanās rezultātus nosaka valsts izglītības standarti un profesiju standarti (profesionālās izglītības kvalifikācijām).

Augstākās izglītības kvalifikācijām mācīšanās rezultātus (plānotos studiju rezultātus) definē augstskolas.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

Pirts meistars

 • Zināšanas

  PROFESIONĀLĀS zināšanas
  Priekšstata līmenī:
  1. Nacionālo īpatnību atšķirības.
  2. Prasības drošai un nekaitīgai pārtikas apritei.
  3. Veselīga uztura pamatprincipi.
  4. Anatomijas un fizioloģijas pamati.
  5. Ādas stāvoklis un slimības.
  6. Grāmatvedības pamati.
  7. Autortiesību likums.
  Izpratnes līmenī:
  1. Pirts tipi (veidi), to raksturīgākās iezīmes.
  2. Pirts procedūru ietekme uz cilvēka fizisko un emocionālo stāvokli.
  3. Pirts procedūru programmu izstrādes principi dažādām mērķauditorijām.
  4. Klienta kartes izveides pamatprincipi.
  5. Dabas produktu veidi.
  6. Pārtikas produktu uzturvērtība.
  7. Alergēni, produktu nepanesība.
  8. Dažādu tautu nacionālie ēdieni.
  9. Pirts apkures, ventilācijas veidi, to darbības principi.
  10. Ergonomiskas darba vietas iekārtošanas paņēmieni.
  11. Saskarsmes psiholoģija.
  12. Dažādu tautu pirts tradīcijas.
  13. Jaunākās pirts tendences.
  14. Uzņēmuma darbību reglamentējošie normatīvie akti.
  15. Higiēnas un epidemioloģijas prasības sabiedriskās vietās.
  16. Infekciju slimību izraisītāji, avoti, pārnešanas ceļi un īpatnības.
  17. Pirts procedūru indikāciju un kontrindikāciju veidi.
  18. Karstuma un mitruma režīmu ietekme uz cilvēka fizioloģisko stāvokli.
  19. Veiksmīgas komandas izveides pamatprincipi.
  20. Ainavas veidošanas pamatprincipi.
  21. Nolietoto palīgmateriālu utilizēšanas prasības.
  22. Materiālu kvalitātes novērtēšanas kritēriji.
  23. Uztura mācība.
  24. Viesmīlības pamatprincipi.
  25. Informatīvo pasākumu veidi.
  26. Ideju ģenerēšanas pamatprincipi.
  Lietošanas līmenī:
  1. Pirts procedūru secība un mijiedarbība.
  2. Fitoterapijas un aromterapijas principi pirts procedūras principi.
  3. Pirts procedūru veidi.
  4. Latvju tradicionālās pirts vēsture un kultūra.
  5. Datu sistematizēšanas metodes.
  6. Sezonalitātes izraisītie riska faktoru, to novēršanas paņēmieni.
  7. Risku novērtēšanas paņēmieni.
  8. Individuālas pirts apmeklējuma programmas izstrādes principi.
  9. Klienta vēlmju izzināšanas veidi.
  10. Dokumentu pārvaldība.
  11. Iekšējās kārtības noteikumus, ētikas kodeksu, iekšējās kontroles procedūras izstrādes principi.
  12. Uzņēmuma darbības iekšējās kontroles metodes.
  13. Higiēnas un dezinfekcijas līdzekļu veidi, to sastāvs un pielietošanas metodes.
  14. Pirts procedūru plānošanas un koordinēšanas metodes.
  15. Kolektīva vadīšanas metodika.
  16. Uzņēmējdarbības pamati.
  17. Droši lietojamo augu, dabas velšu un dabas materiālu saraksta izveides principi.
  18. Augu, dabas velšu un dabas materiālu ietekme uz cilvēka fizisko un emocionālo stāvokli.
  19. Augu, dabas velšu un dabas materiālu izplatība.
  20. Augu, dabas velšu un dabas materiālu ievākšanas metodes.
  21. Augu, dabas velšu un dabas materiālu uzglabāšanas metodes.
  22. Augu, dabas velšu un dabas materiālu izmantošanas principi pirts procedūras.
  23. Augu, dabas velšu un dabas materiālu mijiedarbībā savā starpā.
  24. Indikācijas un kontrindikācijas augu, dabas velšu un dabas materiālu ievākšanai un pielietošanai.
  25. Apkārtējās vides iekārtojuma veidi.
  26. Apkārtējās vides iekārtojuma prasības un ierobežojumi.
  27. Apkārtējās vides iekārtošanas plāna izstrādāšanas pamatprincipi.
  28. Pirts ētikas kodeksa prasības.
  29. Personīgās higiēnas prasības.
  30. Tematiska ārējā tēla nodrošināšanas principi.
  31. Pirts procedūru veidi.
  32. Jautājumu uzdošanas, sarunas virzīšanas tehnikas.
  33. Veselīga dzīvesveida uzturēšanas principi.
  34. Klienta fiziskā un emocionālā stāvokļa novērtēšanas metodes.
  35. Iekšējās kārtības, drošības un ētikas noteikumu prasības pirtī.
  36. Pirts procedūru izvēles principi atbilstoši klienta kartes datiem.
  37. Argumentācijas tehnikas.
  38. Darījuma slēgšanas principi.
  39. Apmaksas veidi un to risinājumi.
  40. Pirts telpu plānojuma pamatprincipi.
  41. Mikroklimata ietekme uz cilvēka fizisko un emocionālo stāvokli.
  42. Darba drošības prasības, noteikumi.
  43. Komandas sadarbības principi.
  44. Pirts procedūru veikšanai nepieciešamo prasmju noteikšanas metodes.
  45. Pirts apkārtējās vides riska faktori.
  46. Pirts apkārtējās vides ietekme uz fizisko un emocionālo stāvokli.
  47. Procedūrās izmantojamo materiālu pielietošanas paņēmieni.
  48. Materiālu uzskaites, krājumu plānošanas principi.
  49. Veļas un palīginventāra kopšanas un dezinfekcijas noteikumi.
  50. Atpūtas zonas iekārtošanas pamatprincipi.
  51. Atpūtas un cienasta nozīme pirts procedūru laikā.
  52. Komandas sadarbības principi piets procedūru veikšanas procesā.
  53. Pirts telpu racionālas izmantošanas plānošanas paņēmieni.
  54. Pirts speciālistu darba koordinēšanas principi.
  55. Darba uzdevumu sadale komandā.
  56. Komandas motivēšanas paņēmieni.
  57. Atpūtas režīmi, veidi un to ietekme uz cilvēka fizisko un emocionālo stāvokli.
  58. Aktīvās un pasīvās atpūtas veidi.
  59. Sabiedrības informēšanas kanālu veidi, darbības principi.
  60. Informatīvo semināru plānošanas metodes.
  61. Publiskās runas veidi.
  62. Tiešās un netiešās informēšanas veidi un paņēmieni.
  63. Mērķauditorijas noteikšanas metodes.
  64. Semināru mērķu un sagaidāmo rezultātu definēšanas principi.
  65. Informācijas vizuālās apstrādes metodes.
  66. Informācijas atlases un strukturēšanas pamatprincipi.
  67. Attēlu apstrāde, izmantojot grafiskās datorprogrammas.
  68. Dokumentu sagatavošana.
  69. Prezentācijas struktūra, plāns, izveides principi.
  70. Telpu iekārtošanas principi atbilstoši nodarbību mērķim.
  71. Informācijas atlases un strukturēšanas paņēmieni.
  72. Saskarsmes psiholoģija.
  73. Biroja tehnikas pielietošanas principi prezentācijas rādīšanā.
  74. Pozitīva mikroklimata veidošanas metodes grupā.
  75. Informācijas pasniegšanas metodes.
  76. Informācijas analizēšanas metodes.
  77. Sarunu/pārrunu pārvaldība.
  78. Ergonomikas pamati.
  79. Pirts telpu estētiskas un tematiskas iekārtošanas principi.
  80. Pirts telpu, palīgtelpu un inventāra kopšanas paņēmieni.
  81. Instrukciju izstrādāšanas metodika.
  82. Dezinfekcijas, deratizācijas un dezinsekcijas veidi, līdzekļi un metodes.
  VISPĀRĒJĀS zināšanas
  Priekšstata līmenī:
  1. Darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības, dabas un vides aizsardzības normatīvie akti.
  2. Ilgtspējīgas attīstības būtība.
  3. Normatīvie akti komunikāciju tehnoloģiju jomā.
  4. Vidi piesārņojošo darbību kategorijas.
  5. Normatīvie akti vides aizsardzības jomā.
  6. Latvijas Republikas Satversmē ietvertās normas tiesiskas un pilsoniskas sabiedrības kontekstā.
  7. Efektīvas komunikācijas priekšnosacījumi.
  8. Sociālo attiecību dažādība.
  9. Sabiedrības sociālā un politiskā struktūra.
  10. Profesionālās izaugsmes plānošana.
  11. Plānošanas un lēmumu pieņemšanas principi.
  12. Uzņēmējdarbību regulējošie normatīvie akti.
  Izpratnes līmenī:
  1. Aizsardzības pasākumi darba vides gaisa temperatūras, trokšņa, vibrāciju un putekļu līmeņa kaitīgās ietekmes uz veselību mazināšanā.
  2. Elektrodrošība un ugunsdrošība.
  3. Ergonomikas principi.
  4. Vides piesārņojuma avoti.
  5. Indivīda tiesības, pienākumi un atbildība.
  6. Darba tiesību pamatjautājumi.
  7. Resursu plānošanas paņēmieni.
  8. Organizācijas struktūra.
  9. Saskarsmes psiholoģija.
  10. Sadarbības veicināšanas principi.
  11. Komandas izveide.
  12. Profesionālās karjeras izaugsme un tās nozīme.
  13. Darbinieka motivēšanas un talantu attīstīšanas nozīme darba kvalitātes paaugstināšanā.
  14. Gramatikas un valodas funkcija.
  15. Verbālās un neverbālās mijiedarbības veidi.
  16. Valodas un komunikācijas daudzveidība dažādos kontekstos.
  17. Valodas stili un intonācijas iezīmes.
  18. Ekonomiskie resursi un ekonomikas pamatproblēmas.
  19. Komercdarbības veidi.
  20. Uzņēmuma vadīšanas būtība.
  21. Informācijas sistēmu drošība.
  22. Datora un biroja tehnikas darbības principi.
  23. Datoru drošības programmas.
  Lietošanas līmenī:
  1. Darba vides riska faktori un novērtēšanas metodes.
  2. Darba drošības un aizsardzības prasības pirtī.
  3. Individuālo un kolektīvo darba aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības.
  4. Sprādzienbīstamas iekārtas un to ekspluatācijas noteikumi.
  5. Drošības signāli un zīmes.
  6. Darba apstākļi un cilvēka veselība kā dzīves kvalitātes nosacījums.
  7. Elektrodrošības pamati.
  8. Pirmās palīdzības sniegšana.
  9. Vides apdraudējuma risku novērtēšana.
  10. Ķīmisko līdzekļu drošs pielietojums.
  11. Atkritumu šķirošana un savākšana.
  12. Tiesiskās attiecības.
  13. Darba organizācijas plānošanas paņēmieni.
  14. Ideju ģenerēšanas paņēmieni.
  15. Konfidencialitātes nozīme.
  16. Personas datu aizsardzības principi.
  17. Darbu secības plānošana.
  18. Pozitīvas saskarsmes paņēmieni.
  19. Laika plānošanas paņēmieni.
  20. Mācīšanās stratēģijas.
  21. Pašvērtējuma principi.
  22. Vārdu krājums valsts valodā un svešvalodā.
  23. Starpkultūru mijiedarbība.
  24. Biznesa plāna izstrāde.
  25. Uzņēmuma darba organizācija.
  26. Tirgzinības pamati.
  27. Zīmolvedība.
  28. Grāmatvedības pamati.
  29. Matemātiskie aprēķini.
  30. Mērvienības.
  31. Matemātiskā terminoloģija.
  32. Matemātiskās aprēķina metodes un palīglīdzekļi.
  33. Lietojumprogrammas dokumentu sagatavošanai.
  34. Tiešsaistes anketēšanas veidošana, izsūtīšana un rezultātu apstrāde.

 • Prasmes

  PROFESIONĀLĀS prasmes
  1. Definēt pirts procedūru mērķi.
  2. Plānot pirts procedūru secību.
  3. Plānot pirts procedūras atbilstoši sezonalitātei un aktualitātēm.
  4. Izstrādāt pirts procedūru secību.
  5. Plānot darbības pirtī un ārpus tās, to secību.
  6. Izstrādāt pirts procedūras atbilstoši apmeklējuma mērķim un tematikai.
  7. Izstrādāt karti klienta veselības stāvokļa noskaidrošanai.
  8. Izvēlēties pirts procedūras mērķim atbilstošākos pārtikas produktus.
  9. Novērtēt izvēlēto produktu sastāvu un izcelsmi.
  10. Iekļaut cienastu kartē sezonai un veselīgam uzturam atbilstošus produktus.
  11. Novērtēt iespējamos riska faktorus pirtī un tās apkārtnē, mazinot to ietekmi.
  12. Pielāgot darba vietu ergonomiskai darba veikšanai.
  13. Pielāgot izveidoto pirts procedūru programmu.
  14. Novērtēt iespējamos riskus un apdraudējumus klienta veselībai un drošībai.
  15. Izzināt klienta vai grupas pirts apmeklējuma mērķi.
  16. Izvēlēties mērķa sasniegšanai atbilstošākās darbības, nepieciešamības gadījumā tās koriģējot.
  17. Saskaņot pirts procedūru programmu ar klientu, izskaidrojot tās norisi.
  18. Rast risinājumu nestandarta situācijās.
  19. Analizēt klientu pirts procedūru pieredzi no aptaujām, atsauksmēm un novērojumiem.
  20. Izstrādāt pirts iekšējās kārtības noteikumus.
  21. Izstrādāt ētikas kodeksu pirtniekam un klientam.
  22. Izstrādāt iekšējās kontroles procedūru.
  23. Izstrādāt higiēnas un telpu dezinfekcijas plānu.
  24. Veidot pozitīvu sadarbību ar profesijas pārstāvjiem un sabiedrību.
  25. Plānot savu un kolēģu darbu pirts procedūru kvalitatīvai nodrošināšanai.
  26. Vadīt pirts darbinieku kolektīvu, pielietojot motivējošas metodes.
  27. Apkopot reģionā plašāk izmantojamo augu, dabas velšu un dabas materiālu aprakstus.
  28. Sistematizēt augus, dabas veltes un dabas materiālus pēc pielietošanas un izmantošanas veida.
  29. Nodrošināt augu, dabas velšu un dabas materiālu atpazīšanas, ievākšanas noteikumu (vadlīnijas) izstrādi.
  30. Izstrādāt vadlīnijas ievākto augu, dabas velšu un dabas materiālu uzglabāšanai.
  31. Izstrādāt vadlīnijas ievākto augu, dabas velšu un dabas materiālu sagatavošanai.
  32. Izstrādāt vadlīnijas ievākto augu, dabas velšu un dabas materiālu izmantošanai.
  33. Izstrādāt instrukciju pērtuves sagatavošanai pirms procedūras un sakopšanai pēc pirts procedūras.
  34. Izstrādāt instrukciju pirts palīgtelpu sagatavošanai pirms procedūras un sakopšanai pēc procedūras.
  35. Izstrādāt pirts un pirts palīgtelpas dezinfekcijas, deratizācijās, dezinsekcijas plānu.
  36. Novērtēt apkārtējās vides iekārtojuma iespējas atbilstoši pirts procedūras tematikai.
  37. Izveidot apkārtējās vides iekārtošanas plānojumu atbilstoši pirts procedūrai.
  38. Nodrošināt savu un/vai komandas ārējo izskatu atbilstoši profesijas ētikas prasībām.
  39. Veidot savu un/vai komandas ārējo tēlu atbilstoši pirts procedūras tematikai.
  40. Veikt personīgās higiēnas pasākumus.
  41. Nodrošināt savu un/vai komandas fizisko un emocionālo gatavību pirts procedūru veikšanai.
  42. Izzināt pirts apmeklējuma mērķi.
  43. Noskaidrot klienta vispārējo veselības stāvokli un individuālās vajadzības.
  44. Piedāvāt atbilstošāko pirts procedūru.
  45. Vienoties par pirts apmeklējuma nosacījumiem un laiku.
  46. Konsultēt klientu par klientu kartes aizpildīšanu un pirts procedūrām.
  47. Novērtēt klienta vispārējo fizisko un emocionālo stāvokli.
  48. Definēt izvēlētās pirts procedūras indikācijas un kontrindikācijas atbilstoši aizpildītajai klienta kartei.
  49. Iepazīstināt klientu ar iekšējās kārtības, drošības un ētikas noteikumiem.
  50. Informēt klientu par pirts procedūru norisi, fizioloģiskajiem procesiem un emocionālajām izjūtām.
  51. Izvēlēties pirts procedūru atbilstoši klienta kartes datiem un klienta vēlmēm.
  52. Vienoties ar klientu par izvēlētajām pirts procedūru.
  53. Izskaidrot klientam apmaksas nosacījumus.
  54. Piedāvāt klientam ērtākos norēķinu veidus.
  55. Vienoties par pakalpojuma apmaksas veidu un kārtību.
  56. Plānot pirts procedūru veikšanu atbilstoši telpu iespējām.
  57. Nodrošināt individuāli piemērotu mikroklimatu klientam.
  58. Nodrošināt drošu pārvietošanos un atrašanos telpās.
  59. Noteikt nepieciešamos speciālistu skaitu plānotajai pirts procedūrai.
  60. Nodrošināt atbilstošu speciālistu piesaisti plānotajai pirts procedūrai.
  61. Novērtēt speciālista individuālās prasmes.
  62. Organizēt pirts apkārtējās vides iekārtošanu atbilstoši plānotajai pirts procedūrai.
  63. Organizēt drošu uzturēšanos un pārvietošanos pirts apkārtējā vidē klientiem un kolēģiem.
  64. Izvērtēt pirts apkārtējās vides ietekmi uz cilvēka fizisko un emocionālo stāvokli.
  65. Nodrošināt pirts procedūrai nepieciešamo materiālu daudzumu, apjomu, veidu plānotā pirts apmeklējuma mērķa sasniegšanai.
  66. Kontrolēt plānotajai pirts procedūrai izvēlēto materiālu kvalitāti.
  67. Kontrolēt materiālu atbilstošu pielietošanu pirts procedūrās.
  68. Nodrošināt atkārtoti izmantojamo materiālu kopšanu un uzglabāšanu.
  69. Organizēt izlietoto materiālu utilizēšanu.
  70. Nodrošināt atbilstošas atpūtas vietas sagatavošanu.
  71. Nodrošināt cienasta sagatavošanai nepieciešamos produktus.
  72. Nodrošināt cienasta sagatavošanu atbilstoši pirts procedūras mērķim.
  73. Organizēt cienasta pasniegšanu atbilstoši viesmīlības principiem.
  74. Izvērtēt pirts speciālistu fiziskā un emocionālā stāvokļa atbilstību pirts procedūru veikšanai.
  75. Sadalīt darba uzdevumus pirts speciālistu komandai atbilstoši speciālista prasmēm un racionālai telpu un resursu izmantošanai.
  76. Koordinēt komandas darbu atbilstoši pirts procedūrām, klientu un speciālistu skaitam.
  77. Nodrošināt pirts procedūru izpildi un to ietekmes skaidrojumu klientam.
  78. Motivēt komandu vienota darba veikšanai.
  79. Izvērtēt atpūtas veidu un ilgumu, nodrošinot tā individuālu piemērošanu klientam.
  80. Pamatot atpūtas režīma nozīmi pirts procedūru mērķu sasniegšanai.
  81. Izpētīt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespējas sabiedrības informēšanai.
  82. Izvēlēties piemērotāko informēšanas veidu.
  83. Analizēt tiešās un netiešās sabiedrības informēšanas priekšrocības un trūkumus.
  84. Definēt sabiedrības informēšanas mērķauditorijas.
  85. Organizēt informatīvus seminārus par aktuālām tēmām dažādām mērķauditorijām.
  86. Definēt plānotos sabiedrības informēšanas rezultātus.
  87. Izstrādāt vizuālo un tekstuālo materiālu sabiedrības informēšanai, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.
  88. Sadarboties ar atbilstošiem speciālistiem un vieslektoriem.
  89. Nodrošināt telpas un materiālus tēmu apguvei.
  90. Strukturēt teorētisko informāciju, pamatojot to ar praktiskiem piemēriem.
  91. Izvēlēties atbilstošas metodes, paņēmienus, līdzekļus un resursus tēmas satura izklāstam.
  92. Nodrošināt dalībnieku aktīvu iesaisti informatīvajos pasākumos.
  93. Analizēt aizpildītās pasākumu dalībnieku anketas.
  94. Apkopot pasākumu dalībnieku ieteikumus.
  95. Izstrādāt jaunas informatīvo pasākumu tēmas, ņemot vērā dalībnieku ieteikumus.
  VISPĀRĒJĀS prasmes
  1. Pielietot individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus.
  2. Organizēt darba vietu atbilstoši darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasībām un ietekmei uz veselību.
  3. Pielietot drošus un ergonomiskus darba paņēmienus, veicot profesionālos darba uzdevumus.
  4. Nodrošināt drošības signālu un zīmju izvietošanu pirtī un tās apkārtnē.
  5. Novērtēt darba riska faktoru ietekmi uz veselību.
  6. Ievērot ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus, veicot darba pienākumus.
  7. Sniegt pirmo palīdzību.
  8. Rīkoties ārkārtas situācijā.
  9. Nodrošināt vides aizsardzības prasību ievērošanu darba procesā.
  10. Izvēlēties darba procesā videi draudzīgas tehnoloģijas.
  11. Organizēt atkritumu utilizāciju, ievērojot darba un vides drošības prasībām.
  12. Ievērot darba likumdošanas prasības.
  13. Nodrošināt uzņēmuma darba iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.
  14. Apzināties savu atbildību pilsoniskas sabiedrības kontekstā.
  15. Apzinīgi veikt darbu atbilstoši amata aprakstam.
  16. Ievērot speciālista norādījumus un noteiktos termiņus.
  17. Uzklausīt citu speciālistu viedokli.
  18. Argumentēti definēt prioritātes, plānojot savu darbību.
  19. Personīgi iesaistīties jaunu ideju radīšanā, izrādot iniciatīvu.
  20. Apzināties savu atbildību kopējā uzdevuma veikšanā.
  21. Ievērot konfidencialitāti.
  22. Analizēt savu rīcību un darba rezultātus.
  23. Efektīvi sadarboties dažādās vidēs un komandās.
  24. Kritiski un radoši domāt.
  25. Identificēt un novērst stresa rašanās cēloņus.
  26. Risināt konfliktsituācijas.
  27. Racionāli plānot darba laiku un uzdevumu izpildes secību.
  28. Strādāt individuāli.
  29. Ievērot vispārējo un profesionālo ētiku.
  30. Veidot klientā ieinteresētību un pārliecību par sadarbošanās svarīgumu mērķu sasniegšanai.
  31. Izvērtēt profesionālo pieredzi un pielietot kolēģu pozitīvo darba pieredzi.
  32. Orientēties informācijas iegūšanas avotos par nozarē notiekošo.
  33. Novērtēt savu kompetenci un profesionālās darbības izaugsmes iespējas.
  34. Kritiski novērtēt jaunu informāciju.
  35. Apgūt jaunu pieredzi atbilstoši darba tirgus vajadzībām.
  36. Piedalīties kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumos.
  37. Sekot aktualitātēm nozarē.
  38. Sazināties mutiski un rakstiski svešvalodā/-ās savas kompetences ietvaros.
  39. Lietot profesionālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā.
  40. Izstrādāt savas uzņēmējdarbības modeli un biznesa plānu.
  41. Plānot finanšu plūsmu.
  42. Veidot uzņēmuma tēlu atbilstoši pirts veidam.
  43. Izvērtēt ekonomiskos riskus.
  44. Pielietot grāmatvedības pamatprincipus uzņēmējdarbības procesā.
  45. Pielietot matemātiskās prasmes, aprēķinot nepieciešamo materiālu daudzumu pirts procedūru veikšanai.
  46. Modelēt plānotā darba risinājuma gaitu.
  47. Veidot sakarības, veicot profesionālos darba uzdevumus.
  48. Sazināties, izmantojot komunikāciju tehnoloģijas.
  49. Patstāvīgi atrast nepieciešamo informāciju interneta resursos un datu nesējos.
  50. Sagatavot rēķinus un izsūtīt klientiem atbilstoši grāmatvedības prasībām, izmantojot lietojumprogrammas
  51. Ievērot informāciju tehnoloģiju drošības un personas datu aizsardzības prasības.

 • Kompetences

  PROFESIONĀLĀS kompetences
  1. Spēja izveidot pirts procedūru plānu, plānojot aktivitātes atbilstoši sezonalitātei aktualitātēm.
  2. Spēja izstrādāt pirts procedūru programmu.
  3. Spēja izstrādāt pirts cienastu karti, ievērojot veselīga uztura un sezonalitātes principus.
  4. Spēja novērtēt pirti un apkārtējo vidi, apzinot iespējamos riskus drošai pirts procedūru veikšanai.
  5. Spēja piedāvāt individuālu pirts procedūru programmu klientam.
  6. Spēja izstrādāt iekšējās kārtības noteikumus, ētikas kodeksu un iekšējās kontroles procedūru.
  7. Spēja nodrošināt kolektīva darbu vadot, koordinējot un motivējot.
  8. Spēja izstrādāt augu, dabas velšu un dabas materiālu atpazīšanas, ievākšanas vadlīnijas.
  9. Spēja izstrādāt augu, dabas velšu un dabas materiālu uzglabāšanas un izmantošanas vadlīnijas.
  10. Spēja izstrādāt pērtuves un pirts palīgtelpu sagatavošanas instrukcijas atbilstoši higiēnas un epidemioloģijas prasībām.
  11. Spēja izstrādāt pirts procedūrai atbilstošu apkārtējās vides iekārtojuma plānu.
  12. Spēja nodrošināt personīgo un/vai komandas sagatavošanos pirts procedūras veikšanai.
  13. Spēja noskaidrot klienta pirts apmeklējuma mērķi, vēlmes un vajadzības un vienoties par pirts apmeklējuma nosacījumiem un laiku.
  14. Spēja aizpildīt un analizēt klienta karti.
  15. Spēja informēt klientu par prasībām pirms pirts procedūrām un iekšējās kārtības, drošības un ētikas noteikumiem.
  16. Spēja nodrošināt klienta vēlmēm un klienta kartes datiem atbilstošu pirts procedūru.
  17. Spēja vienoties ar klientu par apmaksas nosacījumiem.
  18. Spēja organizēt telpu sagatavošanu pirts procedūrām.
  19. Spēja nokomplektēt speciālistu komandu pirts procedūru veikšanai.
  20. Spēja nodrošināt pirts apkārtējās vides iekārtošanu, nodrošinot klienta fiziskā un emocionālā stāvokļa uzlabošanos.
  21. Spēja nodrošināt pirts procedūrai nepieciešamo materiālu pieejamību un to atbilstoša pielietojuma kontroli.
  22. Spēja organizēt atpūtas vietas un cienasta sagatavošanu klientam.
  23. Spēja organizēt pirts speciālistu komandas darbu pirts procedūru laikā, ievērojot racionālu resursu izmantošanu.
  24. Spēja nodrošināt atpūtas režīmu klientam, pamatojot tā nozīmi pirts procedūru mērķu sasniegšanai.
  25. Spēja izpētīt un izvēlēties optimālākos sabiedrības informēšanas veidus.
  26. Spēja informēt sabiedrību par pirts procedūru ietekmi uz cilvēka fizisko un emocionālo veselību.
  27. Spēja nodrošināt nepieciešamos resursus informatīvā pasākuma organizēšanai.
  28. Spēja organizēt informējošus pasākumus par pirts kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un tā integrāciju mūsdienu kontekstā.
  29. Spēja iegūt atsauksmes no dalībniekiem un izstrādāt jaunas informatīvo pasākumu tēmas.
  VISPĀRĒJĀS kompetences
  1. Spēja veikt darba uzdevumus ievērojot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasības.
  2. Spēja rīkoties ārkārtas situācijā un sniegt pirmo palīdzību.
  3. Spēja ievērot vides aizsardzības prasības, profesionālajā darbā pielietojot videi draudzīgas metodes.
  4. Spēja nodibināt un ievērot darba tiesiskās attiecības, apzinoties savu atbildību pilsoniskas sabiedrības kontekstā.
  5. Spēja veikt profesionālos uzdevumus, ievērojot uzņēmuma darba organizācijas principus.
  6. Spēja strādāt individuāli un sadarboties komandā, ievērojot pozitīvas saskarsmes paņēmienus.
  7. Spēja plānot un pieņemt pamatotus lēmumus par savas karjeras plānošanu izvēlētajā profesionālajā jomā.
  8. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā, lietojot profesionālo terminoloģiju.
  9. Spēja veikt uzņēmējdarbību, plānojot finanšu plūsmu un izvērtējot ekonomiskos riskus.
  10. Spēja pielietot matemātikas pamatprincipus profesionālajā darbībā.
  11. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas dokumentu sagatavošanai.

Kvalifikācijas ieguves nosacījumi

Iepriekšējā kvalifikācija
Atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Ieguves veids 
Kvalifikācijas var iegūt izglītības programmu ietvaros vai neformāli apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas ceļā (profesionālajā izglītībā LKI 2.-4. līmenis).
?
Formāls (apgūstot izglītības programmu)/
Formāls (ārpus formālās izglītības apgūtās kompetences atzīšanas procedūras ietvaros)
Ieguves ilgums 
Kvalifikācijas apguves ilgums pilna laika mācībās/studijās
?
ne mazāk kā 640 vai ne mazāk kā 960 stundas (640 st. nozīmē 2. PKL, 960 st. atbilst 3. PKL)

Kvalifikācijas dokuments

Kvalifikācijas izsniedzējiestāde

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde:

- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pirts skola"

Samazināt

Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

4

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

4

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

3

Kvalifikācijas joma, pakāpe un veids

Tematiskā joma (ISCED)
UNESCO izveidotā Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija - ISCED (International Standard Classification of Education).

Izglītības tematiskā joma un programmu grupa ir ISCED klasifikācijas tematiskie līmeņi.
?

Individuālie pakalpojumi (81)

Izglītības programmu grupa (ISCED)

Skaistumkopšanas pakalpojumi (815)

Kvalifikācija izglītības pakāpē
LKI iekļautās Latvijas izglītības sistēmas pakāpes:
- pamatizglītība
- vidējā izglītība
- augstākā izglītība
?

Vidējā izglītība

Kvalifikācijas veids
Latvijas izglītības veidi:
-vispārējā izglītība
-profesionālā izglītība
-akadēmiskā izglītība
?

Profesionālās izglītības kvalifikācija (tālākizglītība)

Pilna vai daļēja

Pilna kvalifikācija

Nozares kvalifikāciju struktūra: Skaistumkopšanas nozare

Pirts meistars novērtē klienta fizisko un emocionālo stāvokli, izstrādā, plāno un veic radošas un individualizētas pirts procedūras. Konsultē klientu par veselīgu dzīvesveidu.

Kvalifikācijas tips:
Pamata kvalifikācija:
Saistīta ar: Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Pirtnieks

Saite uz nozares kvalifikāciju struktūras līmeņu aprakstu

Cita informācija

Valsts izglītības informācijas sistēma

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Aktīva kvalifikācija

Pēdējie labojumi: 03.07.2023

Ievietots: 07.05.2016