Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

3

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

3

Profesionālās kvalifikācijas līmenis
Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.
?

2

Mācīšanās rezultāti

Mācīšanās rezultāti ir izglītības laikā apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

Latvijā mācīšanās rezultātus nosaka valsts izglītības standarti un profesiju standarti (profesionālās izglītības kvalifikācijām).

Augstākās izglītības kvalifikācijām mācīšanās rezultātus (plānotos studiju rezultātus) definē augstskolas.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs

Atbilstošā profesija (profesijas kods)
Latvijas profesiju klasifikators izstrādāts atbilstoši Starptautiskās darba organizācijas (International Labour Organization, ILO) izveidotajai Starptautiskajai standartizētai profesiju klasifikācijai (International Standard Classification of Occupations, ISCO-08).
?

Šūšanas iekārtu operators (8153 01)

 • Zināšanas

  1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās
  zināšanas priekšstata līmenī:
  1.1. saskarsmes pamati;
  1.2. materiālu veidi.
  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās
  zināšanas izpratnes līmenī:
  2.1. darba organizācijas principi;
  2.2. tehniskā dokumentācija;
  2.3. viena svešvaloda saziņas līmenī;
  2.4. šūšanas iekārtas.
  3. profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās
  zināšanas lietošanas līmenī:
  3.1. šūšanas adatu veidi;
  3.2. iekārtu regulācija;
  3.3. iekšējo dokumentāciju veidi;
  3.4. konstruktīvās detaļas un elementi;
  3.5. šūtā izstrādājuma mezglu apstrāde;
  3.6. šūšanas instrumenti;
  3.7. šūšanas palīgierīces;
  3.8. šūšanas iekārtu ekspluatācijas noteikumi;
  3.9. šūšanas tehnoloģija;
  3.10. šūšanas iekārtu apkope;
  3.11. šūšanas iekārtu operatoru darba tehnoloģija;
  3.12. valsts valoda;
  3.13. profesionālā terminoloģija;
  3.14. darba aizsardzība;
  3.15. pirmā palīdzība;
  3.16. vides aizsardzība;
  3.17. darba vietas ergonomika;
  3.18. darba tiesiskās attiecības.

 • Prasmes

  1. Novērtēt izstrādājuma paraugu.
  2. Atpazīt materiālu veidus.
  3. Izvēlēties nepieciešamo tehnoloģiskās apstrādes secību atbilstoši
  dotajiem norādījumiem.
  4. Izvēlēties mezglam atbilstošas piegrieztās detaļas.
  5. Vizuāli novērtēt piegrieztās detaļas kvalitāti.
  6. Novērtēt šūšanas iekārtu vizuālo un tehnisko stāvokli.
  7. Izvēlēties atbilstošas palīgierīces.
  8. Veikt šūšanas iekārtu tehnisko regulāciju.
  9. Nomainīt adatu šūšanas iekārtā.
  10. Sakomplektēt sanumurētās detaļas.
  11. Sākt šūšanu atbilstoši pareizai kārtu klājumu secībai.
  12. Šūt izstrādājumu.
  13. Novērtēt vīles kvalitāti.
  14. Sakārtot detaļas atbilstoši kārtu klājumam un nākamajai šūšanas
  operācijai.
  15. Atpazīt materiāla defektus.
  16. Novērst defektu, izvēloties atbilstošāko veidu.
  17. Veikt darbu saskaņā ar kvalitātes prasībām.
  18. Veikt darbu noteiktajā laikā un termiņā.
  19. Uzņemties atbildību par savu darbu.
  20. Lietot šūšanas iekārtas atbilstoši darba drošības prasībām.
  21. Lietot atbilstošas metodes un ierīces šūšanas iekārtu tīrīšanai.
  22. Novietot instrumentus un palīgierīces atbilstošās vietās.
  23. Racionāli izmantot resursus (materiālu, elektrību utt.).
  24. Ievērot darba aizsardzības noteikumus.
  25. Ievērot vides aizsardzības prasības.
  26. Ievērot iekšējās darba kārtības noteikumus.
  27. Sniegt pirmo palīdzību.
  28. Izvairīties no konfliktiem.
  29. Apmainīties ar informāciju par darba gaitu.
  30. Lietot valsts valodu un vienu svešvalodu.
  31. Izmantot profesionālo terminoloģiju.
  32. Izmantot iekšējo dokumentāciju.
  33. Sakārtot darba vietu.
  34. Ievērot darba tiesisko attiecību prasības.

 • Kompetences

  1. Spēja izvēlēties nepieciešamo tehnoloģiskās apstrādes secību atbilstoši
  dotajiem norādījumiem.
  2. Spēja veikt iekārtu tehnisko regulāciju atbilstoši dotā materiāla
  īpašībām (prasībām).
  3. Spēja izvērtēt šūšanas iekārtas, atpazīt un lietot atbilstošas
  palīgierīces.
  4. Spēja izvēlēties mezglam atbilstošas piegrieztās detaļas, pamatojoties
  uz mezgla izstrādājumu tehnoloģiju.
  5. Spēja novērtēt piegrieztā izstrādājuma detaļu kvalitāti un sakomplektēt
  tās atbilstoši dotajai šūšanas tehnoloģijai.
  6. Spēja patstāvīgi šūt mezglus, izmantojot atbilstošas šūšanas
  tehnoloģijas.
  2
  7. Spēja, konstatējot materiālu defektus, nomainīt piegrieztās detaļas.
  8. Spēja patstāvīgi pārbaudīt šūtās vīles kvalitāti.
  9. Spēja labot šūšanas procesā radušos defektus un sakomplektēt šūtās
  detaļas atbilstoši secībai pirms nākamās šūšanas operācijas.
  10. Spēja sakārtot darba vietu atbilstoši dotajam uzdevumam un darba
  aizsardzības prasībām.
  11. Spēja ievērot darba aizsardzības noteikumus, veikt darba
  pienākumus, nekaitējot savai un kolēģu veselībai.
  12. Spēja ievērot vides aizsardzības prasības un veikt darba pienākumus,
  nekaitējot videi.
  13. Spēja organizēt darbu atbilstoši termiņiem, resursiem, kvalitātes
  prasībām, izrādot patstāvību un ieinteresētību resursu taupībā.
  14. Spēja sadarboties ar darba vadītāju un kolēģiem, izmantojot
  zināšanas pozitīvas saskarsmes veidošanā.
  15. Spēja aizpildīt iekšējo dokumentāciju, izmantojot spēkā esošās
  instrukcijas un noteikumus.
  16. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba
  rezultātu.
  17. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.
  18. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.
  19. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju.
  20. Spēja sniegt pirmo palīdzību.
  21. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību prasības.

Kvalifikācijas dokuments

Kvalifikācijas ieguves nosacījumi

Iepriekšējā kvalifikācija
No 15 gadu vecuma, sekmju izraksts par daļēji apgūtu pamatizglītību VAI Apliecība par pamatizglītību
Ieguves veids 
Kvalifikācijas var iegūt izglītības programmu ietvaros vai neformāli apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas ceļā (profesionālajā izglītībā LKI 2.-4. līmenis).
?
Formāls (apgūstot izglītības programmu)/
Formāls (ārpus formālās izglītības apgūtās kompetences atzīšanas procedūras ietvaros)
Ieguves ilgums 
Kvalifikācijas apguves ilgums pilna laika mācībās/studijās
?
ne mazāk kā 480 vai ne mazāk kā 640 stundas

Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

3

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

3

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

2

Kvalifikācijas joma, pakāpe un veids

Tematiskā joma (ISCED)
UNESCO izveidotā Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija - ISCED (International Standard Classification of Education).

Izglītības tematiskā joma un programmu grupa ir ISCED klasifikācijas tematiskie līmeņi.
?

Ražošana un pārstrāde (54)

Izglītības programmu grupa (ISCED)

Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana (542)

Kvalifikācija izglītības pakāpē
LKI iekļautās Latvijas izglītības sistēmas pakāpes:
- pamatizglītība
- vidējā izglītība
- augstākā izglītība
?

Pamatizglītība

Kvalifikācijas veids
Latvijas izglītības veidi:
-vispārējā izglītība
-profesionālā izglītība
-akadēmiskā izglītība
?

Profesionālās izglītības kvalifikācija (tālākizglītība)

Pilna vai daļēja

Pilna kvalifikācija

Kvalifikācijas izsniedzējiestāde

Profesionālās izglītības iestāde:

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde:

Samazināt

Cita informācija

Valsts izglītības informācijas sistēma

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Aktīva kvalifikācija

Kvalifikācijas izdošanas periods: 2013-2021

Pēdējie labojumi: 07.02.2019

Ievietots: 07.05.2016