Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

4

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

4

Profesionālās kvalifikācijas līmenis
Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.
?

3

Mācīšanās rezultāti

Mācīšanās rezultāti ir izglītības laikā apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

Latvijā mācīšanās rezultātus nosaka valsts izglītības standarti un profesiju standarti (profesionālās izglītības kvalifikācijām).

Augstākās izglītības kvalifikācijām mācīšanās rezultātus (plānotos studiju rezultātus) definē augstskolas.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

– Spēj veikt intelektuālu darbību zināšanu, izpratnes, lietošanas un vienkāršas analīzes līmenī.
– Izmanto zināšanas un teorētisko izpratni plaša spektra kompleksā darbībā.
– Prot patstāvīgi iegūt un novērtēt informāciju.
– Izmanto plaša diapazona zināšanas un prasmes labi formulētu, bet nepazīstamu un neprognozējamu problēmu risinājumā.
– Ir detalizētas teorētiskās zināšanas un izpratne atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai.
– Ir plaša diapazona prasmes, profesijai būtiskās prasmes un meistarība atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai.
– Spēj patstāvīgi veikt izpildītāja darbu, ietverot veicamā darba plānošanu un pārraudzību.
– Zina un prot lietot atbilstošās tehnoloģijas.
– Prot izmantot informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijas profesionālajā darbībā.
– Izkopta latviešu valodas prasme un pilnveidota svešvalodas(-u) prasme.
– Zina un izprot sava novada, Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturiskās attīstības kopsakarības.
– Prot lietot matemātikas zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā.
– Prot izmantot zināšanas par dabaszinātņu faktiem un likumiem profesionālajā darbībā.
– Spēj vērtēt dabā un sabiedrībā notiekošos procesus un aptvert tos sistēmā un attīstībā.
– Izprot ekoloģiskās telpas vienotības principu un profesionālajā darbībā ievēro vides aizsardzības prasības.
– Izprot tirgus ekonomikas darbības pamatprincipus.
– Prot atrast savu vietu sabiedrības ekonomiskajās struktūrās un darboties tajās.
– Izprot darba devēja un darba ņēmēja ekonomiskās attiecības un zina attiecīgos tiesību aktus.
– Ir priekšstats par Eiropas Savienības politisko uzbūvi, kā arī par vienotās ekonomiskās telpas un darbaspēka mobilitātes principiem.
– Adekvāti novērtē savas spējas.
– Plāno darbību atbilstoši apstākļiem, iespējām un savām spējām.
– Plāno laiku saskaņā ar uzdevumu.
– Prot izdarīt pamatotu izvēli un patstāvīgi pieņemt lēmumu pazīstamos un mazpazīstamos apstākļos.
– Spēj atbildēt par savas profesionālās darbības kvantitatīvo un kvalitatīvo rezultātu, uzņemas daļēju atbildību par citu veikumu.
– Darbībā ir mērķtiecīgs, sistemātisks un racionāls.
– Ir rūpīgs un precīzs.
– Spēj uzņemties iniciatīvu.

Loģistikas darbinieks

 • Zināšanas

  1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:
  1.1. iepakojuma veidi, materiāli un tehnoloģijas;
  1.2. lietvedība un dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas pamatprincipi;
  1.3. Latvijas Republikas nodokļu sistēma;
  1.4. muitas sistēma;
  1.5. eksports un imports;
  1.6. arodveselības pamati.
  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:
  2.1. transporta veidi;
  2.2. kravu veidi;
  2.3. iekraušanas un izkraušanas tehnika un principi;
  2.4. grāmatvedības uzskaites pamati.
  3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:
  3.1. transportēšanas process ražošanas uzņēmumā, loģistikas uzņēmumā, tirdzniecības uzņēmumā;
  3.2. loģistikas nozarei saistošie starptautiskie un Latvijas Republikas normatīvie akti;
  3.3. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās (angļu un krievu valodā);
  3.4. projektu vadība un darba uzdevumu plānošanas principi;
  3.5. loģikas pamati un analīze;
  3.6. biroja tehnika un komunikācijas līdzekļi, veidi un specifiskās funkcijas;
  3.7. informācijas tehnoloģijas, datorprogrammatūra aprēķiniem un loģistikas datu apstrādei;
  3.8. krīzes pārvaldība un tās praktiskais lietojums;
  3.9. lietišķā komunikācija (t.sk. rakstveida) un profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;
  3.10. starptautiskās pārvadājumu konvencijas un to praktiska piemērošana;
  3.11. starptautiskie kravu pārvadāšanas noteikumi;
  3.12. AETR regula jeb Eiropas valstu līgums par transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos pārvadājumos;
  3.13. apdrošināšanas principi un veidi, transportējot kravu;
  3.14. ģeogrāfiskās kartes (t.sk. reljefa kartes, pasta indeksa kartes) un valstu ģeogrāfiskās īpatnības;
  3.15. kombinētā nomenklatūra;
  3.16. tilpuma, gabarītu, apjoma un svara aprēķini;
  3.17. mērinstrumentu veidi un to lietošana;
  3.18. valsts valoda;
  3.19. divas svešvalodas (angļu un krievu valoda) profesionālās saziņas līmenī;
  3.20. darba aizsardzība (t.sk. ergonomika un pirmā palīdzība), ugunsdrošība un elektrodrošība;
  3.21. vides aizsardzības pamatprincipi un prasības;
  3.22. darba tiesisko attiecību normas;
  3.23. saskarsmes psiholoģija.

 • Prasmes

  1. Piemērot transportēšanu regulējošos normatīvos aktus un dokumentus, t.sk. par dažādiem kravu veidiem (bīstamajām kravām, pārtikas kravām, likvīdām kravām, beramkravām un dzīvnieku kravām) un temperatūras kontroles normām.
  2. Plānot kravas (preču) plūsmu.
  3. Lietišķi rīkoties problēmsituācijās.
  4. Ievērot dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumus.
  5. Sadarboties, uzklausīt norādījumus, kā arī formulēt domu un dot norādījumus.
  6. Izmantot zināšanas par noteiktās iekraušanas un izkraušanas tehnikas lietošanu.
  7. Piemērot zināšanas par nodokļu politiku savā profesionālajā darbībā.
  8. Lietot ģeogrāfiskās kartes.
  9. Izmantot aprēķinu veikšanai paredzētās datorprogrammu funkcijas, lietot rēķināšanas, grafiku veidošanas, filtru izmantošanas, vienību atlases un citas funkcijas atskaišu sagatavošanai.
  10. Lasīt un saprast darba procesam nepieciešamo tehnisko dokumentāciju.
  11. Aprēķināt kravas izmērus un piemērot atbilstošu transportu.
  12. Strādāt ar nomenklatūru – harmonizēto preču sistēmu.
  13. Strādāt ar specifiskām loģistikas datorprogrammām.
  14. Lietot biroja tehniku un komunikācijas līdzekļus.
  15. Pārvaldīt valsts valodu.
  16. Pārvaldīt divas svešvalodas (angļu un krievu valodu) rakstveidā un mutvārdos profesionālās saziņas līmenī.
  17. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās (angļu un krievu valodā).
  18. Īstenot rakstveida un mutvārdu lietišķo komunikāciju.
  19. Strādāt patstāvīgi, izvērtēt prioritātes un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.
  20. Analizēt transportēšanas procesa datus.
  21. Pielāgot pārvadāšanas iepakojumus.
  22. Lietot grāmatvedības uzskaites vispārīgās metodes.
  23. Sagatavot nepieciešamo informāciju apdrošināšanas gadījumā.
  24. Plānot darba uzdevumus, to secību un izpildes termiņus veicamo darba pienākumu ietvaros.
  25. Izvērtēt riskus transportēšanas procesā.
  26. Veikt kravas parametru fiziskus mērījumus.
  27. Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības.
  28. Lietot pareizus, ergonomiskus un veselībai drošus darba paņēmienus.
  29. Ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus.
  30. Sniegt pirmo palīdzību.
  31. Pilnveidot savas profesionālās prasmes, iegūt un izvērtēt jaunu profesionālo informāciju.
  32. Veikt darbu noteiktajā laikā un termiņā.
  33. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
  34. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.
  35. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

 • Kompetences

  1. Spēja izprast transportēšanas procesu, tā plānošanas nosacījumus un datus.
  2. Spēja apzināt un izvērtēt transportēšanas procesa datus un izvēlēties optimālo transportēšanas veidu, laiku un transportlīdzekli.
  3. Spēja sagatavot transportēšanas plānu un grafiku, nodot sagatavoto informāciju pārvadātājam.
  4. Spēja izprast un piemērot loģistikas nozarei saistošos normatīvos aktus (t.sk. starptautiskos līgumus) un noteikumus praktiskajā darbībā.
  5. Spēja apzināt kravu, izvērtēt un noteikt nepieciešamos kravas pavaddokumentus un noformēt tos.
  6. Spēja uzklausīt, saņemt darba uzdevumu, lietišķi un loģiski formulēt domu un dot norādījumus kravas nosūtītājam, pārvadātājam un kravas saņēmējam.
  7. Spēja īstenot lietišķo komunikāciju ar atļauju piešķiršanas, licencēšanas un sertificēšanas institūcijām, sniegt nepieciešamo informāciju.
  8. Spēja strādāt ar dažādiem kravas transportēšanas dokumentu veidiem, veikt to uzkrāšanu un sistematizēšanu.
  9. Spēja lietot biroja tehniku, specifiskās loģistikas datorprogrammas un aprēķinu veikšanai paredzētās datorprogrammas darba uzdevumu veikšanā, kā arī rēķinu, citu dokumentu, atskaišu un pārskatu sagatavošanā.
  10. Spēja sagatavot un sniegt nepieciešamo informāciju un risināt kravu apdrošināšanas jautājumus.
  11. Spēja veikt kravas transportēšanas plāna un grafika īstenošanas procesa kontroles pasākumus (iekraušanu, pārvadājuma norisi, piegādi utt.).
  12. Spēja izvērtēt transportēšanas procesa norises datus, izdarīt secinājumus.
  13. Spēja strādāt patstāvīgi, noteikt darba uzdevumu izpildei nepieciešamās darbības prioritārā secībā un atbilstoši rīkoties, noteikt un ievērot laika normas un termiņus.
  14. Spēja izprast un pareizi piemērot Latvijas Republikas nodokļu sistēmu.
  15. Spēja uzkrāt, sistematizēt un apkopot informāciju un dokumentus, sagatavot un iesniegt nepieciešamo informāciju un dokumentus to iegrāmatošanai.
  16. Spēja noformēt dokumentus atbilstoši darba uzdevumiem un dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām.
  17. Spēja risināt nestandarta situācijas un veikt darba uzdevumus paaugstināta stresa situācijās.
  18. Spēja komunicēt rakstveidā un mutvārdos valsts valodā un divās svešvalodās, t.sk. izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģijas un lietojot profesionālo terminoloģiju.
  19. Spēja noteikt darba vietas un darba aprīkojuma atbilstību darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasībām un, ja nepieciešams, atbilstoši rīkoties.
  20. Spēja darba procesā izvēlēties un lietot pareizus, ergonomiskus un veselībai drošus darba paņēmienus un sniegt pirmo palīdzību.
  21. Spēja izprast un ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.
  22. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas un profesionālās saskarsmes pamatprincipus.
  23. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.
  24. Spēja pašizglītoties un pilnveidot profesionālās kompetences.
  25. Spēja strādāt individuāli un komandā, atbildēt par sava darba rezultātu.

Kvalifikācijas ieguves nosacījumi

Iepriekšējā kvalifikācija
Atestāts par vispārējo vidējo izglītību
Ieguves veids 
Kvalifikācijas var iegūt izglītības programmu ietvaros vai neformāli apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas ceļā (profesionālajā izglītībā LKI 2.-4. līmenis).
?
Formāls (apgūstot izglītības programmu)
Ieguves ilgums 
Kvalifikācijas apguves ilgums pilna laika mācībās/studijās
?
1,5 gads
Papildinformācija 

Profesionālās kvalifikācijas “Loģistikas darbinieks” specializācijas:

 • Ražošanas loģistikas darbinieks
 • Pārdošanas loģistikas darbinieks
 • Apgādes loģistikas darbinieks
 • Transporta loģistikas darbinieks
 • Noliktavas loģistikas darbinieks
 • Pasažieru pārvadājumu loģistikas darbinieks
 • Dispečers autotransportā

Kvalifikācijas dokuments

Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

4

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

4

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

3

Kvalifikācijas joma, pakāpe un veids

Tematiskā joma (ISCED)
UNESCO izveidotā Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija - ISCED (International Standard Classification of Education).

Izglītības tematiskā joma un programmu grupa ir ISCED klasifikācijas tematiskie līmeņi.
?

Komerczinības un administrēšana (34)

Izglītības programmu grupa (ISCED)

Vadība un administrēšana (345)

Kvalifikācija izglītības pakāpē
LKI iekļautās Latvijas izglītības sistēmas pakāpes:
- pamatizglītība
- vidējā izglītība
- augstākā izglītība
?

Vidējā izglītība

Kvalifikācijas veids
Latvijas izglītības veidi:
-vispārējā izglītība
-profesionālā izglītība
-akadēmiskā izglītība
?

Profesionālās izglītības kvalifikācija

Pilna vai daļēja

Pilna kvalifikācija

Nozares kvalifikāciju struktūra: Transporta un loģistikas nozare

Loģistikas darbinieks nodrošina kravas (preču) plūsmas transportēšanas vai pasažieru pārvadājumu fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas (preču) piegādes vai pasažieru pārvadājumu procesu.

Kvalifikācijas tips:
Pamata kvalifikācija:
Saistīta ar: Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Noliktavas darbinieks , PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS DIPLOMS ar profesionālo kvalifikāciju: Loģistikas speciālists , PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS DIPLOMS ar profesionālo kvalifikāciju: Loģistikas speciālists

Saite uz nozares kvalifikāciju struktūras līmeņu aprakstu

Cita informācija

Valsts izglītības informācijas sistēma

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Aktīva kvalifikācija

Pēdējie labojumi: 03.07.2020

Ievietots: 07.05.2016